Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 29.11.2017/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 8780/14.06.00.02/2017

 

 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan muutokset 1.1.2018 alkaen

 

 

Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Yleistä TSV-jätetaksasta          Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.11.2016 § 24 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan (TSV-taksa). Taksaa on täydennetty Outokummun lajitteluaseman vastaanottohinnoilla jätelautakunnan päätöksellä 23.3.2017 § 4. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaa sovelletaan sellaiseen elinkeinotoiminnan jätteeseen, jonka jätehuollosta kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko Oy, huolehtii jätelain 33 §:n nojalla.

 

Kunnan on jätelain mukaan tarjottava jätehuoltopalveluja yrityksille, kun jätteen haltija tätä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Muutoin yritykset hankkivat tarvitsemansa jätehuoltopalvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä.

 

TSV-palvelut ovat kunnan (käytännössä kunnallisen jäteyhtiön) järjestämiä lakisääteisiä jätehuoltopalveluja. TSV-taksassa on määritelty maksut jäteastioiden tyhjennyksille, jäteastioiden tyhjennyksiin liittyville lisäpalveluille, jätekuormien vastaanotolle lajitteluasemilla sekä eri jätelajien vastaanotolle Kuopion jätekeskuksella ja Outokummun lajitteluasemalla. TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti juuri TSV-palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

 

Jätekeskuksen ja Outokummun lajitteluaseman jätelajikohtaiset vastaanottomaksut

 

TSV-taksassa on määritelty vastaanottomaksut tonnihinnalla jätelajeittain ainoastaan Kuopion jätekeskukselle ja Outokummun lajitteluasemalle. Outokummun lajitteluasemalla on muista lajitteluasemista poiketen vaakajärjestelmä ja rakenteet, jotka mahdollistavat suurempien jäte-erien vastaanoton jätelajeittain. Jätelajikohtaiset hinnat vastaavat paremmin jätteistä aiheutuvia kustannuksia sekä motivoivat jätteiden lajitteluun ja mahdollistavat paremmin jätteiden hyödyntämisen.

 

Outokummun lajitteluaseman toiminta ei vastaa kokonaisuudessaan Kuopion jätekeskuksen toimintaa, joten vastaanottohintoja ei ole niin kattavasti eri jätelajeille kuin Jätekeskuksella.  Kaikki jätteet eivät siis sovellu Outokummussa vastaanotettaviksi. Outokummun lajitteluaseman painoperusteiset vastaanottohinnat on muodostettu siten, että Kuopion jätekeskuksen vastaanottohintaan on lisätty jätteiden kuljetuskustannukset jätekeskukselle. Kuljetuskustannukset perustuvat kunnallisen jäteyhtiön laskelmiin siitä, mitä kunkin jätelajin kuljetus maksaa. Jotkut jätelajit vastaanotetaan Outokummussa samalla hinnalla kuin jätekeskuksella, jos jäte käsitellään Outokummussa tai se saadaan toimitettua suoraan käsittelypaikkaan siten, ettei ylimääräisiä kuljetuskustannuksia tule verrattuna Kuopion jätekeskuksella tapahtuvaan vastaanottoon.

 

Muutokset tiettyihin jätelajikohtaisiin vastaanottomaksuihin

 

Tiettyjä jätelajikohtaisia vastaanottomaksuja on tarvetta muuttaa lainsäädännön muutosten sekä jätteiden edelleenkäsittelyn kapasiteetin saatavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien muutosten vuoksi. Muutokset koskevat seuraavia kaatopaikattavia jätejakeita: asbesti, eristevilla, erityisjätteet, loppusijoitettava jäte, roskaiset maat ja kostutettu tuhka. Lisäksi taksasta poistetaan energiajätteen hinta ja lisätään Kuopion jätekeskuksen vastaanottomaksuihin hinnat seinä- ja välipohjaeristeelle sekä teollisuudesta peräisin oleville loppusijoitettavan jätteen erikoiserille.

 

Energiajätteen vastaanottohinta poistetaan taksasta, koska jätejakeen edelleenkäsittelyn mahdollisuudet ovat heikentyneet merkittävästi aiemmasta. Energiajäte on toimitettu muualle hyödynnettäväksi, mutta käsittelykapasiteettia (rinnakkaispoltto) ei ole enää lähialueella riittävästi saatavissa. Jätelain mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan TSV-palvelua elinkeinotoiminnan jätehuollolle vain käytettävissään olevan jätehuoltokapasiteetin puitteissa eikä puuttuvien jatkokäsittelymahdollisuuksien vuoksi energiajätteen katsota enää soveltuvan jäteyhtiön jätehuoltojärjestelmään. Energiajätettä vastaavat jäte-erät otetaan jatkossa vastaan jätekeskuksella ja Outokummun lajitteluasemalla energiana hyödynnettävänä sekajätteenä, joka ohjataan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen.

 

Asbestin vastaanottohintaa lasketaan noin 15 prosentilla, koska asbesti voidaan loppusijoittaa ilman jäteveroa. Asbestin hinta on jatkossa Kuopion jätekeskuksella 135,10 euroa / tonni (alv. 0%) ja Outokummun lajitteluasemalla 167,60 euroa / tonni (alv. 0%).

 

Jätekeskuksella vastaanotettavien, kaatopaikattavien jätteiden vastaanottohintaa korotetaan noin kahdeksalla prosentilla jätteiden kaatopaikkaamisen vähenemisen vuoksi. Kaatopaikattavan jätteen määrän väheneminen on seurausta jätelainsäädännöstä, jolla ohjataan jätteitä entistä tehokkaammin hyödynnettäväksi. Kaatopaikan ylläpitokustannukset - kaasun keräysjärjestelmän huolto, suotovesien käsittely ja liikenneväylien ylläpito - ovat luoteeltaan kiinteitä. Lisäksi jätteet tulee peittää lähes päivittäin, riippumatta kaatopaikatun jätteen määrästä. Pienet jätemäärät suhteessa kiinteisiin kustannuksiin aiheuttaa hintojen muutostarpeen.  Korotus koskee seuraavia jätejakeita: eristevilla, erityisjätteet, loppusijoitettava jäte, roskaiset maat ja kostutettu tuhka. Näitä jakeita ei oteta erillisinä vastaan Outokummun lajitteluasemalla.

 

Kuopion jätekeskuksen vastaanottomaksuihin lisätään hinnat seinä- ja välipohjaeristeelle sekä teollisuuden loppusijoitettavan jätteen erikoiserille. Seinä- ja välipohjaeriste koostuu orgaanisesta materiaalista kuten puupurusta sekä siihen sekoittuneista betoni- ja tiilikappaleista. Orgaanisesta aineksesta johtuen sitä ei voi sijoittaa kaatopaikalle eikä hyödyntää energiantuotannossa betoni- ja tiilikappaleiden vuoksi. Alustavasti jäte on tarkoitus hyödyntää kompostin tukiaineena jätekeskuksella. Seinä- ja välipohjaeristeen hinta on 50 euroa / tonni (alv. 0%). Teollisuuden loppusijoitettavan jätteen erikoiserät (esim. tynnyreissä toimitettavat tiivistekitit ja suuret kuljetinmatot) vaativat erikoisjärjestelyjä ennen sijoittamista kaatopaikan penkkaan, ja jätteen laadusta ja erityisjärjestelyistä riippuen tonnihinta on 170,86 – 240 euroa (alv. 0%).

 

Esitettyjen jätelajikohtaisten vastaanottomaksujen muutosten voidaan katsoa olevan vähäisiä, minkä vuoksi erillisiä vaikuttamismahdollisuuksia ei tässä vaiheessa varata. Taksan muutoksista tiedotetaan jätelain mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                Jätehuoltopalveluja tarvitseville yrityksille jätelain nojalla annettu TSV-taksa varmistaa palvelujen saannin aina, kun jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Taksan tarkistamisella varmistetaan, että TSV-taksan mukaiset maksut vastaavat mahdollisimman tarkasti juuri TSV-palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

 

Taksamuutosten ympäristövaikutusten voidaan arvioida olevan neutraalit. Korotukset kohdistuvat jätejakeisiin, joille ei ole tällä hetkellä muuta käsittelytapaa kuin loppusijoitus kaatopaikalle. Näin ollen hinnan korotuksilla ei ole juuri vaikutusta jätteiden ohjautumiseen hyödynnettäväksi.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy muutokset TSV-taksaan (hyv. 23.11.2016 § 24 ja täydennykset hyv. 23.3.2017 § 4) Kuopion jätekeskuksella ja Outokummun lajitteluasemalla jätelajeittain vastaanotettavien jätteiden osalta liitteen mukaisesti.

 

TSV-jätetaksan muutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Taksan muutokset astuvat voimaan, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Muun taksan tavoin muutokset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään.

 

TSV-jätetaksan muutokset annetaan yleisesti tiedoksi pitämällä ne nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) 5.12.2017- 4.1.2018. Lisäksi tieto lähetetään kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla taksa on saatavilla myös nähtävillä pitoajan jälkeen.

 

 

Liitteet

1

8780/2017 Kuopion jätekeskuksen ja Outokummun lajitteluaseman jätelajikohtaisten vastaanottomaksujen muutokset 1.1.2018 alkaen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Tiina Kaartinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Jätelain 78 §:n nojalla kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun perusteista määrätään jätelain 79 §:ssä.  Taksan muutokset hyväksytään jätelain 79 §:n mukaisesti.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa