Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2017/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Juankosken pitäjäraati

9 §

15.8.2017

Lähidemokratiajaosto

14 §

28.8.2017

Kaupunginjohtajan johtoryhmä

22 §

26.9.2017

 

§ 122

Asianro 5348/02.05.01.00/2017

 

 

Juankosken Ruukki ry:n yhdistymisavustuksen käytöstä tehdyn esityksen käsitteleminen

 

Päätöshistoria

 

Juankosken pitäjäraati 15.8.2017 9 §

 

Juankosken Ruukki ry on toimittanut 20.6.2017 päivätyn esityksen, joka koskee lähidemokratian kautta tapahtuvaa palveluiden uudistamista ja kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Esitys liittyy Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisavustuksen käyttöön. 

 

Juankosken Ruukki ry esittää, että kaupunki myöntäisi Juankoski-Kuopio kuntaliitossopimuksessa vuosille 2017 -2019 varatun 150.000 euron kehittämisrahan Juankosken Ruukki ry:lle käytettäväksi Juankosken alueen kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen siten, että Kuopion kaupungin käyttökustannukset vähenevät ja palvelujärjestelmän tuottavuus paranee. Erityisesti tavoitteena on määrärahan turvin pyrkiä siihen, että järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuutta ja talkoohenkeä voidaan ylläpitää ja vahvistaa.

 

Yhdistymisavustusta koskeva sääntely

 

Yhdistymisavustuksesta on säädetty kuntarakennelain 9 luvussa. Kuntarakennelain 42 §:ssä säädetään yhdistymisavustuksen maksamisesta ja käyttämisestä mm. 

 

Yhdistymisavustus muodostuu yhdistyvien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän mukaan määräytyvästä perusosasta sekä lisäosasta. Yhdistymisavustus maksetaan kolmen vuoden aikana. Avustuksesta maksetaan 40 % vuonna, jona muutos tulee voimaan ja 30 % molempina seuraavina kahtena vuotena.

 

Yhdistymisavustus tulee käyttää välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Yhdistymisavustuksen viimeistä maksuvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys yhdistymisavustuksen käytöstä. Yhdistymisavustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa, jossa on mukana ns. kriisikunta tai -kuntia. Lisäosa on 150 euroa em. edellytyksen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden.

 

Hallituksen esityksen 31/2013 mukaan yhdistymisavustuksen mahdollisia kustannuksia kasvattavia vaikutuksia pyritään ehkäisemään ohjaamalla laissa yhdistymisavustusten käyttöä. Yhdistymisavustukset tulisi käyttää välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Kuntien tulisi päättää yhdistymissopimuksessa niistä periaatteista, joiden mukaan yhdistymisavustus käytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin. Yhdistymisavustuksen käyttöä valvottaisiin osana kunnan talouden ja hallinnon tarkastamista.

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 24.5.2017 mukaan Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin yhdistymisestä maksetaan Kuopion kaupungille yhdistymisavustusta vuosina 2017–2019 yhteensä noin 2,7 milj. euroa.  Yhdistymisavustusta maksetaan ensimmäisenä vuonna 1,1 milj. euroa sekä toisena ja kolmantena 0,8 milj. euroa. 

 

Yhdistymissopimuksen määräykset

 

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen 6.3. – kohdassa on todettu yhdistymisavustuksesta ja sen käytöstä mm. seuraavaa:

 

Yhdistymisavustuksen kohdentamisen periaatteita ovat palveluiden tuottavuuden parantaminen, käyttökustannusten vähentäminen, kuntatalouden vahvistaminen ja välttämättömät tulevaisuudessa tarvittavat toimenpiteet palvelutarpeiden uudistamiseksi.

 

Ensisijaisia yhdistymisavustuksen kohdentamisen kohteita voivat olla:

 

       Lukio-opetuksen ja siihen liittyvien ICT-ratkaisujen kehittäminen

       Yhdistyvän kaupungin talouden vahvistaminen

       Lähidemokratian kautta tapahtuva palveluiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Yhdistymisavustuksen kohdentaminen

 

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus käsitteli 21.9.2015, § 28, yhdistymisavustuksen käyttöä ja hyväksyi osaltaan ohjeellisena Juankosken kaupungin samana päivänä tekemän ehdotuksen yhdistymisavustuksen kohdentamisesta jatkovalmistelun pohjaksi. Päätöksen mukaan Juankosken alueelle kohdistettua yhdistymisavustusta käytetään mm. lähidemokratian kautta tapahtuvaan palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisen toimielimen käytettäväksi on 50.000 euroa/vuosi kolmen vuoden ajan, yhteensä 150.000 euroa. Toimielimen tehtävä on kehittää kunnallista palvelujärjestelmää nykyisen Juankosken alueella siten, että Kuopion kaupungin käyttökustannukset vähenevät ja palvelujärjestelmän tuottavuus paranee. Määrärahaa tulee käyttää siten, että järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuutta ja talkoohenkeä voidaan ylläpitää ja vahvistaa.

 

Em. yhdistymisavustuksen I erä, 50.000 euroa on vuoden 2017 talousarviossa budjetoitu yleishallintoon kustannuspaikalle 1910/kaupunginhallitus.

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

5348/2017-2 Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

 

5348/2017-2 Liite Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                    

Juankosken Pitäjäraati toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Sisällöllisesti esitystä voidaan pitää kuntarakennelain mukaisena, koska tavoitteena on palvelujärjestelmän ja tuottavuuden parantamien, esitys on myös yhdistymissopimuksen säännösten mukainen muilta osin, mutta yhdistystä ei voida pitää yhdistymissopimuksessa mainittuna paikallisena toimielimenä. Esityksessä ei ole kuvausta siitä, miten hankkeen aikana tullaan kehittämään sellaisia pysyvämpiä rakenteita, jotka mahdollistavat toiminnan jatkumisen myös avustuskauden päätyttyä.

 

Pitäjäraati esittää lausunnossaan, että kaupunki solmii Juankosken Ruukki ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan menettelyn yksityiskohdista, määrärahan myöntämisestä, käytöstä ja seurannasta.

 

Pitäjäraati esittää myös, että asia hankkeistetaan siten, että toimintaa vasten voidaan perustaa ohjausryhmä, johon Pitäjäraati voi nimetä edustajansa.

 

 

Päätös                                       Pitäjäraati hyväksyi ehdotuksen seuraavilla tarkennuksilla ja lisäyksillä.

 

Hakemuksessa on selkeämmin mainittava kaikki kyläalueet ja se, miten kehitetään koko nykyisen Pitäjän aluetta. Korostettava sitä, että tukea ei saa kohdentaa yhdistyksen omaan toimintaan, esim. tapahtumatarpeiston ylläpito ja vuokraaminen. Esityksestä ei selviä se, kuinka toimenpiteet tosiasiallisesti kehittävät aluetta ja mitä pysyvää toimintaa alueelle jää. Pitäjäraati katsoi, että hakemuksesta saisi ehkä jäsentyneemmän, mikäli ensin määriteltäisiin tavoitetila, mihin pyritään, toimenpiteet sen saavuttamiseksi ja jonkinasteinen arviointimenettely. Asiasta käydyn keskustelun aikana esille tuli myös se, että rahasta menee valtaosa henkilöstökuluihin, jota pidettiin myös hieman huolestuttavana. Toiminnan tulisi olla yritystoimintalähtöistä.

 


 

Lähidemokratiajaosto 28.8.2017 14 §

 

                                                     

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja

 

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                         Lähidemokratiajaosto hyväksyy Juankosken Pitäjäraadin esityksen seuraavilla korjaus- ja muutosehdotuksilla.

 

Yhdistymisavustuksen käyttö:

       Lähidemokratian kautta tapahtuva palveluiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa - toteutettava yhdistymisavustuksen käyttö hankkeistetaan projektiksi, jolle määritellään tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, seuranta ja raportointi. Projektille nimetään ohjausryhmä, joka seuraa projektin etenemistä. Projektin taloushallinto hoidetaan kaupungin toimesta. Erillisiä yhteistyösopimuksia ei laadita, vaan Juankosken Pitäjäraati toteuttaa hankkeen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lähidemokratiajaosto esittää asian edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

5348/2017-2 Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

 

5348/2017-2 Liite Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy esittelijän esityksen.

 

Päätös                                       Merkitään, että esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että hanketta toteuttamaan palkataan projektipäällikkö. Projektipäällikkö sijoittuu hallinnollisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kansalaistoiminnan yksikköön (sijoituspaikka Juankoski). Täyttölupa haetaan ajalle 10/2017 - 31.12.2018.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.


 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä 26.9.2017 22 §

 

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

 

Juankosken Ruukki ry:n hallituksen ja työryhmien jäsenet vuonna 2017

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

 

puh. +358 44 718 8922

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Hallintojohtaja Heikki Vienola

 

 

Keskustellaan esityksestä ja sen jatkovalmistelusta.

 

 

 

Päätös                                       Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että asia viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 2.10.2017.

 


 

 

 

Liitteet

12

5348/2017 Esitys yhdistymisavustuksen käytöstä

 

13

5348/2017 Juankosken Ruukki ry:n hallituksen ja työryhmien jäsenet vuonna 2017

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Juankosken Ruukki ry:n yhdistymisavustuksen käytöstä tehdyn esityksen seuraavilla tarkennuksilla:

1.  lähidemokratian kautta tapahtuva palveluiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa - toteutettava yhdistymisavustuksen käyttö hankkeistetaan projektiksi, jolle määritellään tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, seuranta ja raportointi. Projektille nimetään ohjausryhmä, joka seuraa projektin etenemistä. Projektin taloushallinto hoidetaan kaupungin toimesta. Erillisiä yhteistyösopimuksia ei laadita, vaan Juankosken Pitäjäraati toteuttaa hankkeen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja 

2. hanketta toteuttamaan palkataan projektipäällikkö. Projektipäällikkö sijoittuu hallinnollisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kansalaistoiminnan yksikköön (sijoituspaikka Juankoski). Täyttölupa haetaan ajalle 10/2017 - 31.12.2018.

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa