Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 29.11.2017/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 8788/14.06.00.00/2017

 

 

Jätehuollon palvelutason 2012 - 2015 toteutuminen

 

 

Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Yleistä jätehuollon palvelutasosta

                                                         

Jätelaissa (646/2011) on asetettu laatuvaatimuksia kunnan jätehuoltopalveluille. Jätelain 34 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ja riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa. Lisäksi käytettävissä on oltava riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen.

 

Jätelain mukaan jätteen keräys ja kuljetus on järjestettävä ja mitoitettava siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua. Jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä on lisäksi tiedotettava riittävästi ja riittävän usein.

 

Jätehuollon palvelutaso on määritelty alueellisella tasolla jäteyhtiö Jätekukon toimialueella vuonna 2006. Jätehuollon palvelutaso päivitettiin yhteistyössä omistajakuntien, Jätekukon sekä jätehuoltoviranomaisen, Savo-Pielisen jätelautakunnan kesken vuonna 2012. Jätehuollon palvelutason määrittelemisellä asetettiin vähimmäistaso seuraaville kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille:

 

        sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut,

        paikalliset jäteasemat (nyk. lajitteluasemat),

        vaarallisten jätteiden keräys,

        hyötyjätteiden keräys,

        jätevesien puhdistuksessa syntyvien jätteiden keräys,

        erityisjätteiden keräys,

        tiedotus ja neuvonta,

        jätehuollon viranomaispalvelut sekä

        jätehuollon valvonta.

 

Lisäksi vuonna 2015 on päätetty erikseen ekopisteiden palvelutaso pakkausjätteitä koskevien lainsäädäntömuutosten vuoksi. Ekopisteitä koskevassa palvelutasossa linjattiin tuottajien ekopisteverkoston täydentämisen periaatteet.

 

Palvelutason toteutuminen

 

Palvelutaso on toteutettu pääosin määritellyn tason mukaisesti. Toteutumista on arvioitu seuraavien palvelukokonaisuuksien osalta: sekajätteen jätehuolto ja jätehuoltoon liittyminen, lajitteluasemapalvelut ja vaarallisten jätteiden keräys, hyötyjätteiden keräys, jätevesien puhdistuksessa syntyvät jätteet, puutarhajätteiden ja erityisjätteiden vastaanotto, tiedotus ja neuvonta, sekä jätehuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut.

 

94 % asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöistä oli vuoden 2017 alussa liittynyt kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja suurin osa liittyneistä (82 %) on järjestänyt jätehuollon kiinteistöittäisesti (oma astia tai kimppa).  Toimialueen asukkaat ovat vuonna 2014 tehdyn asiakaskyselyn mukaan tyytyväisiä jäteastian tyhjennyspalveluun ja jäteauton kuljettajan työhön. Kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta täydentää 156 aluekeräyspisteen verkosto, ja lisäksi on mahdollista käyttää toimialueen ulkopuolella sijaitsevia pisteitä. Aluekeräyspisteverkostossa on todettu olevan edelleen jonkin verran täydennettävää.

 

Lajitteluasemia on toimialueella vähintään yksi jokaisessa kunnassa tai toiminnallisella alueella, ja asemien aukioloajat lauantaiaukioloineen ovat palvelutason mukaiset. Kaikilla lajitteluasemilla otetaan vastaan vähintään vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita, kyllästettyä puuta, metallia, tekstiilejä, energiana hyödynnettävää jätettä (lukuun ottamatta Valtimoa) ja loppujätettä.  Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etenkin lajitteluasemien asiakaspalveluun ja lajitteluvalikoimaan. Koko toimialueella tarjottava isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu täydentää lajitteluasemapalveluja.

 Vaarallista jätettä vastaanotetaan lajitteluasemilla asemien aukioloaikojen mukaisesti ja lisäksi keräysautolla Maaningalla sekä Kuopion keskeisellä alueella.

 

Hyötyjätteiden kiinteistökohtainen keräys on järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti, kun taas alueellisen keräyksen palvelutaso on muuttunut merkittävästi pakkausjätteen siirryttyä tuottajien vastuulle vuoden 2016 alussa. Jätekukko täydentää tuottajien ekopisteverkostoa omilla pisteillään erikseen määritellyn palvelutason mukaisesti. Täydentävä ekopiste järjestetään asuinalueille, joissa on lähipalvelut ja vähintään 300 asukasta, joiden hyötyjätteitä kerätään ekopisteessä. Tarvittaessa ekopisteitä järjestetään myös jätteenkuljetuslogistiikan kannalta keskeisille asuinalueille, joissa on vähintään 500 asukasta, muttei lähipalveluja. Täydentävä verkosto on vielä kesken.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteille on vähintään yksi vastaanottopaikka jokaisessa kunnassa, ja lietteiden keskitetty laskutus- ja rekisterinpitojärjestelmä on käytössä koko toimialueella. Myös puutarhajätteen sekä kantojen, ylijäämämaiden ja pilaantuneiden maiden vastaanotto on järjestetty kunnissa palvelutasossa esitetyn mukaisesti. Jätekukon tiedotuksen ja neuvonnan palvelutasoksi asetettu palvelujen tunnettavuus ja riittävä tiedonsaanti palvelujen muutoksista on toteutettu säännöllisesti ilmestyvällä, jokaiseen talouteen jaettavalla asiakaslehdellä ja vuosikalenterilla, monipuolisella viestinnällä eri kanavissa, lukuisilla asiakaskontakteilla tapahtumissa ja oppilaitoksissa sekä puhelimitse ja sähköpostitse tehtävällä asiakasneuvonnalla. 78 % Jätekukon asiakaspalvelun kanssa asioineista oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä saamaansa palveluun.

 

Käytännön jätehuoltopalvelujen lisäksi palvelutasossa on määritelty vähimmäistaso jätelautakunnassa tuotettaville jätehuollon viranomaispalveluille sekä ympäristönsuojeluviranomaisessa hoidettavalle jätehuollon valvonnalle. Jätehuoltoviranomainen seuraa säännöllisesti hakemusten käsittelyaikaa, mutta asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Ympäristönsuojeluviranomaisessa ei ole tehty kattavaa seurantaa valvonta-asioiden käsittelyajoista tai asiakastyytyväisyydestä resurssien puutteen vuoksi. Näin ollen määritellyn palvelutason toteutumista on näiden palvelujen osalta vaikeaa arvioida kattavasti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee tiedoksi jätehuollon palvelutason toteutumisen loppuraportin ja lähettää raportin edelleen tiedoksi kuntiin. 

 

 

Liitteet

2

8788/2017 Taulukko vuosille 2012 - 2015 määritetyn palvelutason toteutumisesta (30.5.2017)

 

3

8788/2017 Raportti vuosille 2012 - 2015 määritetyn palvelutason toteutumisesta (30.5.2017)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa