Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2017 Pykälä 18 

 

§ 18

Asianro 1371/02.02/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

   10 354 797

10 175 834

-178 963

98,27

Toimintakulut

-45 272 180

-44 370 815

901 365

98,01

Toimintakate

-34 917 383

 -34 194 981

722 402

97,93

 

Talousarviossa pysyminen on edellyttänyt toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palvelusopimuksiin on tehty talouden edellyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on toteutettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti.

 

Vuoden 2016 talousarviomuutoksena lisättiin toimintatuloihin 84 000 € ja toimintakuluihin -250 000€, vaikutus toimintakatteeseen -166 000 €. Toimintakatteeseen vaikuttava talousarviomuutos johtui kuuden asukastupaohjaajan henkilöstömäärärahoista.

 

Suurin tekijä positiiviseen tulokseen oli lomapalkkavelkakirjaus, joka vähensi henkilöstömenoja koko palvelualueella n. 311 000 €.

 


 

Bruttositovien yksiköiden toteutumatiedot:

 

-        Kirjastopalvelut: tulot 94,07 % ja menot 97,72 %, kate 98,43 %

+ 87 103 €

-        Museopalvelut: tulot 74,16 % ja menot 97,95 %, kate 100,96 %

-28 293 €

-        Ulkoilu- ja virkistyspalvelut: tulot 91,57 % ja menot 91,9 %,

kate 92,13 € +63 203 €

-        Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö: tulot 134,04% ja menot 97,77%, kate 95,33% + 239 481 €

-        Johdon tukipalvelut: tulot 48,83 % ja menot 94,56 %, kate 94,85 % +16 398 €

-        Tapahtumapalvelut: tulot 96,29 % ja menot 96,33 %, kate 96,33 %

+ 4 470 €

-        Bruttositovat yksiköt yhteensä: tulot 96,15 % ja menot 97,25 %,

kate 97,43 % +382 362 €

 

Bruttositovien yksiköiden osalta lomapalkkavelkakirjaus vähensi henkilöstö-menoja n. 129 000 €.

 

Kirjastopalveluissa toimintatuottojen vaje saatiin katettua säästämällä henkilöstö- ja atk-menoista, jotka olivat kertaluontoisia. Lomapalkkavelka pienensi henkilöstömenoja n. 65 000 €.

 

Museopalveluissa ilman henkilöstömenoja vähentävää lomapalkkakirjausta (n. 38 000 €) olisi toimintakate ylittynyt toteutumaa enemmän. Toimintakatteen ylitys johtuu liian isosta tulotavoitteesta.

 

Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden menojen alitus johtui siitä, että moottorikelkkareitteihin varattuja reittitoimitusmaksuja ja maanomistajakorvauksia ei maksettu.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintatuotot ylittyivät n. 118 000 € hankerahoituksen ja alv-kirjaus oikaisun vuoksi, ja toimintakulut alittuivat n. 120 000 €, joka koostuu lomapalkkavelkakirjauksesta n. 22 000 € sekä siitä, että Ely-keskuksen hallinnoiman Kake-hankkeen omarahoitusosuus jäi n.

90 000 € alle sovitun kuntaosuuden.

 

Nettositovien yksiköiden toteutumatiedot:

 

-        Liikuntapaikkapalvelut: toimintakate 98,67 % + 122 081 €

-        Kansalaisopisto: toimintakate 99,69 % +9 093 €

-        Teatteri: toimintakate 97,27 € +129 981 €

-        Musiikkikeskus: toimintakate 97,48 % +78 884 €

-        Nettositovat yksiköt yhteensä: toimintakate 98,30 % + 340 039€

 

Nettositovien yksiköiden osalta lomapalkkavelkakirjaus vähensi henkilöstö-menoja n. 183 000 €.

 

Liikuntapaikkojen positiiviseen tulokseen vaikutti lomapalkkavelkakirjauksen lisäksi vuokrakulujen alittuminen mm. Kuplahallin osalta.

 

Kansalaisopiston osalta toimintakate olisi ylittynyt ilman henkilöstömenoja vähentävää lomapalkkavelkakirjausta n. -36 600 €.

 

Teatterilla oli toinen kolmivuotisbudjettikausi, joten positiivinen tulos siirtyy vuodelle 2017. Positiiviseen tulokseen lomapalkkavelkakirjauksen lisäksi vaikutti odotettua parempi lipunmyynti hyvästä tuotanto- ja ohjelmistosuunnittelusta johtuen sekä tiukka menokuri.

 

 Musiikkikeskuksella oli kolmivuotiskauden ensimmäinen vuosi ja positiivinen tulos siirretään myös vuodelle 2017. Positiiviseen tulokseen lomapalkka-velkakirjauksen lisäksi vaikutti tulotavoitteen ylittyminen.

 

Investointien toteutuminen:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvion investointiosassa varattiin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle -436 000 € määräraha koneiden ja kaluston hankintaan. Em. investointimäärärahasta siirrettiin -26 950 € yleishallinnon tietohallintoon kattamaan Puijon urheilualueen tietoliikenneverkon rakentamista ja vuoden 2015 määrärahasta siirrettiin

-160 000 € vuodelle 2016 Studentian katsomoiden hankintaa varten.

 

 Em. talousarviomuutosten jälkeen määräraha oli -569 050 €, toteutuma

-530 726 € (93,3 %). Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta teki joulukuu kokouksessa talousarviomuutosesityksen, että käyttämättä jäävä Kuopio-hallin voimistelukanveesiin hankintaan varattu 35 000 € kalustoinvestointimäärä-raha lisätään vuoden 2017 kalustoinvestointimäärärahaan.

 

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli menoissa -80 000 €. Toteutuma oli -100 826,71 € (126 %) %. Ylitys katetaan vuodelta 2015 siirtyneellä 20 000 € avustuksella.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja virkistysalueiden investointikulut toteutuivat 122,5 % n. -680 000 € yli talousarvion ja lähiliikuntapaikkojen investointikulut toteutuivat 139,7 % n. -110 000 € yli talousarvion. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttivat mm. investointikustannusten ennustettavuuden haasteet sekä ennakoitua laajemmat työt.

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

Liitteet

6

1371/2017 Tilinpäätös 2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Pekka Niiranen ja Rauno Airas palasivat kokoukseen ennen tämän asian esittelyn alkua klo 17.37.