Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 123

Asianro 3640/10.03.01.00/2018

 

 

Lehtoniementie (välillä Kotilokatu - Susisalmenkatu), Kuikkakuja ja Kaivannonlahdenkatu katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Kuikkalammen asemakaava-alueen kokooja- ja tonttikatuja, yhteensä noin 815 metriä. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Lehtoniemen kaupunginosassa (33).

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Kuikkalampi-Lehtorinteen kerrostalovaltaiselle uudisalueelle. Alueelle tulee joukkoliikenne, Kaivannonlahdenkadun ja Lehtoniementien muodostamalle katuyhteydelle.

 

Kaivannonlahdenkatu on rakennettu vesihuollon rakentamisen yhteydessä murskepintaiseksi ja katusuunnitelmissa esitetään nyt maankäytön edellyttämät muutokset kadulle. Muut rakennettavat kadut ovat uusia. Ensimmäisessä vaiheessa kadut rakennetaan murskepintaisiksi. Kadut asfaltoidaan ja valaistaan asuinrakentamisen valmistuttua.

 

Alueen asemakaava on tullut voimaan 24.10.2017 ja nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat kaupungin omistamilla maa-alueilla.

 

Suunnitelmassa esitetyt viher- ja muut katuympäristörakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Lehtoniementie

 

Suunnitelmassa esitetty Lehtoniementien osuus on noin 665 metriä pitkä. Lehtoniementie kääntyy noin paalulla 1155 Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon suuntaan tonttikatuna. Lehtoniementie toteutetaan kokoojakatuna yhteneväisesti Kaivannonlahdenkadun kanssa.

 

Lehtoniementien kokoojakatu osuuden ajoradan leveys on 6.5 metriä. Kadun länsipuolella on 3.0 metriä leveä jalkakäytävä ja itäpuolella 3.0 m leveä viheralue ja 4.0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä.

 

Lehtoniementien tonttikatu osuuden ajoradan leveys on 6.5 metriä. Kadun pohjoispuolella on 3.0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä ja eteläpuolella 3.0 metriä leveä jalkakäytävä. Jalkakäytävä ja kevyen liikenteen väylä ovat eroteltu ajoradasta reunakivellä.

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylät ja pysäköintialue asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja kokoojakatuosuudella ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet (+12 cm).  Kevyen liikenteen väylät ja välialue on kallistettu kadulle päin. Katupuu on metsälehmus. Kiveysalueilla käytetään betonikiveä.

 

Lehtoniementiellä ei ole sallittu kadunvarsipysäköinti, vaan noin paalun 780 kohdalle on esitetty rakennettavaksi pysäköintialue, joka palvelee myös virkistysalueiden ja puistovenepaikkojen käyttäjiä. Suunnitelmassa esitetty pysäköintialue on ohjeellinen, eikä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Linja-autopysäkkiparit sijoittuvat Kotilokadun liittymän luokse sekä Lehtorinteen aukiolle. Lehtorinteen aukion pysäkit toteutetaan ajoratapysäkkeinä. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja ajonopeuksien hillitsemiseksi Lehtoniementie ja Kaivannonlahdenkadun risteysalue rakennetaan korotettuna. Lisäksi rakennetaan suojatiesaareke noin paalulle 1060.

 

Kuikkakuja

 

Kuikkakuja on 60 metriä pitkä tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.5 metriä. Kadun itäpuolella on 3.0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti sivukalteva ja se rajataan molemmin reunoin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä (+8 cm). Kadun varteen rakennetaan pysäköintipaikat 6 autolle. Kadun loppupäähän on esitetty rakennettavaksi kääntöpaikka.

 

Kaivannonlahdenkatu

 

Suunnitelmassa esitetty Kaivannonlahdenkadun osuus on noin 90 metriä pitkä liittyen Lehtoniementiehen noin paalulla 650. Kaivannonlahdenkatu toteutetaan kokoojakatuna yhteneväisesti Lehtoniementien kanssa.

 

Ajoradan leveys on 6.5 metriä. Kadun pohjoispuolella on 3.0 metriä leveä viheralue ja 4.0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kadun eteläpuolella on 3.0 metriä jalkakäytävä. Kaivannonlahdenkadulle ei tule kadunvarsipysäköintipaikkoja. Ajorata ja kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet (+12 cm). Kevyen liikenteen väylät ja välialue on kallistettu kadulle päin. Katupuu on metsälehmus. Kiveysalueilla käytetään betonikiveä.

 

Hulevesijärjestelmä                  Lehtoniementie ja Kaivannonlahdenkatu

 

Kadun hulevedet ohjataan olemassa oleviin tai uusiin, rakennettaviin hulevesiviemäreihin sekä nykyisiin ja parannettaviin ojiin tai uomiin. Asfaltoitujen ja kivettyjen pintojen hulevedet ohjataan rakennettaviin hulevesikaivoihin. Reuna-alueille rakennetaan matalat sivuojat/painanteet tarvittaviin kohtiin ja vedet puretaan ojiin rakennettavien kaivojen kautta hulevesiviemärilinjoihin tai vesien purkupaikoilla maastoon ja edelleen Kallaveteen.

Hulevesien tulva- ja purkureittinä toimivat kadut ja Lehtoniementien noin paalulla 740 ja 1040 esitetyt tulva-/purkureitit.

 

Kuikkakuja

 

Kadun hulevedet ohjataan uusiin rakennettaviin hulevesiviemäreihin sekä nykyisiin ja parannettaviin ojiin tai uomiin. Asfaltoitujen ja kivettyjen pintojen hulevedet ohjataan rakennettaviin hulevesikaivoihin. Kadun tulvavesien reittinä toimivat kadut ja Lehtoniementiellä noin paalulla 740 esitetyt tulva-/purkureitti.

 

Esteettömyys                              Maaston korkeuserojen takia suunnitellut kevyen liikenteen väylät eivät täytä koko alueella esteettömyyden perustasolle asetettuja vaatimuksia suuren pituuskaltevuutensa takia. Lehtoniementien alkuosalla on noin 100 metrin pituinen 5 - 5.5 %:n osuus ja loppuosalla toinen samanpituinen osuus, jolla pituuskaltevuus on välillä 5 - 7 %. Kuikkakujalla on noin 20 metrin pituinen osuus, jossa ollaan noin 5 %:n pituuskaltevuusarvossa.

 

Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien liittyminen ajoradan pintaan suojatieylitysten kohdilla tehdään asfalttiviisteillä lukuun ottamatta Lehtorinteen aukiota, johon on esitetty huomiokiveykset sekä luiskattu reunakivi. Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Lehtoniementie ja Kaivannonlahdenkatu ovat kunnossapitoluokassa 2, kuten myös alueen kevyen liikenteen väylät. Tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa 3. Lehtoniementien ja Kaivannonlahdenkadun nopeusrajoitus on 40 km/h ja Kuikkakujan 30km/h.           

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 960 000 €.
Kaivannonlahdenkadun plv 560-650 n. 120 000 €

                                                          Lehtoniementien plv 695-1360 kustannusennuste on n. 1 160 000 milj. €
Kuikkakujan n. 90 000 €

                                           

Kustannusarviot sisältävät kadun rakentamisen kustannukset. Kustannuksiin on huomioitu suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Aukion, pysäköintialueen ja vesihuollon kustannukset eivät sisälly ennusteisiin.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentaminen alkaa syksyllä 2018.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista. Alue tukeutuu olemassa olevaan joukkoliikenteeseen.

 

Arvio yritysvaikutuksista

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella pyritään luomaan lapsille ja nuorille turvallinen ja toimiva liikenneympäristö.

 

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2017 lehdessä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmaehdotukset nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

5

3640/2018 Sijaintikartta

 

6

3640/2018 Lehtonimentie1 as ja poik.

 

7

3640/2018 Lehtonimentie2 as ja poik

 

8

3640/2018 Kuikkakuja  as ja poik.

 

9

3640/2018 Kaivannonlahdenkatu as ja poik

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kati Toikkanen

puh. +358 44 718 5083

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa