Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 15.08.2018/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 155

Asianro 877/14.05.00.01/2018

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueen kumoaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta edelleen esittäisi kaupunginhallitukselle Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta-alueen kumoamisen hulevesiviemäröintiä koskevalta osin keskeiseltä kaupunkialueelta, Kurkimäestä, Melalahdesta ja Vehmersalmelta. Kuopion Vesi Liikelaitoksen esitys on ollut lausunnolla ja nähtävänä 11.6.–10.7.2018 välisen ajan. Toiminta-alueen kumoamiseen hulevesiviemäriverkoston osalta ei lausunnon antajilla ollut huomautettavaa, eikä asiaan jätetty yhtään mielipidettä.

 

 

Yleistä vesihuollosta                 Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain 8 § mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä asiasta on vesihuoltolain 8 §:n mukaan tiedotettava riittävässä laajuudessa. Samassa yhteydessä on varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Vuonna 2014 tapahtuneen vesihuoltolain muutoksen jälkeen hulevedet ja perustusten kuivatusvedet eivät ole enää osa vesihuoltoa. Hulevesien hallinnasta eli toimenpiteistä, jotka vaikuttavat hulevesien kertymiseen tai palvelevat niiden johtamista ja käsittelyä, säädetäänkin pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaissa.

 

Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta-alue, esitys toiminta-alueen kumoamiseksi hulevesiviemäröintiä

koskevalta osin, nähtävänä olo ja lausunnot

 

Kuopion Veden voimassa oleva toiminta-alue on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.12.2010, toiminta-aluepäätös on sisältänyt myös hulevesiviemäröinnin aluerajaukset keskeisellä kaupunkialueella, Kurkimäessä, Melalahdessa ja Vehmersalmella. Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäriverkoston pituus näillä alueilla on yhteensä 283 kilometriä. Entisen Karttulan, Nilsiän ja Maaningan kunnan sekä Juankosken kaupungin alueilla ei ole lainkaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäröinnin hyväksyttyä toiminta-aluetta. Kuopion kaupunki on vastannut näiden alueiden hulevesiviemäriverkostoista.

 

Vastuu hulevesiviemäröinnistä on vuoden 2018 alusta siirtynyt Kuopion Vedeltä kaupungille, on Kuopion Veden toiminta-alueen hyväksymispäätös kumottava hulevesiviemäröintiä koskevilta osin. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 23.10.2017 mukaisesti Kuopion kaupunki on ottanut 1.1.2018 alkaen vastattavakseen asemakaavoitettujen alueiden hulevesiviemäröinnin, josta Kuopion Vesi Liikelaitos on aiemmin vastannut. Näin ollen vesihuoltolain nojalla päätetty Kuopion Veden toiminta-alueen hulevesiviemäröinnin osalta kumotaan. Tilalle tulee valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalue (lähinnä asemakaava-alue), jossa kiinteistön hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään. Hulevesien hallinta tapahtuu jatkossa maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesti.

 

Kuopion Vesi Liikelaitos on 30.1.2018 päättänyt jättää Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kumoamista hulevesiviemäröintiä koskevilta osin. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta-alue-esityksestä on kuulutettu kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys on ollut julkisesti nähtävänä 11.6.–10.7.2018 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot on pyydetty nähtävänä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

         Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

         Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

         Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/ympäristöterveydenhuolto,

         Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

         Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/strateginen maankäyttö

Alueellisilla ympäristösuojelupalveluilla, Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ja strategisella maankäytöllä ei ollut huomautettavaa toiminta-alueen kumoamiseen hulevesiviemäriverkoston osalta. Huleveden toiminta-alueen kumoamisesta ei jätetty yhtään mielipidettä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesihuoltolain nojalla päätetty toiminta-alue (kh 13.12.2010) kumotaan huleveden viemäröintiä koskevalta osalta, keskeisellä kaupunkialueella (liite 1), sekä Melalahdessa, Vehmersalmella ja Kurkimäessä (liite 2).

 

Liitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä

Liitteet

31

877/2018 Huleviemäröinnin toiminta-alue keskeinen kaupunkialue, liite 1

 

32

877/2018 Huleviemäröinnin toiminta-alue Kurkimäki, Melalahti ja Vehmersalmi, liite 2

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa