Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 115

Asianro 7991/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Yötarhantie Varsanpolku

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan tarpeettomien puistokaistaleiden liittäminen korttelialueisiin sekä Jynkän alueen täydennysrakentaminen. Täydennysrakentaminen mahdollistetaan kaupunginosan 25 (Jynkkä) kortteleissa 21(Y-alueella), 19 ja 20 (AK- alueella) ja 127 (LPA-1- ja RP- alueilla), Leväsenlammenpuiston alueella (VL- alueella) sekä rekkojen pysäköimisalueella Yötarhantien ja Rauhalahdentien risteyksessä (Lp).                        

 

Ehdotus on ollut nähtävänä 16.1.–17.2.2017. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja yksi lausunto. Ehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta ja kaavakarttaan on tehty pieniä teknisiä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Jynkän kaupunginosassa n. 5,5 km Kuopion torilta lounaaseen Leväsenlammen, Rauhalahdentien, Petosenlammen ja Vitostien rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 21.12.2016. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 16.1.–17.2.2017. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle. Lausunnon on antanut Kuopion Vesi. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta niin, että Yötarhantien pohjoispuolelle kaavoitetun pientalotontin rajaa on siirretty 5 metrillä ja istutettava alue poistettu.  Myös viereen kaavoitettavan tontin lattiakoron suositusta on madallettu puolella metrillä.

 

Kaavaan on tehty myös teknisiä korjauksia koskien johtorasitetta, tulvareittejä ja olemassa olevaa sähkölinjaa. Kaavasta poistettiin myös sitova tonttijako, sillä tarkastusmittauksia ei pystytty tekemään talven aikana. Muutoksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa, jota on täydennetty nähtävänäolon jälkeen lähinnä teknisten muutosten osalta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia, kun täydennysrakentaminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä. Täydennysrakentaminen tukee Jynkän alueen elinvoimaisuutta, lisää alueen asukaslukua ja palveluiden kysyntää alueella. Alueen täydennysrakentaminen vähentää myös painetta rakentaa nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle, mikä edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Täydennysrakentaminen on kaupungin strategisten tavoitteiden ja kasvusopimuksen tavoitteiden mukaista.

 

Täydennysrakentamisella on vaikutuksia sekä rakennettuun että luonnonympäristöön ja maisemaan. Uudisrakentaminen muuttaa osaa viereisistä asuinrakennuksista avautuvista näkymistä.

 

Puistokaistaleiden yhdistäminen tontteihin selkeyttää alueiden maankäyttöä ja kaava-alueelle osoitetaan myös entistä kattavammin virkistysreitistöä. Asemakaavan muutos ei vähennä merkittävästi virkistysalueiden määrää kaava-alueella.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

41

7991/2016 pienennös kaavasta merkintöineen ja määräyksineen

 

42

7991/2016 Ehdotusvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

Viiteaineisto

2

7991/2016 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

7991/2016 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

7991/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

7991/2016 havainneaineisto, liitteet 3.1...3.8 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

7991/2016 kaavaselostuksen liitteet 4-7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7991/2016 kaavaselostuksen liitteet 8 ja 9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

7991/2016 kaavaselostuksen liitteet 10-13 (ei jaeta, julkaistaan internetissä

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sonja Tilaeus

puh. +358 44 718 5047

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa