Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 15.05.2017/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 19

Asianro 1448/10.03.02.01/2017

 

 

Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hanke/ selvitys puurakentamisvaihtoehdosta

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2017 § 51 Hiltulanlahden alakoulu-päiväkoti -hankkeen hankesuunnittelutyöryhmän esityksen yksisarjaisen alakoulun, esiopetuksen ja päiväkodin toteuttamiseksi hankesuunnitelmassa esitetyn tilaohjelman laajuisena uudisrakennuksena kahdessa vaiheessa sille varatulle tontille. Hankesuunnitelma on pohjana hankkeen toteutussuunnittelulle.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.3.2017 § 28 toteuttaa Hiltulanlahden alakoulu-päiväkoti -hankkeen kaupunginhallituksessa 6.2.2017 hyväksytyn hankesuunnitelman sisältöisenä. Hankkeen toteutusmalli päätetään, kun on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu riskianalyysin ja vertailulaskelman perusteella. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti valtuuston neuvottelukunnassa keskustellun esityksen, jonka mukaan hankkeen yhteydessä selvitetään myös puurakentamisen mahdollisuus.

 

Kuopion Tilakeskus on käynnistänyt hankkeen ja julkaissut hankintailmoituksen 30.3.2017. Hankinnan menettelyn luonne on kilpailullinen neuvottelumenettely. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2018 ja hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2019.

                                                                                 

                                                      Kuopion Tilakeskus on selvittänyt Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Hiltulanlahden alakoulun ja päiväkodin hankkeen puurakentamisen mahdollisuutta.

 

Selvityksessä on käyty läpi puurakentamisen ja hirsirakentamisen edellytyksiä. Samassa yhteydessä on selvitetty vaihtoehdosta aiheutuvia muutoksia ja aikataulullisia viiveitä hankkeen kilpailutukseen. Puurakentamista on tarkasteltu myös hankkeelle varatun tontin osalta rakennuksen toteuttamiseksi 1 tai 2 -kerroksisina osina tai yhteen kytkettyinä rakennusryhminä.

 

Yleisesti voidaan todeta, että koulu- ja päiväkotirakennukset voidaan nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti toteuttaa osin tai jopa kokonaan puurakenteisina. Kokoontumistilojen rakentamisessa rakennusten turvallisuus on aina etusijalla.  Kokonaisuutta arvioidaan aina rakennusmääräysten mukaisesti rakennuksen paloluokan, palokuorman, osastojen pinta-alan, henkilömäärärajoitusten sekä rakenteellisen palonkestävyyden ja rakennusmateriaalien pintakerrosvaatimusten mukaisesti huomioiden rakennuksen käyttötarkoitus.

 

Paloturvallisuuden osalta tulee lähtökohtaisesti noudattaa rakennusmääräyksissä ja viranomaisohjeissa määriteltyjä paloluokkia sekä muita lukuarvoja (taulukkomitoitus). Rakennusmääräyksissä on kuitenkin mahdollistettu puurakenteiden laajempi käyttö runko- ja pintarakenteina suunnittelemalla rakennus perustuen oletettuun palonkehitykseen.

 

Koska oletettuun palonkehitykseen ja olosuhdesimulointiin perustuva mitoitus poikkeaa perinteisestä taulukkomitoituksesta, on mitoitusperusteet aina neuvoteltava palo- ja pelastusviranomaisen kanssa etukäteen. Tämä poikkeava mitoitus on aina varmistettava etukäteen viranomaislausunnoin.

 

Rakennusmääräyksiin on kirjattu ns. lievennysmahdollisuuksia, joiden perusteella rakennuslupamenettelyn yhteydessä voidaan hakea hyväksymistä puurakenteiden käyttämiselle osoittamalla vaatimusten täyttyminen.  Paikallisilla valvovilla rakennuslupa- ja pelastusviranomaisilla on kuitenkin aina mahdollisuus käyttää harkintavaltaa, mikäli rakennuksen turvallisuutta ei pystytä riittävällä tavalla osoittamaan oletetun palonkehityksen ja olosuhdesimuloinnin kautta.

 

Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hankkeesta voidaan todeta asemakaavan ja tontin rakennusalueen rajauksen osalta, että rakennus sekä mahdollinen tuleva lisärakennus joudutaan toteuttamaan asemakaavan mukaisesti pääosin 2 -kerroksisena ratkaisuna.  Tällöin rakennus joudutaan, sen käyttötarkoitus ja henkilömäärä huomioiden, toteuttamaan vaatimuksiltaan paloteknisesti korkeimman paloluokan rakennuksena. Tämä asettaa suuremmat vaatimukset olennaisten vaatimusten täyttymisen osoittamiselle ja hyväksymiselle rakenteiden ja pintakerrosten osalta, mikäli poiketaan määräysten ja ohjeiden olennaisten vaatimusten lukuarvoista.

                                                     

Puurakentaminen tulisi huomioida jo kaavoitusvaiheessa ja muodostaa palvelurakennusten tontit niin laajoiksi, että yksikerroksinen puurakentaminen on mahdollista.

 

Yksikerroksisena toteutettu puurakenteinen palvelurakennus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja se sallii tehokkaan mitoituksen myös henkilömäärän suhteen. Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hankkeen tontti oli alun perin muodostettu vain koulua varten, mutta hankesuunnitteluvaiheessa hankekokonaisuuteen liitettiin vielä päiväkoti. Tämä tekee tontista liian ahtaan yksikerroksiselle rakentamiselle ja ohjaa rakennuksen toteutettavaksi pääosin 2-kerroksisena.

 

Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankeen käynnissä oleva hankintamalli, jossa palveluntuottaja valitsee myös käytettävät rakenneratkaisut, ei sulje kilpailutusasiakirjojen mukaan millään tavalla pois puurakentamista hankkeen toteutuksen muotona. 

 

Tarjoaja voi halutessaan tarjota kohteen myös puurakenteisena, mikäli ratkaisu on rakennuksen toiminnallisuus ja elinkaaritarkastelu sekä kaupunkikuvalliset arvot huomioiden paras. Hankkeelle ei ole asiakirjoissa asetettu vaatimuksia myöskään kivi- tai betonirakentamisen suhteen, jolloin kilpailutus on julkisten hankkeiden hankintalain hengen mukaisesti varsin laaja.

 

Mikäli tilaaja haluaa asettaa hankkeille rakennusrungon rakenteellisia tai pintakerrosvaatimuksia, tulee ne hankintalain mukaan esittää viimeistään hankkeen hankintailmoituksen yhteydessä. Hankintailmoituksen sisällön muuttuessa alkuperäisestä hankintailmoituksesta, joudutaan hankinta keskeyttämään ja käynnistämään uudelleen uusitulla sisällöllä. Tällöin hankekokonaisuus joudutaan aikatauluttamaan uudelleen.

 

Puurakentamisessa taloteknisten järjestelmien tulee olla suunniteltuna ennen kuin puurakennetuotanto aloitetaan.  Suunnittelun ja toteutuksen päällekkäisyys ei ole mahdollista, vaan suunnittelu ja toteutus asettuvat rakentamisaikataulussa peräkkäin. Toteutettujen suurien palvelurakennuskohteiden urakoitsijoilta saatujen tietojen mukaan puurakentaminen hirsi- ja CLT -tekniikalla on ollut kalliimpaa kuin perinteisin runkomenetelmin tehdyt rakennukset.

 

Julkisissa, hirrestä tehdyissä rakennuksissa vain seinät ovat hirttä ja  ala- ja välipohjat ovat ainakin pääsääntöisesti betonirakenteisia. Mikäli välipohjat tehtäisiin puusta, nousivat niiden rakenteelliset paksuudet yli metrin mittaisiksi. Tämä nostaisi myös rakennusten julkisivujen korkeutta ja rakennuksen lämmitettäviä kuutioita.  Sisäilmaongelmia aiheuttavat pääsääntöisesti lattioissa käytetyt tasoitteet, liimat ja pinnoitteet sekä niiden yhteisvaikutus kosteuden kanssa. Betoni on joka tapauksessa kuivatettava ja pinnoitteiksi valittava yksinkertaisempia, vähemmän kerroksellisia rakenteita. Puurakentamisessa kattava sääsuojaus korostuu. Ylläpitojaksolla kivirakenteisia pintoja tiheämpi puupintojen hoito ja pinnoitus nostavat ylläpitokustannuksia kivipintaisiin ratkaisuihin verrattuna.

 

Suurikokoisten koulurakennusten puurakentaminen on Suomessa vielä pilotointirakentamista. Puurakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen osaaminen kehittyy koko ajan ja puurakentamista edistävät rakentamismääräykset ovat edelleen valmistelussa.

 

Hyväksytyn hankesuunnitelman sekä tehtyjen lisäselvitysten perusteella Kuopion Tilakeskus toteaa, että Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hankkeen valmistelu jatkuu keskeytyksettä, koska hankinta-asiakirjojen sisällössä ei ole rajattu mitään rakenteellista ratkaisua. Kilpailutus on näin ollen julkisten hankintojen kilpailutuksen periaatteiden mukaisesti tasapuolinen kaikille tarjoajille. Mikäli puurakentaminen ohjataan päätöksenteossa ainoaksi toteutustavaksi, se sulkee hankintalain mukaan palveluntuottajilta muiden vaihtoehtojen tarjoamisen. Tällöin hankinta tulee keskeyttää ja rajata puurakentamiseksi sekä käynnistää uuden hankinnan valmistelu.

 

Vaikutusten arviointi                 Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hankkeen vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjan 27.3.2017 § 28 liitteenä.

 

 

Esitys                                            Esitän, että Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti -hankkeen valmistelua jatketaan keskeytyksettä rajaamatta hankinnassa pois mitään rakenteellista ratkaisua.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Kaksonen

puh. +358 44 718 5201

Veli-Matti Paananen

puh. +358 44 718 5621

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kaksonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa