Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

158 §

8.5.2017

 

§ 72

Asianro 5988/10.02.03/2014

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 35 / Maljalahti 3-25-7 (entinen Postipankki)

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 8.5.2017 158 §

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 22.3.2017 §

 

 

Va. Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumiskäyttöön tarkoitettujen tilojen sijoittaminen tontille 3-25-7 nykyisen toimistorakennuksen paikalle. Hakijan pääasiallisena tavoitteena on asuntorakentaminen täydennettynä katutason liiketiloilla. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Suokadun ja Puijonkadun kulmauksessa rajautuen Hapelähteenkatuun ja Käsityökatuun. Aluerajaus on supistunut vireilletulovaiheen rajauksesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 35:n (3-25-7) ja Kiinteistö Oy Kuopion Käsityökatu 41:n hakemuksesta 2.9.2014. Valmisteluvaiheessa aluerajausta supistettiin siten, että kiinteistö 3-26-1 jäi hakijan toiveesta kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä myös Hapelähteenkadun ja Suokadun välinen osa Käsityökadusta jätettiin pois kaavatyöstä.

 

Kaavatyö sisältyy vuoden 2016 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 30.5.2016.

 

Kaavoitustilanne               Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta sekä palvelujen ja hallinnon aluetta. Asemakaavassa tontti 3-25-7 on liikerakennusten korttelialuetta.

 

 

Nykyinen tilanne               Tonttia 3-25-7 rajaa Puijonkadun ja Suokadun kulmaukseen vuonna 1965 valmistunut, Postisäästöpankin toimitilaksi rakennettu toimistorakennus, joka korotettiin kolmikerroksiseksi vuonna 1983 (6 340k-m2). Rakennusta laajennettiin Käsityökadun varrelle vuonna 1972 kolmikerroksisella toimistorakennuksella (2 330 k-m2).

 

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen sekä liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                    Tontin 3-25-7 ja sillä olevat rakennukset omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 35.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti 3-25-7 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (ALP-2). Joustava käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa tontin käytön useampaan tarkoitukseen.

 

Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus tontilla 3-25-7 on n. 9 915 k-m2, josta asuintiloja n. 9 335 k-m2 ja liike- ja toimistotiloja n. 580 k-m2 (e = n. 3.04).

 

Autopaikkanormi on esitetty asunnoille (2 ap/3 as), liikerakentamiselle (1 ap/60 Km2) ja palveluasumistiloille (1ap/200 Pm2). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/150 Km2). Kaava mahdollistaa maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen koko tontin alueelle. Puolet tonttia 3-25-7 varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA korttelialueille tai muille pysäköintiin varattaville alueille (yap/50). Tonttia varten varattavista autopaikoista yksi autopaikka 20:tä asuntoa kohti on osoitettava vieraspaikoiksi (1vap-2/20as).

 

Käsittelyvaiheet                 Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 24.8.2016. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 29.8.–28.9.2016. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 30.8.2016. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 30.5.2016.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 7.12.2016. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 12.12.2016.–20.1.2017 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 12.12.2016. Valmisteluaineistosta on saatu kaksi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, jotka ovat vastineineen liitteenä. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi        Täydennysrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta, joskin naapuruston asukkaat saattavat kokea asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen myös heikennyksenä olevaan tilanteeseen. Naapurikiinteistöltä valmisteluvaiheessa saatu mielipide on pyritty huomioimaan kaavaehdotuksen pohjana olevaa valmisteluvaiheen vaihtoehtoa valittaessa.

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuvat liiketilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, palvelutarjontaa sekä säilyttävät työpaikkoja ydinkeskustassa. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Täydennysrakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukaista, koska se tiivistää kaupunkirakennetta, liikenteestä aiheutuvat päästöt eivät oleellisesti muutu ja tontin tehokkaampi käyttö vähentää osaltaan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua.

 

 

Esitys                                  Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

Liitteet                                8   5988/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

                                            9   5988/2014 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

                                            10  5988/2014 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                            11  5988/2014 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                            12  5988/2014 havainneaineisto - rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                            Valmistelija 

Virpi Lindell                                             puh. +358 044 718 5431

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                   Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           


 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 22.3.2017. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.3.–25.4.2017. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto Kuopion Vesi liikelaitokselta. Lausunnossa pidettiin hyvänä asemakaavaehdotuksessa huomioitu hulevesien viivytystarve kiinteistöllä, eikä Kuopio Vedellä ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Muutosehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaava-alueeseen liittyen tehdään sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

 

Vaikutusten arviointi        Täydennysrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta, joskin naapuruston asukkaat saattavat kokea asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen myös heikennyksenä olevaan tilanteeseen. Naapurikiinteistöltä valmisteluvaiheessa saatu mielipide on huomioitu kaavaehdotuksen pohjana olevaa valmisteluvaiheen vaihtoehtoa valittaessa. 

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuvat liiketilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, palvelutarjontaa sekä säilyttävät työpaikkoja ydinkeskustassa. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Täydennysrakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukaista, koska se tiivistää kaupunkirakennetta, liikenteestä aiheutuvat päästöt eivät oleellisesti muutu ja tontin tehokkaampi käyttö vähentää osaltaan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua.

 

 

Esitys                                Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

5988/2014 Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto

 

 

5988/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

5988/2014 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

 

5988/2014 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

5988/2014 kaavaselostuksen liitteet

 

 

5988/2014 havainneaineisto - rakentamistapaohje

 

 

5988/2014 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

                                            Valmistelija                                          

Virpi Lindell

puh. +358 44 718 5431

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että hankepäällikkö Antti Niskanen, va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen, kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen olivat kokouksessa läsnä asiakohdassa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

38

5988/2014 Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto

 

39

5988/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

40

5988/2014 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

41

5988/2014 kaavaselostus ilman liitteitä

 

42

5988/2014 kaavaselostuksen liitteet

 

43

5988/2014 havainneaineisto - rakentamistapaohje

 

44

5988/2014 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

                                                          Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan 8.5.2017 liiteaineistona.

 

                                                          Merkitään, että asiaa koskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu 9.5.2017.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa