Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.10.2017/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 61

Asianro 6887/10.00.02.01/2017

 

 

Saaristokaupungin Rautaniemessä ja Pirttiniemessä sijaitsevien AOT-tonttien luovutusperiaatteet ja -ehdot

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Saaristokaupungin Rautaniemessä ja Pirttiniemessä on kaupungin omistuksessa yhdeksän kappaletta asemakaavassa erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueiksi osoitettua tonttia (AOT). Tonteille on mahdollista rakentaa asunnon lisäksi yritystoiminnan tiloja asemakaavan sallimalla tavalla.

 

Kaupunki on luovuttanut AOT-tontteja tapauskohtaisella tarveharkinnalla yrittäjien/ammatinharjoittajien yhteydenottojen perusteella. Tontteihin kohdistuneen vähäisen kysynnän vuoksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään tonttien laittamista julkisesti haettavaksi jatkuvaan tonttihakuun. Tontit luovutettaisiin kuitenkin edelleen tarveharkinnan perusteella ja tonteille edellytettäisiin yritystoimintaan liittyvien tilojen rakentamista.

Tonttien sijainnit on esitetty oheisessa kartassa.


Tonteista seitsemän sijaitsee Rautaniemessä ja kaksi tonttia Pirttiniemessä. Rautaniemen tonteista kuusi sijaitsee Pölläkänsalmen läheisyydessä. Tontit on asemakaavassa osoitettu erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueiksi.  Tontit ovat pinta-alaltaan noin 870 m² - 1 500 m² ja rakennusoikeutta tonteilla on noin 300 k-m² - 530 k-m².

Kaavamääräyksen mukaan AOT-tontille saa sijoittaa pienteollisuuteen verrattavia tiloja enintään puolet sallitusta kerrosalasta. Tonttia ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen eikä sille saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn ja savun tai muun saastevaikutuksen vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta tontille tai lähellä oleville.

AOT-tonttien luovutusmenettely on perustunut tapauskohtaiseen tarveharkintaan. Tontteja on luovutettu yrittäjille tai ammatinharjoittajille, joilla on tarve ja halu rakentaa toimintaansa liittyviä yritystiloja asuntonsa yhteyteen. Vuokrasopimuksissa on ollut ehto, että tontille rakennettavasta rakennuskannasta vähintään 50 k-m² on oltava yritystilaksi katsottavaa tilaa. Muut vuokrausehdot ovat olleet tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja. AOT-tontit on hinnoiteltu alueiden voimassa olevien omakotitonttien neliöhintojen mukaisesti.

Vapaana olevat yhdeksän AOT-tonttia esitetään laitettavaksi julkisesti haettavaksi jatkuvaan tonttihakuun. Tonttitiedot olisivat löydettävissä muiden omakotitonttien tavoin kaupungin karttapalvelun kautta, jolloin tontteja saataisiin paremmin markkinoitua ja kiinnostus tontteja kohtaan mahdollisesti kasvaisi. Tontit esitetään kuitenkin luovutettavaksi yhä tapauskohtaiseen tarveharkintaan perustuen. Tonttia hakiessaan tontinhakijan tulisi antaa selvitys yritystoiminnastaan sekä suunnitelmat, millaisia tiloja hän tulisi tontille asuinrakennuksen lisäksi toteuttamaan.

Vapaiden AOT-tonttien hinnoittelussa esitetään käytettäväksi samoja neliöhintoja kuin alueen omakotitonteilla. Täten Rautaniemessä sijaitseville AOT-tonteille esitetään käytettäväksi yksikköhintaa 24,31 €/m² ja Pirttiniemen tonteille yksikköhintaa 21,49 €/m². Rautaniemessä Luoderannankadulla ja Pakkaskadulla rantapuistoon rajoittuvilla tonteille yksikköhinnaksi esitetään Luoderannankadun omakotitonteilla voimassa olevaa hintaa 26,74 €/m². Tonttien vuosivuokrat ovat 4 % tontin pääoma-arvosta. Tällöin tonttien neliövuokrat olisivat Rautaniemen tonteilla 0,97 €/m² lukuun ottamatta rantapuistoon rajoittuvia tontteja, joilla neliövuokrat olisivat 1,07 euroa/m². Pirttiniemen tonteilla neliövuokrat olisivat 0,86 €/m².  Tonttien vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 925 (joulukuu 2016).

Tonttien sijainnit ja neliöhinnat on esitetty seuraavissa kartoissa:


Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle alla olevassa taulukossa lueteltujen AOT-tonttien luovuttamista vuokraamalla seuraavin ehdoin:


 

        Tonttien pääoma-arvot ovat:

 

Tontit

Tontin pääoma-arvo

€/m²

37-55-5, 37-81-1, 37-81-2, 37-129-5, 37-129-6

 

 

24,31 €/m²

37-80-1, 37-127-1

26,74 €/m²

34-108-1, 34-108-2

21,49 €/m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vuokrat on 4 % tontin pääoma-arvosta.

        Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 925 (joulukuu 2016).

 

        Tontit luovutetaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen edellä valmistelutekstissä selostetulla tavalla.

        Tonteille rakennettavasta rakennuskannasta on oltava vähintään 50 k-m² yritystilaksi katsottavaa tilaa.

        Tontteja ei vuokrata perustettavan yhtiön lukuun.

        Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 44 718 5536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa