Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 254

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

166 §

5.9.2018

 

§ 254

Asianro 4188/14.05.00.01/2018

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesi-ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 5.9.2018 166 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

                                                     

                    

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta edelleen esittäisi kaupunginhallitukselle Karttulan vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemärin toiminta-alueen hyväksymisen. Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä Saitanlahden / Kalliorannan alueelle, jonne rakennetaan viemäriverkosto vuoden 2018 loppuun mennessä ja Jännevirran alueelle, jonne viemäriverkosto on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi osuuskunta on esittänyt vesi- ja viemärijohdon toiminta-alueen rajauksen muutosta (pienentämistä) Vehmersalmen Katteluksen alueella, koska aiempi rajaus on virheellinen. Ko. alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesi- ja viemärijohdot. Osuuskunnan esitys on ollut lausunnolla ja nähtävänä 11.6.–10.7.2018 välisen ajan, jolloin valvontaviranomaisille on varattu mahdollisuus antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Yleistä vesihuollosta             Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Karttulan vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella sekä Vehmersalmella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994. Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 31.1.2017.

 

Karttulan vesiosuuskunnan sekä Karttulan ja Vehmersalmen alueiden vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä noin 1 150 kiinteistöä, joista noin 440 kpl on liittynyt jätevesiviemäriverkostoon.

 

Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi osuuskunnalla on oma vedenottamo Airakselassa. Vedenkulutus on noin 195 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on yhteensä noin 435 kilometriä.

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen, Kuivaniemen, Kuttaniemen, Hirvijärven alueilla, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Vehmersalmen jätevedet johdetaan osin Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin ja osin Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoille. Osuuskunnan aluilta lähtevä jätevesimäärä on noin 60 m3/d. Viemäriverkostoja osuuskunnalla on yhteensä noin 170 kilometriä.

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on hyväksyttyä toiminta-alue Kuopiossa, Tervossa ja Suonenjoella. Karttulan vesiosuuskunnalle on alun perin hyväksytty toiminta-alue vuonna 2004 (Karttula tekninen lautakunta 1.12.2004 §51) ja sitä on tarkistettu useita kertoja. Viimeisin toiminta-alueen tarkistaminen on hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.2.2018. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ei pääosin sijaitse YKR-2016 mukaisella taajama- alueella.

 

Karttulan vesiosuuskunnan esitys tarkistetuksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeksi, nähtävänä olo ja lausunnot

 

Karttulan vesiosuuskunta on 25.4.2018 päättänyt jättää Kuopion kaupungille esityksen tarkistetun toiminta-alueen hyväksymiseksi (liite 1). Jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta laajennetaan Saitanlahden / Kalliorannan alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa viemäriverkosto vuoden 2018 loppuu mennessä. Myös vesijohdon toiminta-alue laajennetaan Saitanlahden / Kalliorannan alueella samansuuruiseksi kuin jätevesiviemäröinnin alue.

 

Osuuskunta laajentaa jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta Jännevirran alueelle, jonne viemäriverkosto on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Ko. alue on osin Jännevirran vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-aluetta. Valtuuston hyväksymän vuonna 2013 vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Karttulan vesiosuuskunnan esittämä jätevesiviemäröintialue on osittain sekä Jännevirran pohjavesialueella, että tärkeän vedenhankintavesistön valuma-alueella. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Jännevirran alue on viemäröinnin kiireellisyysluokassa I, koska alueella sijaitsee Kuopion kaupungin päävedenottamo. Voimassa olevien Kuopion ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla, vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla, ranta-alueilla, erityisen kuormittavissa kohteissa sekä alle 5000 m2:n rakennuspaikoilla on ohjeellisen puhdistustason lisäksi noudatettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisia määräyksiä. Ns. hajajätevesiasetus ei koske vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Viemäriverkostojen rakentaminen alueelle on teknistaloudellinen ratkaisu.

 

Lisäksi osuuskunta on esittänyt vesi- ja viemärijohdon toiminta-alueen rajauksen muutosta (pienentämistä) Vehmersalmen Katteluksen alueella, koska nykyinen toiminta-aluerajaus on rajattu virheellisesti. Kyseisellä alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesi- ja viemärijohdot.

 

Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ei pääosin sijaitse YKR 2016 mukaisella taajama-alueella.

 

Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä on kuulutettu kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys on ollut julkisesti nähtävänä 10.6.–11.7.2018 Lausunnot on pyydetty nähtävänä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

       Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

       Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/ympäristöterveydenhuolto,

       Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/strateginen maankäyttö

       Kuopion Vesi Liikelaitos

Karttulan vesiosuuskunnan esittämään vesijohto –ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluerajaukseen ei esitetä tehtäväksi muutoksia. Kuopion alueellisilla ympäristönsuojelupalveluilla, Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ja strategisella maankäytöllä ei ollut Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen tarkistamiseen huomautettavaa. Kuopion Vesi Liikelaitos on antanut lausunnon. Toiminta-alueen tarkistamisesityksestä ei ole jätetty mielipiteitä. Karttulan vesiosuuskunnalta on pyydetty vastine Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausuntoon. Toiminta-alue esityksestä annettu lausunto, sen kuuleminen ja vastine on esitetty liitteessä 2.

 

 

Vaikutusten arviointi            Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkoston rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Karttulan vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohto ja jäteviemäriverkoston toiminta-alue (liite 1) hyväksytään vesiosuuskunnan esityksen mukaisesti.

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

 

 

Liitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.

Liitteet

 

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan läntinen toiminta-aluekartta liite 1

 

 

4188/2018 lausunnot ja vastineet liite 2

 

 

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan itäinen toiminta-aluekartta liite 3

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että pöydälle jaettiin Karttulan vesiosuuskunnan itäinen toiminta-aluekartta.

 

Merkitään, että Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta toiseksi pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Ismo Apell.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

 

Liitteet

9

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan läntinen toiminta-aluekartta liite 1

 

10

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan itäinen toiminta-aluekartta liite 3

 

11

4188/2018 lausunnot ja vastineet liite 2

 

12

Muutosesitys / Minna Reijonen

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että päätösesitykseen lisätään teksti: Toiminta-alueilla, taajaman ulkopuolella, liittyminen jätevesiviemäriverkostoon ja vesijohtoon on vapaaehtoista, mikäli kiinteistön omistaja on rakentanut tai rakentaa muun vaihtoehtoisen asianmukaisen systeemin." Perustelut liitteenä 12.

 

Jäsen Minna Reijosen tekemää muutosesitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa