Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 23.03.2017/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 7559/14.06.00.00/2016

 

 

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Sekajätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella jätteiden keräys- ja kuljetusolot ovat tavanomaiset ja kiinteistöjen jätehuolto voidaan järjestää kiinteistöittäisellä kuljetuksella. Savo-Pielisen jätelautakunta on päättänyt kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueesta marraskuussa 2015, jolloin aiemmin perusnoutoalue-nimellä määritellyn kuljetusalueen nimi muutettiin jätelain mukaiseksi. Ennen Savo-Pielisen jätelautakunnan perustamista perusnoutoaluerajaukset tehtiin kussakin osakaskunnassa itsenäisesti, ja vuonna 2012 aluetta täydennettiin jätelautakunnan päätöksellä siten, että koko toimialueelle saatiin yhtenäisin kriteerein rajattu kuljetusalue. Tämän jälkeen alueeseen on tehty vähäisiä, yksittäisiä teitä koskevia muutoksia Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikön päätöksillä.

 

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen kuuluvat kaikki kuntien kunnossapitämät taajamien kadut ja tiet sekä kaikki Liikenneviraston ylläpitämät yleiset tiet. Lisäksi alueeseen on liitetty ympäri vuoden hyväkuntoiset ja riittävän leveät yksityistiet, joilla on riittävästi vakituista asutusta ja jotka ovat joko läpiajettavia tai joilla on jäteautolle kääntöpaikka. Kääntöpaikan tulee olla riittävän kantava ja laaja raskaalle kalustolle. Liittäminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen edellyttää aina tieisännän hyväksyntää, koska yksityistienpitäjä vastaa tien kunnosta niin, että jäteauto voi liikennöidä tiellä kaikkina vuodenaikoina turvallisesti.

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle on rajattu alueet, joiden keräys- ja kuljetusolot ovat normaalia hankalammat. Jätteenkuljetukset voidaan kuitenkin hoitaa kiinteistöiltä myös kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolella poikkeamamaksulla sellaisista paikoista, joihin jäteautolla on mahdollista ajaa. Jos jäteautolla ei päästä ajamaan toimivasti ja turvallisesti kiinteistöittäisen kuljetusalueen ulkopuolelle, on kiinteistön haltijan järjestettävä jätteenkeräyspaikka kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen kuuluvan tien varteen taikka liityttävä kiinteistöjen yhteisen jäteastian (kimppa-astian) tai aluekeräyspisteen käyttäjäksi.

 

Kiinteistöittäisen kuljetusalueen ulkopuolelle ajettaessa määrätään jäteastian tyhjennyshinnan lisäksi reittipoikkeamamaksua. Matka mitataan yhteen suuntaan ja maksu määrätään jokaiselta alkavalta 500 metriltä. Maksulla katetaan osa kustannuksista, joita aiheutuu hankalammista kuljetusolosuhteista. Lisäksi maksun tarkoituksena on ohjata jäteastioita lähemmäksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueeseen kuuluvia, hyväkuntoisia teitä sujuvan jätehuollon varmistamiseksi.

 

Outokummun kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen valmistelu ja kuuleminen

 

Outokummun kaupungin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen rajaus tehdään ensimmäistä kertaa. Jätteenkuljetusalueen luonnos valmisteltiin yhteistyössä jätelautakunnan, Outokummun kaupungin ja Jätekukon edustajien sekä Outokummun alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yksityisteiden vakituisen asutuksen määrän ja karttatarkastelun perusteella laadittiin alustava kuljetusaluerajaus, jonka pohjalta jätteenkuljettaja tarkasteli yksityistiet ja arvioi, täyttävätkö ne jätteenkuljetuksen kannalta kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen liittämisen edellytykset (tien kunto ympäri vuoden, leveys ja läpiajettavuus tai kääntöpaikka). Karttatarkastelun ja jätteenkuljettajan ilmoittamien tietojen lisäksi jätelautakunnan ja Outokummun kaupungin edustajat kävivät tekemässä havaintoja osasta yksityisteistä.

 

Jätelautakunta asetti kokouksessaan 23.11.2016 luonnoksen Outokummun kaupungin kiinteistöittäiseksi jätteenkuljetusalueeksi (kartta ja tielista) yleisesti nähtäville ja varasi kuntalaisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätelautakunta varasi Pohjois-Karjalan ely-keskukselle, Outokummun kaupungille ja Outokummun kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa luonnoksesta lausunto.

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen luonnos sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidettiin nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla ja Outokummun kaupungin ilmoitustaululla 28.11.2016 – 5.1.2017 välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin lisäksi Outokummun Seudussa 1.12.2016 julkaistussa kuulutuksessa.

 

Yksityisteitä ei liitetä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen ilman tiekunnan hyväksyntää, joten kaikilta kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen liitettäväksi esitettyjen yksityisteiden tienpitäjiltä pyydettiin kirjallinen hyväksyntä liittämisestä. Kuulemispyyntöjä lähettiin yhteensä 45 yksityistietä koskien, ja hyväksyntä alueeseen liittämiseen saatiin 40 tien osalta. Alueeseen liittäminen kiellettiin kolmen yksityistien osalta. Kahden yksityistien osalta ei annettu vastausta.

 

Annetut lausunnot ja mielipiteet

 

Outokummun kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen luonnoksesta saapui yksi lausunto ja seitsemän mielipidettä. Lausunnon antoi Outokummun kaupunki. Mielipiteensä esittivät seuraavat tahot:

        Oskamon tiekunta

        Rannan-Juvolan tiekunta

        Asevelitien jatkon tiekunta

        Murtoniemen tiekunta

        Hiltusenahon tiekunta

        Usinjärven tiekunta

        Maljasalmi-Itkonsalon tiekunta

 

Lausunto ja mielipiteet on koottu liitteenä olevaan taulukkoon, minkä lisäksi ne ovat nähtävänä alkuperäisinä kappaleina jätelautakunnan toimistossa ja jätelautakunnan kokouksessa. Taulukkoon on lausunnon ja mielipiteiden yhteyteen lisätty jätehuoltoviranomaisen taholta tieto siitä, miten asiasisältö on otettu huomioon ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

 

Outokummun kaupunginhallitus on esittänyt lausuntonaan, ettei kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen luonnoksesta ole huomauttamista yleisten teiden ja taajamien katujen osalta. Yksityisteiden tiekunnilla tulee säilyttää oikeus päättää liittymisestä jätelautakunnan tekemän esityksen pohjalta ja lisäksi on mahdollistettava myöhemmin tehtävät muutokset kuljetusalueeseen.

 

Kahdessa mielipiteessä pyydettiin liittämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen kokonaan uusi yksityistie ja neljässä mielipiteessä liitettäväksi esitettyä yksityistietä pyydettiin sisällyttämään alueeseen pidemmältä matkalta. Liitettäväksi esitetyt tiet ja tieosuudet tarkasteltiin paikan päällä. Yhdessä mielipiteessä tuotiin esille, et-tei jäteautolla saa lähtökohtaisesti liikennöidä liitettäväksi esitetyllä yksityistiellä.

 

Mielipiteiden johdosta kuljetusalueeseen ehdotetaan liitettäväksi kaksi uutta tietä ja lisäksi kahden tien osalta kuljetusalueeseen sisällytettävää tieosuutta ehdotetaan jatkettavaksi. Yhden yksityistien osalta ei ole edellytyksiä jatkaa alueeseen liitettävää osuutta, koska tien päässä ei ole jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa. Kiinteistön piha-alue ei lähtökohtaisesti ole jätehuoltomääräysten mukainen kääntöpaikka eikä raskaalla jäteautolla ole tarkoituksenmukaista liikennöidä pihoihin. Yksi yksityistie jätetään liittämättä kuljetusalueeseen, koska katsottiin, ettei tien kunto ole riittävän hyvä ympäri vuoden. Lisäksi yksityistie, jonka osalta ei annettu lupaa liikennöintiin, jätetään liittämättä alueeseen.

 

Kuljetusaluerajauksen käyttöönotto ja tiedottaminen

 

Outokummun kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue otetaan käyttöön 1.6.2017 alkaen. Kaikkia kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolisia kiinteistöjä, joilla jätehuolto on järjestetty kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä kimppa-astialla, tiedotetaan kirjeitse reittipoikkeamamaksun määräytymisestä vähintään kuukautta ennen maksun määräämistä ensimmäistä kertaa.

 

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen kokonaismäärittelyn jälkeen alueeseen on mahdollista tehdä yksittäisiä teitä koskevia muutoksia Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikön päätöksillä. Tiekunnan on mahdollista hakea kirjallisesti tien liittämistä kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen, mikäli kaikki liittämisen edellytykset tien osalta täyttyvät.


 

 

Vaikutusten arviointi

                            

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittelyn tavoitteena on ohjata jäteastioiden sijoittamista hyväkuntoisten teiden varsille. Tällöin jätteenkuljetusten hoitaminen on toimivaa, turvallista ja tehokasta, millä on yleisesti vaikutusta asukkaiden jätemaksuihin. Tältä tavalla vaikutus ihmisiin on positiivinen. Toisaalta ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistö sijaitsee kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolella ja joille määräytyy jatkossa reittipoikkeamamaksua, kokevat muutoksen negatiivisena.

 

Määrittelyn ympäristövaikutukset ovat positiiviset, koska jäteastioita tullaan todennäköisesti sijoittamaan aiempaa enemmän yleisten teiden sekä hyväkuntoisten, tiheämmin asuttujen teiden läheisyyteen. Näin pitkät poikkeamat harvaan asutuilla alueilla vähenevät.

 

Myös jätteenkuljettajat ovat kokeneet muualta toimialueelta saadun palautteen mukaan alueen määrittelyn pääosin positiivisena. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue huomioidaan jätekuljetusten kilpailutuksissa, ja urakoitsija saa korvauksen astiatyhjennysten suorittamisesta keräys- ja kuljetusoloiltaan hankalammilla alueilla.

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy Outokummun kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen liitteiden mukaisesti. Aluerajausta aletaan noudattaa 1.6.2017 alkaen.

 

Päätöksen mukainen kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen rajaus lähetetään nähtävillä pidettäväksi Outokummun kaupunkiin. Aluerajaus annetaan yleisesti tiedoksi pitämällä kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen kartta ja tielista nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla, jätelautakunnan ilmoitustaululla ja Outokummun kaupungin ilmoitustaululla 28.3.–27.4.2017. Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan Outokummun Seutu -lehdessä 30.3.2017.

 

Outokummun kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen rajaus lähetetään tiedoksi kunnalliselle jäteyhtiölle, Jätekukolle, lausunnon tai mielipiteen esittäneille tahoille sekä kaikille kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen liitettävien yksityisteiden tienpitäjille.

 

 

Liitteet

2

7559/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen kartta

 

3

7559/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen liitettävät yksityistiet ja -tieosuudet

 

4

7559/2016 Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä vastineineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Jätteenkuljetukset hoidetaan määritetyllä alueella kiinteistöittäisesti ja muu alue rajataan ulkopuolelle jätelain 35 §:n mukaisesti normaalia hankalampien kulkuyhteyksien tai jätteen haltijoiden vähäisyyden vuoksi. Jätteenkuljetukset hoidetaan kuitenkin kiinteistöittäisesti myös alueen ulkopuolella jätetaksan mukaisella poikkeamamaksulla, jos jäteautolla voidaan liikennöidä kiinteistön keräyspaikkaan.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa