Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 15.05.2017/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

414 §

19.12.2016

 

§ 20

Asianro 8773/14.05.00/2016

 

 

Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.12.2016 414 §

 

 

                                                      Kuopion kaupunginjohtaja ja Siilinjärven kunnanjohtaja ovat nimenneet työryhmän vesihuoltoyhteistyön selvittämiseksi Kuopion ja Siilinjärven välillä. Työryhmään kuuluvat Kuopion kaupungista kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen (työryhmän pj.), talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen. Vastaavasti Siilinjärveltä työryhmään kuuluvat tekninen johtaja Ari Kainulainen, talousjohtaja Pekka Takkinen ja vesihuoltopäällikkö Risto Pitkänen. Työryhmä on kokoontunut syksyn 2016 aikana kolme kertaa.

 

Työryhmän tavoitteena on selvittää vesihuollon yhteistyömahdollisuudet Kuopion ja Siilinjärven välillä.

 

Vesihuoltolaitoksien yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty jo aiemminkin. Kuopion kaupunki sekä Karttulan, Maaningan ja Siilinjärven kunnat käynnistivät vuonna 2005 selvitystyön kunnallisten vesihuoltolaitostensa yhdistämisestä yhtiömuotoiseksi alueelliseksi yksiköksi. Selvitys valmistui vuonna 2006. Vaikka yhtiötä ei aikanaan perustettukaan, Kuopion Veden toiminta-alueet kattavat nykyisin sekä Karttulan että Maaningan asemakaavoitetut alueet tapahtuneiden kuntaliitosten myötä. Ainoastaan Siilinjärven vesihuolto on edelleen erillään.

 

Kuopion Vedellä ja Siilinjärven kunnalla on useita sopimuksin sovittuja yhteistyömuotoja vesihuollon osalta. Näistä tärkeimpiä ovat:

 

1.      yhdysvesijohto välillä Vuorela-Sorsasalo

 

Yhdysvesijohto on rakennettu yhdessä valtion vesihuoltotyönä. Vesijohto on kuntien yhteisomistuksessa ja molemmat kunnat sitoutuvat toimittamaan toisilleen poikkeustilanteessa vettä. Tätä vesijohto ovat molemmat osapuolet käyttäneetkin, joten yhdysvesijohto on erittäin tarpeellinen. Vesimäärä, joka toiselle osapuolelle taataan, on 1 500 m3/vrk. Tätä vesijohtoa pystytään käyttämään siis vain poikkeustilanteissa, eikä kapasiteetti riitä veden johtamiseen muutoin.

 

2.     Maaningan alueen jätevesien johtaminen Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi

 

3.     Varpaniemi-Harjamäki-vesihuoltohanke

 

Siilinjärven kunta on ilmoittanut halukkuutensa ostaa talousvettä Kuopion Veden Maaningan Varpaniemen vedenottamolta. Hankkeen suunnittelu on käynnistymässä.

 

Työryhmä on selvittänyt molemmista vesihuoltolaitoksista sekä tekniset että taloudelliset perustiedot (liitteet). Työryhmälle muodostunut käsitys on, että tehtyihin arviointeihin perustuen molemmilla laitoksilla on näiden suhteen hyvät toimintaedellytykset. Lisäksi liitteenä on myös selvitys Kuopion ja Siilinjärven alueella toimivista vesiosuuskunnista. Yhteenvedosta selviää myös se, miten eri talousvesi- ja jätevesivirrat kulkevat Siilinjärven ja Kuopion välillä.

 

Siilinjärvellä tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt vesihuoltolaitoksen taksa- ja organisaatioselvitystä (Tekltk 24.8.2016 § 43) ja esittänyt asian jatkovalmistelua kunnan vesihuoltolaitoksen rakenteen selvittämiseksi. Tehty selvitystyö vahvistaa vesihuoltoyhteistyön merkitystä huoltovarmuuden ja resurssien järkevän käytön näkökulmasta.

 

Kuopion Veden kannalta nykyinen erillisin sopimuksin sovittu vesihuoltoyhteistyö Siilinjärven kanssa on tällä hetkellä riittävää ja turvaa mm. Sorsasalon vesihuollon häiriötilanteissa. Kuitenkin seudullisesti näiden kahden vesilaitoksen yhdistäminen toisi vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Siilinjärven kunnan näkökulmasta yhteinen olisi huoltovarmuuden ja resurssien allokoinnin kannalta järkevää.

 

Työryhmän ehdotus on, että yhteistyöselvitystyötä jatketaan vuoden 2017 alusta. Selvitystyöhön palkataan avuksi konsultti. Konsulttityön tarkoituksena on selvittää näiden kunnallisten vesihuoltolaitosten yhdistämistä alueelliseksi yksiköksi. Työ sisältää mm. talouden, henkilöstön ja tulevien investointien ml. korjaustarpeiden sekä perustettavan yhteisen yksikön juridisen muodon, omistussuhteiden ja hallinto selvittämisen. Tavoitteena olisi saada valmis päätösesitys vesihuollon yhteistyömallista molempien kuntien päätettäväksi keväällä 2017. 

 

Mikäli kunnat päätyisivät konsulttiselvityksen pohjalta yhteiseen myönteiseen näkemykseen, voisivat järjestelyt johtaa yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamiseen 1.1.2018 alkaen.

 

 

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

 

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus päättää, että yhteistyöselvitystä jatketaan siten, että selvitys on valmis vuoden 2017 keväällä. Valmistelusta vastannut työryhmä valtuutetaan sopimaan työstä ja työn sisällöstä valitsemansa asiantuntijan kanssa. Samalla työryhmä toimii työn ohjausryhmänä.

Päätös                                       Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa heti asiakohdan 2 käsittelyn jälkeen. Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Laamanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 


 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12.2016, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuollon yhteistyöselvitystä jatketaan siten, että selvitys on valmis vuoden 2017 keväällä. Valmistelusta vastannut työryhmä valtuutettiin sopimaan työstä ja työn sisällöstä valitsemansa asiantuntijan kanssa. Työryhmä on toiminut samalla myös työn ohjausryhmänä.

 

Yhteistyöselvitystä koskeva konsulttityö tilattiin tammikuussa 2017 Pöyry Fin

land Oy:ltä ja se valmistui maaliskuussa. Yhteistyöselvityksen ohjausryhmä on osaltaan hyväksynyt loppuraportin ja päättänyt esittää asian viemistä kunnissa poliittiseen päätöksentekoon.

 

Konsulttityön tarkoituksena oli selvittää näiden kunnallisten vesihuoltolaitosten yhdistämistä alueelliseksi yksiköksi. Työ sisälsi mm. talouden, henkilöstön ja tulevien investointien ml. korjaustarpeiden sekä perustettavan yhteisen yksikön juridisen muodon, omistussuhteiden ja hallinnon selvittämisen. 

 

                                                       

Pöyry Finland Oy:n laatiman selvityksen tiivistelmä jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteenä jaetaan myös Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan lausunto vesihuollon yhdistämisselvityksestä. 

 

 

Liitteet

1

8773/2016 Tiivistelmä Kuopio/Siilinjärvi (jaetaan kokoukseen osallistuville)

 

2

8773/2016 Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös 26.4.2017

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja linjaa asian jatkovalmistelua.

 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Laamanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Merkittiin, että palvelualuejohtaja Markku Tervahauta saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa