Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

46 §

17.4.2018

 

§ 129

Asianro 466/01.01.01.01/2018

 

 

Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 17.4.2018 46 §

 

Koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Anneli Savolainen
Työnantajapalvelu

 

                                                      Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.2.2018 § 15, että 1.8.2018 avoimeksi tuleva tarkastuspäällikön virka laitetaan hakuun. Viran hakuaika oli 13.2.2018 – 13.3.2018 klo 12:00. Viran hakuilmoitus julkaistiin kaupungin virallisilla verkkosivuilla, Kuntarekryn sivuilla ja TE- palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 18.2.2018.

 

Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja hallintosäännön 84 §:ssä. Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastukseen ja arviointiin liittyvät asiat sekä avustaa tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa.

 

Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:

       huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja tarkastustoimiston taloudenhoidosta

       johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet

       raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista

       sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto avustaa tilintarkastajaa

       seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi

       suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät.

Tarkastustoimiston muun henkilöstön valitsee ja tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.

 

Tarkastuslautakunta päätti 7.2.2018 § 15, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että hakijalle katsotaan eduksi julkisen hallinnon tilintarkastajatutkinnon suorittaminen ja että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viran kokonaispalkka on 5.528 euroa. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 26.3.2018 § 37 määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, joita oli 11 kappaletta. Hakemusten ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella tarkastuslautakunta päätti kutsua 3 hakijaa haastatteluun. Haastattelut pidettiin 6.4.2018. Haastattelujen lisäksi päätettiin kutsua soveltuvuusarviointiin, joka pidettiin 9.4.2018, 2 haastatelluista.

Soveltuvuusarvioinnin tuloksia kuullaan 17.4.2018 tarkastuslautakunnan kokouksessa, jossa tarkastuslautakunta tekee esityksen valittavasta henkilöstä.

 

 

Vaikutusten arviointi            -

 

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

Hakijakoontiluettelo

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Tarja Anneli Savolainen

puh. +358 44 718 2221

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                    

 

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastuspäällikön valinnasta.

 

 

 

Päätös                                       Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle tarkastuspäällikön virkaan valittavaksi hallintotieteiden maisteri Aleksi Paananen.  Hakemusasiakirjojen, niistä laaditun ansiovertailun, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella tarkastuslautakunta yksimielisesti katsoi, että ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Aleksi Paananen täyttää parhaiten kelpoisuusehdot. Hänellä on koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastustoimeen ja kunnallishallintoon ja – talouteen. 

 

Aleksi Paanasella on erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Hän on toimintatavoiltaan aloitteellinen ja asiakaslähtöisesti aikaansaava. Hänellä on riittävät organisointi- ja verkostoitumistaidot ja kyky kokonaisuuksien hallintaan.

 

Virkaa täytettäessä on huomioon otettu Perustuslain 125.2 § mukaiset yleiset nimitysperusteet (kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto).

 

Materiaalit; hakemusasiakirjat, haastattelurunko ja muut rekrytointiasiakirjat ovat olleet nähtävissä kokouksessa kaikilla lautakunnan jäsenillä.

 

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

1.          Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Aleksi Paananen 1.8.2018 alkaen.

 

2.          virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta lukien.

 

3.          Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

 

4.          Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku, 2§, kohta 1).

 

5.          Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.

 

6.          Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5.528 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.

 

7.       Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

 

 

 


 

 

 

Soveltuvuusarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat valtuutettujen nähtävänä erikseen sovittaessa työnantajapalvelussa ennen valtuuston 14.5.2018 pidettävää kokousta. (Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 6 luvun 24.1 §:n 29 kohdan mukaisesti soveltuvuusarviointien tulokset sisältävät salassa pidettävää tietoa.) Lisätietoja asiasta antaa työnantajapalvelusta koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen (tarja.anneli.savolainen@kuopio.fi ; p. +358 44 718 2221).

 

Kokouksessa on nähtävillä hakijoiden hakemukset, niistä tehty ansiovertailu ja muut rekrytointiasiakirjat.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

Liitteet

7

466/2018 Hakijakoontiluettelo

 

                                                      Valmistelija                                                         

 

puh. +358 44 718 2221

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että:

1. Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Aleksi Paananen 1.8.2018 alkaen.

2. virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta lukien.

3. Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

4. Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku, 2§, kohta 1).

5. Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.

6. Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5.528 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.

7. Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.   

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa