Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 52

Asianro 6799/10.03.01.00/2017

 

 

Niiralankadun katusuunnitelmaehdotuksen (välillä Suokatu - Viestikatu) hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Niiralankatua välillä Suokatu - Viestikatu. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Niiralan ja Savilahden kaupunginosissa (7 ja 13).

 

Alueen asemakaavat ovat lainvoimaisia ja katualueet ovat haltuunotettuja.

 

Lähtökohdat                                Katusuunnitelman lähtökohtana on lautakunnassa 1.3.2017 hyväksytty Niiralankadun yleissuunnitelma (4183/2016). Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla parannetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita sekä toimivuutta Savilahdesta Niiralankadun ja Tulliportinkadun kautta keskustaan.

 

Niiralankatu on entinen keskustan sisäänajoväylä ja yksi vilkkaimmista joukkoliikennereiteistä. Niiralankadun katualue on 26–28 metriä leveä. Tämän hetkinen Niiralankadun ajoradan 9-10 m leveä poikkileikkaus sekä 50 km/h nopeusrajoitus ovat liikenneverkkotavoitteisiin nähden ylimitoitettuja.

 

Kotkankallion luolaston edustan pysäköinti-, saatto- ja kevytliikenne on jäsentelemätöntä. Tilanteen parantumiseksi ko. kohdan katusuunnitelma (1298/2012) on vahvistettu lautakunnassa 13.8.2014. Rakentamista ei ole toteutettu. Edellä mainittu suunnitelma on esitetty Niiralankadun katusuunnitelmaehdotukseen.

 

Rättimäen alikulun aukkoleveys on ahdas, jonka myötä ajoradan molemmin puoleiset kevyen liikenteen väylät ovat toteutuneet liikennemääriin ja -turvallisuuteen nähden kapeina.

 

Liikennevalo-ohjattuja risteyksiä ovat Mustinlammenkadun ja Rajakadun liittymät.

 

Niiralankadun korttelien 8, 9 ja 13 kohdilla on aikarajoitteinen kadunvarsipysäköinti sallittu, yhteensä noin 11 paikkaa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Niiralankadun katusuunnitelmaehdotuksen katuosuus on noin 700 metriä pitkä. Ajorata esitetään kaventuvan 7.0 metrin levyiseksi. Kadulla säilyy kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun pohjoispuolen kevyen liikenteen väylä esitetään säilyvän nykyisen kaltaisena ja noin 4 metrin levyisenä.

 

Jalankulun ja pyöräilyn liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi erotetaan jalankulku ja pyöräily omiksi väyliksi kadun eteläpuolella. Pyöräväylä sijoittuu ajoradan puolelle. Jalkakäytävä on keskimäärin noin 2.5 metriä leveä ja pyöräväylä noin 3.0 metrin leveä. Jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan osittain kiveyksellä sekä osittain nykyisellä viher- ja puukujannekaistalla.

 

Rajakadun, Rovastinkadun ja Kultasepänkujan katuliittymät esitetään poistettavaksi, jonka myötä jalankulku ja pyöräliikenteestä saadaan sujuvampaa ja turvallisempaa. Kultasepänkujan liittymän sulkemisen vuoksi Pyöräkadun itäpuolen alku esitetään muutettavan yksisuuntaisesta kaksisuuntaiseen liikennöintiin. Rajakadun liittymä Kotkankallionkadulle avataan ajoneuvoliikenteelle.

 

Katusuunnitelmaehdotuksen katuosuuden 50 km/h nopeusrajoitus esitetään alennettavaksi 40 km/h.

 

Niiralankadun nykyiset rakennekerrokset säilyvät ennallaan. Kotkankallion edustan erotellun jalkakäytävän ja pyöräväylän linjaus poikkeaa nykyisestä, joten osuudelle rakennetaan rakennekerrokset. Rakennekerrokset tarkentuvat rakennussuunnittelussa.

 

Turon edustan bussipysäkkipari esitetään katokselliseksi ja mitoitus kahden bussin pituiseksi. Poliisitalon läntinen bussipysäkki esitetään poistettavaksi. Korvaava pysäkki tulee sijaitsemaan Teatteri grillin edustalla.

 

Kahden auton pysäköintitasku esitetään rakennettavaksi Pyöräkadun itäisen liittymän jälkeen. Pysäköintipaikat ovat aikarajoitteisia ja palvelevat nopeaa asiointia alueen liikkeissä. Rovastinkadun liittymän kohdalle Niiralankadun varteen esitetään kahden auton taskupysäköintivaraus, jota ei esitetä tässä vaiheessa rakennettavaksi. Muutoin Niiralankadun kadunvarsipysäköinti esitetään poistettavaksi. Korvaavia pysäköintipaikkoja järjestetään Pyöräkadun ja Kultasepänkadun varrelta, valmisteilla olevalla päätöksellä, jossa osa nykyisestä aikarajoituksettomasta pysäköinnistä muutetaan aikarajoitteiseksi tuoden alueen yrityksien asiakaspysäköintiin helpotusta.

Kotkankallion luolaston eteen rakennetaan erillinen pysäköinti- ja saattoliikennealue.

 

Rättimäen nykyisen alikulun viereen esitetään uutta jalankulkua ja pyöräilyä palvelevaa alikulkua, noin 30 metrin etäisyydelle nykyisestä. Alikulun aukkoleveys on 5.5 metriä ja korkeus 3.5 metriä.

 

Katusuunnitelmaehdotukseen on esitetty sijainnit penkillisistä levähdyspaikoista (5), polkupyöräkatoksista (2) sekä polkupyöräpysäköinti (4) että kaupunkipyöräasema (1) varauksista.

 

Tasaus ja kuivatus                      Niiralankadun korkeusasema on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja se myötäilee pääosin nykyistä tasausta. Kadun korkeusasema ei siten muutu katualueen reunoilla, kiinteistöjen kohdalla. Kiinteistöön tapahtuvaan ajoneuvoliikennöintiin ei esitetä muutoksia, nykyiset ajoyhteydet säilyvät ennallaan. Kylmäaseman ajoneuvoliikennöinti sallitaan toistaiseksi. Kiinteistön täydennysrakentamisen yhteydessä ajoneuvoliittymä Niiralankadulle poistuu käytöstä.

 

Katualueen hulevesiviemäriä täydennetään puuttuvilta osin sekä syöksykaivoja siirretään tarvittavilta osin. Hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin syöksykaivoihin

 


 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla ja pyöräväylä värjätyllä asfaltilla (punasävyinen). Pysäkkialueet, erotuskaistat ja saarekkeet kivetään betoni- tai luonnonkivellä.

 

Reunakivet ovat harmaata graniittia, joiden näkyvä korkeus on 12 cm:ä, bussipysäkeillä 16 cm:ä ja ajoneuvoliittymissä 3 cm:ä. Nykyiset reunakivet pyritään käyttämään kohteessa uudelleen.

 

Niiralankadun nykyinen puukujanne pyritään säilyttämään, ja lisäksi tehdään puiden täydennysistutuksia. Osa poistettavista lehmuksista pyritään uudelleen sijoittamaan katuosuudelle takaisin. Viherkaistat nurmetetaan ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betoni- tai luonnonkivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa.

 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan. Niiralankadulla käytetään sinkittyjä teräspylväitä ja led-valaisimia.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Niiralankadun kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja ajoradat kuuluvat kunnossapitoluokkaan I.

 

Kustannukset                              Niiralankadun saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 1 100 000 € (alv. 0 %), joka tullaan esittämään vuoden 2018 investointiohjelmaan.

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, kadun kuivatuksen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuden rakentaminen alkaa keväällä 2018. Viimeistelytyöt pyritään saattamaan loppuun syksyn 2018 aikana. Uusi Rättimäen alikulku on alustavasti suunniteltu toteutuvan vuosien 2019 - 2020 aikana.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katuosuuden rakentaminen parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella sekä joukkoliikenteen toimivuutta. Lisäksi nykyisten materiaalien uudelleen hyödyntäminen kohteessa on ilmastovaikutuksilta myönteistä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Kadun suunnittelutyön alkamisesta on tiedotettu katualueeseen rajautuvia kiinteistöjä ja heille on pidetty infotilaisuus 17.2.2017. Lisäksi Niiralankadun yrityksille on pidetty keskustelutilaisuus 19.6.2017. Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu lisäksi Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2017 lehdessä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

15

6799/2017 Niiralankatu, sijaintikartta

 

16

6799/2017 Niiralankatu PLV 0-350, asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaus

 

17

6799/2017 Niiralankatu PLV 350-700, asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaus

 

18

6799/2017 Rajakatu-Kotkankallionkatu, asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kati Toikkanen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa