Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

19 §

26.9.2017

 

§ 128

Asianro 7286/10.03.02.01/2017

 

 

Saaristokaupungin uuden päiväkodin hankesuunnitelma

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.9.2017 19 §

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

Hankesuunnittelun taustaa

Kaupunginjohtaja asetti työryhmän 1.3.2016 laatimaan Kuikkalammen päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytyn tarveselvityksen perusteella. Hankkeen tavoitteena on vastata Saaristokaupungin alueen kasvavaan päivähoitotarpeeseen ja löytää kustannustehokkaat ja kestävät tilaratkaisut pitkällä tähtäimellä.

Verrattuna verkostoselvitykseen vuonna 2011, Saaristokaupungin alueen lapsimäärän kasvu vuoteen 2015 on osoittautunut 120 lasta arvioitua suuremmaksi ja vuoteen 2020 uusi ennuste on 390 lasta. Tilojen puuttuessa alueen ulkopuolella on hoidossa 188 lasta kunnallisessa ja 38 lasta yksityisessä päivähoidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muilla alueilla, lähinnä Puistokaupungissa, kaupungin on ylläpidettävä useaa erillistä pientä päivähoitoyksikköä, jonne lapsille on saatu järjestettyä hoitopaikkoja. Myöskään vapaana olevia tai varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia tiloja ei löydy tällä hetkellä Saaristokaupungista tai sen lähialueilta kuten esimerkiksi Puistokaupungin alueelta. Esikoululaisia (kahdeksan lasta) kuljetetaan taksilla Saaristokaupungista Jynkän koululle. Hoitopaikkojen tilapäisluonteinen järjestelytarve vähintään 156 lapselle jatkuu Kuikkalammen päiväkodin valmistumiseen asti.


Kuten yllä esitetystä voidaan todeta, nykyisessä tilanteessa Saaristokaupungin alueen voimakkaan kasvun vuoksi päivähoitoa ei kyetä tarjoamaan lähipalveluna kaikille sitä tarvitseville perheille. Toinen näkökohta on se, että vuoden 2018 alusta kunnallisen päivähoidon osuus Saaristokaupungin alueen päivähoitopalveluista on 51% ja yksityisen 49%, mikä tarkoittaa että yksityisten päiväkotien osuus palvelutarjonnasta on kasvamassa suureksi. Yksityisten päiväkotien aukioloajat eivät riitä kaikille perheille, eikä erityistä tukea tarvitseville lapsille ole tarjolla heidän tarvitsemiaan palveluja. Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon tarjonnassa syntynyt epätasapaino on syytä korjata rakentamalla alueelle uusi kunnallinen päiväkoti. Samalla tavoitteena on luopua pienistä erillisyksiköistä ja keskittää hoito suurempaan yksikköön Saaristokaupungin alueella.

Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty myös muun palveluverkon tarpeita alueella kuten esimerkiksi nuorisopalvelun tilatarpeita sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikunnan järjestämisen tilatarpeita. Saaristokaupungissa ei ole tällä hetkellä varsinaista nuorisotaloa tai muuta nuorisotoiminnan käyttöön erikseen varattua tilaa. Nuorisopalvelun toimintaa järjestetään Martti Ahtisaaren koulun tiloissa. Päiväkodin pieni liikuntasali täydentää sisäliikuntaverkostoa ja palvelisi yksittäisten liikuntaryhmien tilatarpeita. Urheiluseurat käyttävät edelleen koulujen liikuntasaleja. Tilojen yhteiskäyttö otetaan huomioon uudisrakennuksen suunnitteluratkaisuissa. Päiväkotitoiminnan ulkopuolinen käyttö pyritään järjestämään siten, että käyttö on luontevasti järjestettävissä Lehtoniemen aukion puolelta ilman läpikulkutarvetta varsinaisiin päiväkotitiloihin. Henkilökunnan ja jakelukeittiön tiloihin tarvitaan myös omat sisäänkäynnit huoltopihan puolelta.

 

Hankkeen laatutavoitteet

Varhaiskasvatuksen uudenlainen pedagoginen toiminta korostaa laaja-alaista osaamista sekä lasten omia mielenkiinnon kohteita ja tarpeita kasvuympäristössä. Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Lisäksi edellytetään asianmukaisia toimitiloja ja toimintavälineitä, sekä esteettömyyden huomioimista. Ympäristön tulee ohjata vuorovaikutteiseen oppimiseen, leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.

Akustiikkaratkaisujen osalta on huomioitava eri päiväkotitoimintojen (lepo- ja leikkitilat, sali, käytävät) vaatima ääniympäristö sekä aktiviteettien aiheuttamat äänet. Tavoitteena on äänitason alentaminen sekä äänien heijastumisen ja kaiunnan ehkäisy, jolloin oppimis- ja työympäristön viihtyvyys lisääntyy sekä stressitasot madaltuvat. Hankkeen arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta on huomioitava Kuikkalammen asemakaavan asuinympäristön laatuun liittyvät tavoitteet viihtyisästä, korkeatasoisesta ja houkuttelevasta asuntoalueesta, joka liittyy joustavasti Lehtoniemen jo toteutuneisiin ja rakenteilla oleviin asuntoalueisiin.

Päiväkotitilojen kodinomaisuus, virikkeellisyys ja myöskin elämyksellisyys on tärkeää huomioida suunnittelussa. Päivähoitoympäristön tulee olla lapsen mittakaavasta selkeä ja helposti hahmotettava. Hyvässä ympäristössä lapsilla on mahdollisuus toimia yhteisöllisesti muiden lasten ja aikuisten kanssa, sekä toisaalta mahdollisuus omaan rauhaan ja pienryhmissä toimimiseen.


Kaavallinen tilanne

Kuikkalammen itäpuolelle rakentuvan asuinalueen asemakaava on valmistumassa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuikkalammen alueelle arvioidaan tulevan noin 260 asuntoa ja 500 asukasta. Alueelle on suunniteltu laaja viher- ja virkistysalue ulkoilureitistöineen. Lisäksi päiväkodin ja Kuikkalammen väliin jäävälle viheraluevyöhykkeelle tullaan toteuttamaan yleinen leikkipaikka-alue. Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kaavaehdotuksessa päiväkodin tontti sijoittuu liikenteellisesti keskeiselle paikalle niin, että piha aukeaa hyvään ilmansuuntaan Kuikkalammelle päin. Tontti rajautuu koillisen suunnassa Lehtorinteen aukioon, joka on torimainen kävelylle varattava alue. Sen läheisyyteen varataan kadun molemmin puolin bussipysäkit. Päiväkotitontin erityisenä haasteena ovat n. 10m metrin korkeuserot sekä kallioisuus. Tämän vuoksi hankesuunnittelun aikana on tehty alustavat tontin pohjatutkimukset (Pöyry 16.7.2017). Valtaosalla tonttia kalliopinta on maanpinnassa avokalliona tai vain ohuen humusmaakerroksen peittämänä. Uudisrakennuksen tavoitehintaan sisältyvät louhinta- ja täyttötöiden kustannukset osaltaan nostavat hankkeen perustamiskustannuksia.

 

Toteutusvaihtoehdot ja arvioitu aikataulu

Vaihtoehtoisia rahoitus-/toteutusratkaisuja ovat 1) kaupungin oma investointi 2) vuokrakohde, jossa ulkopuolinen investori toteuttaa Kuopion kaupungille vuokrapäiväkodin (ei siirrettävä) pitkällä vuokra-ajalla, sekä 3) elinkaarimalli. Hankesuunnitelmassa esitetään, että hanke toteutetaan kaupungin omana investointina. Investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio. Käyttäjille kohde vuokrataan kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään syyskuussa 2017, hankkeen toteutussuunnittelu on alustavan arvion mukaan mahdollista aloittaa suunnittelukilpailutuksen jälkeen. Rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmat valmistuisivat 4/2018 ja maarakennustyöt käynnistyisivät viimeistään 8/2018. Hankkeen valmistumisajankohta olisi 10/2019. Kuikkalammen päiväkoti voisi aloittaa toimintansa 1/2020.


Hankesuunnittelutyöryhmän esitys

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Lehtoniemen kaupunginosaan 33, kortteliin 47, tontille nro 1 rakennetaan 8-ryhmäinen päiväkoti Kuikkalammen asemakaavan mukaisesti ja hankkeelle varataan investointimääräraha talousarvioon. Toteutussuunnittelua jatketaan hankesuunnitelman hyväksymisen sekä arkkitehtikilpailutuksen jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi             -

 

 

Esitys                                         Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.

 

 

Liitteet

 

7286/2017 Kuikkalammen päiväkoti/hankesuunnitelma sekä liitteet

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Emilia Rönkkö

puh + 358 44 718 5089

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                       Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Emilia Rönkkö ja Tanja Karpasto poistuivat kokouksesta klo 17.24 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Liitteet

1

7286/2017 Kuikkalammen päiväkoti hankesuunnitelma sekä liitteet

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Emilia Rönkkö

puh

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö esittelevät asiaa  kokouksessa.

                                                     

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 9 käsittelyn jälkeen.

 

                                                      Merkittiin, että hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö,  kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Rönkkö poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa