Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.09.2018/Pykälä 242

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 242

Asianro 7038/07.03.00.01/2018

 

 

Dynaaminen palveluverkostosuunnittelu, DigiPAVe

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

                                                      Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n yhteishankkeessa kehitetään vuoden 2018 aikana dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus ja tiedolla johtamisen yhteistyömalli erityisesti kaupungin palvelutuotannon, toimitilojen sekä strategisen maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön koordinoimasta KIRA-digi -ohjelmasta toteuttaen osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Tekninen toteutus, testaus ja pilotointi toteutetaan osana Kuopion kaupungin koulu- ja päiväkotiverkostotyötä.

 

Palveluverkkosuunnittelun keskeinen haaste tällä hetkellä on, että tietoa palveluverkon eri osa-alueista syntyy paljon, mutta se on hajallaan eri järjestelmien ja yksikkökohtaisten tietovarantojen siiloissa ja tietojen keskinäiset riippuvuussuhteet jäävät usein puutteellisiksi. Lisäksi verkostoselvitykset julkaistaan kertaluontoisesti staattisena raporttina.

 

DigiPAVe-sovellus yhdistää operatiivisista tietojärjestelmistä saatavaa toimintatietoa, kiinteistötietoa, paikkatietoa reaaliaikaisesti. Tiedoista johdetuilla keskeisillä suorituskykymittareilla voidaan seurata palveluverkoston suorituskykyä sekä edistää palveluiden, niiden käytön ja saavutettavuuteen kytkeytyvien paikkatietojen ja -tietovarantojen yhteiskäyttöä. Tavoitteena on, että tietojärjestelmäpohjainen palveluverkkosuunnittelu vähentää huomattavasti manuaalista tietojen käsittelyn tarvetta ja vapauttaa resursseja varsinaiseen tiedon laadun, toiminnan ja palveluprosessien kehittämiseen. Lisäksi valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja seurattavuus paranevat. Sovellus toimii myös strategisen suunnittelun työkaluna mahdollistaen skenaariomallinnuksen ja erilaisten verkostovaihtoehtojen tutkimisen.

 

Monimutkaistuvassa toimintaympäristössä on entistä tärkeämpää ymmärtää toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä, jotta palveluverkkoinvestointeja voidaan kohdentaa optimaalisella tavalla. DigiPAVe:n hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena. Toimiva palveluverkosto on yksi keskeisistä menestystekijöistä erityisesti kaupungin kilpailukyvyn ja imagon näkökulmasta. Kuopio on siten ottamassa merkittävän loikan kohti digitalisaation edelläkävijyyttä.

 

Hankkeen tähänastiset tulokset

 

Tähänastinen kehitystyö (14.2. – 10.9.2018) on fokusoitunut dynaamisen tietojärjestelmäratkaisun rakentamiseen DigiPAVe-alustalle sekä alustavan kuvauksen laadintaan ennakoivasta palveluverkkosuunnitteluprosessista, jonka avulla digitalisaatiosta saadaan aitoja hyötyjä. Tuloksista tullaan raportoimaan www.digipave.fi -verkkosivulla, josta ne ovat myös muiden tahojen hyödynnettävissä ja jatkokehitettävissä. Hankkeen alustavia tuloksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, mm. ympäristö-, liikenne-, ja valtionvarainministeriöissä, Rakennuttajapäivillä, World Summit on Digital Built Environment -konferenssissa ja Kuntamarkkinoilla. Lähtökohtana on ollut, että DigiPAVe-hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muissa Suomen kunnissa sekä skaalata laajempaan mittakaavaan esimerkiksi seutu- tai maakuntatason palveluverkkosuunnitteluun.

 

DigiPAVe:a voidaan hyödyntää palveluverkostotyön seuraavissa keskeisissä vaiheissa, joita ovat palvelutarpeen ennakointi, palveluverkkovaihtoehtojen simulointi, tietopohjainen suunnittelu ja analyysit, palveluverkoston suunnittelun kokonaiskoordinaatio ja yhteensovittaminen sekä palveluverkon kehityksen ja vaikuttavuuden seuranta.

 

Hankkeen tulosten hyödyntämisen edellytykset

 

Kuopion kaupungin osalta hankevaiheesta ovat vastanneet pääasiassa hankehenkilöstö nykyisten toimiensa ohella. Hankevaiheen jälkeen DigiPAVe:n tuotantoversion sekä toimintamallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen osaksi kaupungin palveluverkkosuunnittelua sekä kytkeytyminen osaksi kaupungin strategiaprosesseja edellyttää virallista organisoitumista tehtäväkokonaisuuden haltuun ottamiseksi.

 

Tehtäväkokonaisuuden hoitamiseen tarvittava resurssi avustaa palvelu- ja toimitilaverkostojen suunnittelun tietoperustan tuottamisessa sekä strategisessa kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa, tukien palvelualueitten ydinprosesseja mm. maankäytön suunnitelmien laadinnassa sekä tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa.

 

Käytännössä tehtäväkenttään sisältyy mm. tietovarantojen ylläpito, verkostosuunnittelun kokonaiskoordinaatio ja tiedon tuottaminen palvelualueille, palveluverkon vaikuttavuuden seuranta, ylialueellinen yhteistyö ja benchmarking sekä tiedon kulun ja läpinäkyvyyden edistäminen organisaation sisällä sekä myöskin kuntalaisten suuntaan. Osaamisresurssien näkökulmasta keskeistä on osaamisen monialaisuus (mm. paikkatieto-osaaminen, toimitila- ja kiinteistöosaaminen, strateginen suunnittelu, tietojärjestelmät) sekä horisontaalinen tiedolla johtaminen.

 

Osana hanketta on tutkittu eri ratkaisuvaihtoehtoja DigiPAVe:n tuotantoversion sekä toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen edellyttämälle organisaatiolle. Tämän hetkisessä organisaatiorakenteessa luontevin sijaintiorganisaatio toiminnalle on Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut. Samalla tuetaan kaupunkikehittämistä ja kaupunkisuunnittelun tietoperustan vahvistamista.

 

Asiaa esitellään kokouksessa.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jussi Niilahti

puh. +358 44 718 5510

Emilia Rönkkö

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Asiaa esittelevät kokouksessa hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö, kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen.

 

 

 

                                                     

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö, kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelivät asiaa kokouksessa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Emilia Rönkkö, Jussi Niilahti ja Juha Romppanen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa