Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 35

Asianro 3862/10.02.03/2017

 

 

Asemakaavan muutosehdotus, Niilontie 22 / Rautaniemi 297-37-137 tontti 19

 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin rajausta siten, että se vastaa nykyisiä kiinteistön rajoja. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Rautaniemessä Keilanrannan alueella.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutoksen tarve on tullut esille korttelin 137 tontin 13 puistoon rajautuvan kiinteistön rajojen osalta. Kaavatyö sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan työnumerolla 829.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta. Lehtoniemen osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Alueella on voimassa asemakaava Keilanranta–Matkusniemi, joka tuli voimaan 13.10.2014. Asemakaavassa alue on erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja puistoaluetta (VL).

 

Nykyinen tilanne                        Kaavamuutoksen kohteena on noin 103m2 suuruinen alue, joka kiinteistöteknisesti kuuluu tonttiin 37-137-13 ja on sen piha-aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu kuuluvaksi Keilanrannanpuistoon.

 

Maanomistus                              Suunnittelualue on yksityisen omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksella muutetaan korttelin rajausta siten, että se vastaa nykyisiä kiinteistön rajoja ja 103 m2 suuruinen alueen osa säilyy kiinteistön osana ja sen piha-alueena. Nykyinen Keilanrannanpuisto kaventuu kymmenestä metristä noin 6.5 metriin. Puistoväylä ja vesihuoltoverkosto on alueelle rakennettu, joten puistoväylän kunnossapitoon ja käyttöön alueen kaventumisella ei ole vaikutusta. Kadun ja tontin väliin jäävä kolmion muotoinen maapala liitetään katualueeseen. Sitovalla tonttijaolla muodostuu tontti 37-137-19.

 

Käsittelyvaiheet                         Koska kaavatyö on vähäinen asemakaavan muutos, sen vireilletulo- ja valmisteluvaihe on yhdistetty MRA 30 §:n mukaisesti. Asemakaavan vireilletulo- ja valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 24.5.2017 ja aineisto on ollut nähtävänä 5.6.–7.7.2017. Aineisto on toimitettu viereisen alueen kiinteistön asukkaille 8.6.2017. Aineistosta ei jätetty lausuntoja eikä mielipiteitä.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginhallitus

 

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen luonteesta johtuen sillä ei ole olennaisia ympäristö-, sosiaalisia- tai yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

5

3862/2017 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

6

3862/2017 kaavaselostus ilman liitteitä, (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

3862/2017 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

3862/2017 tonttijakokartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa