Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 34

Asianro 6527/10.03.01.02/2017

 

 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2017 -tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             FCG Oy laatii vuosittain kuntien toimeksiannosta yhdyskuntateknisten palvelujen ulkoista palvelukykyä mittaavan tutkimuksen. Tutkimuksessa oli vuonna 2017 mukana 18 kuntaa.  Kysely toteutettiin arvoasteikolla 1 - 5 siten, että neutraalin arvon 3 alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1992. Kuopio on osallistunut kyseiseen tutkimukseen viime aikoina joka vuosi. Tutkimusta esitettiin lautakunnalle myös viime vuonna.

 

Kunnat valitsivat itse otoskoon. Kuopiossa kysely postitettiin 1 800 taloudelle, joista tällä kertaa 556 taloutta palautti kyselylomakkeen, pieni osa vastasi kyselyyn verkossa. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 32 %, joka on hieman yli maan keskiarvon.

 

Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon.  Kyselyssä oli toista kertaa mukana myös liikuntapaikkojen hoito.

 

Tässä esityksessä tuodaan Kuopion tulokset tiivistettynä katujen ja yleisten alueiden hoidon sekä jätehuollon osalta kaupunkirakennelautakunnan tiedoksi. Koko tutkimus on löydettävissä internetissä.

 

Kuopiolaisten vastauksissa näkyi merkittäviä muutoksia muutamissa kyselykohteissa. Lumenauraukseen asuntokaduilla tyytyväisyys on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna eniten. Hieman laskua on tullut myös tyytyväisyydessä katujen puhtauteen ja siisteyteen sekä leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon. Asuntoalueiden ja keskustan puistojen hoito on pysynyt entisellä tasolla ja tyytyväisyys asuntoalueiden lähimetsien hoitoon on noussut edellisestä vuodesta.

 

Verrattaessa kuopiolaisten tyytyväisyyttä muihin kyselyyn osallistuneisiin kuntiin havaitaan, että Kuopio on edellisvuosien tapaan keskiarvoa merkittävästi parempi mm. asuinkatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnon osalta. Liukkaudentorjunta jalankulku- ja pyöräteillä ja katuvalaistuksen hoito sekä järjestetyn jätehuollon kuljetusten toimivuus ovat vertailuaineiston parasta tasoa.

Tulokset                                         Kokonaisuutena katujen hoidon osalta Kuopio sijoittui kuten aikaisemminkin eli kuntien keskiarvoa paremmin.

 

Liikennealueiden hoidon ja talvihoidon ylläpitomittarit ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Katujen kunnossapidon osalta tyytyväisyys asuntokatujen talvikunnossapidon tasoon on laskenut.

 

 Puistojen hoito on entisellä tasolla.

 

Tyytyväisyys jätehuollon toimivuuteen on pysynyt entisellä tasolla. Ongelmajätteiden ja suurten jätteiden keruupisteiden toiminnan arvio on hieman parantunut ja lasinkeräys- ja paperinkeräyspisteiden laskenut. 

 

Katuvalaistuksen osalta Kuopio on valtakunnan kärjessä. Tässä kärkiryhmässä Kuopio on ollut jo pitkään.

 

Arviointia kunnossapitoalueittain

 

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla, joka varsin hyvin vastaa aluejakoa.

 

Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että alueelliset vertailut osoittavat kunnossapidon laadun säilyneen pääosin edellisvuoden tasolla.

 

Mestar liikelaitoksella on havaittavissa kyselyn perusteella selvä tason lasku aurauksessa eteläisen alueen asuntokaduilla. Pohjoisessa alueurakassa on vastaavasti tason nousu. Tämän oletetaan johtuvan suuremmasta panostamisesta kilpailutettuun urakkaan

 

Savon Kuljetuksen läntisessä alueurakassa on asuntokatujen aurauksessa tyytyväisyys hieman laskenut.

 

Muiden urakka- alueiden osalta tasoerot eivät ole edellisen vuoteen verrattuna kovin selkeitä.

  

Puistojen osalta myös keskustaa parempi hoitoluokitus erottaa sen muista

alueista. Tasoerot puistojen hoidossa eivät muuten ole merkittäviä eri alueurakoiden välillä.

 

Asuntoalueiden lähimetsien hoito teetetään erillisenä alueurakoiden ulkopuolisena työnä. Sen vuoksi se ei ole vertailukelpoinen eri alueurakoiden välillä.

 

Alueelliset vastaukset ovat esityksen liitteenä (julkaistaan varsinaisen tutkimuksen tapaan vain internetissä).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

 

Liitteet

4

6527/2017 Alueelliset tulokset Kuopiossa

 

Viiteaineisto

1

6527/2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  44 7185 674        

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa