Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 255

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Perusturva- ja terveyslautakunta

53 §

28.8.2018

 

§ 255

Asianro 6650/05.18.00/2018

 

 

Sosiaalisen luototuksen perusteet

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 28.8.2018 53 §

 

 

Sosiaalisen luoton myöntämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja laissa sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002.

 

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluva luotonanto, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

 

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnalle lakiin perustuva, vapaaehtoinen tehtävä. Kunta voi järjestää sosiaalisen luototuksen päättämässään laajuudessa. Jos kunta järjestää sosiaalista luototusta, on kunnan määriteltävä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä laissa sosiaalisesta luototuksesta säädetään.

 

Sosiaalisesta luototuksesta saadut valtakunnalliset kokemukset osoittavat, että toiminnan vaikuttavuus on hyvä (STM:n raportteja ja muistioita 2015:15).

 

Kuopiossa sosiaalinen luototus on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen (Kv 5.1.2004 § 4).  Sosiaalisen luototuksen luottopääomaksi valtuuston päätöksen mukaisesti on varattu 85.000 euroa. Tässä ovat mukana myönnettävät lainat ja vuoden aikana tehtävät lyhennykset.

 

 

Sosiaalisten luottojen kysyntä on ollut vähäistä vuoteen 2017 saakka. Vuoden 2017 aikana sosiaalisen luototuksen kysyntä kasvoi, koska luototuksen selvittelyyn, neuvontaan ja suunnitteluun oli mahdollista siirtää lisää henkilöresurssia.

 

Sosiaalisia luottoja on myönnetty per. 31.7.2018 154.960 euroa 61 henkilölle. Myönnettyjen luottojen määrä vaihtelee 2000-5000 euroon ja takaisin maksuaika on 4-5 vuotta.

 

Sosiaalisesta luototuksesta saadut kokemukset ovat olleet hyviä.  Sosiaalinen luototus on myös sosiaalityön toimintamuoto, jolla ehkäistään sosiaalihuollon ja varsinaisen sosiaalityön tarvetta. Lainojen takaisinmaksu on onnistunut hyvin huolimatta siitä, että sosiaalisen luototuksen asiakaskunta muodostuu pienituloisista ja talousongelmia kohdanneista henkilöistä.

 

Sosiaalinen luototus muodostuu kahdesta työvaiheesta, jotka ovat sosiaalityön selvittelyn, neuvonnan ja luoton suunnittelun vaihe ja luottosopimuksen, luoto nostamisen ja luoton takaisinmaksamisen vaihe. Huolellisen suunnitelman laatiminen ja asiakkaan sitouttaminen vaikuttavat olennaisesti luoton takaisinmaksun onnistumiseen.

 

Koska kaupunginvaltuuston alkuperäinen päätös on vuodelta 2004, on tarpeen päivittää sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteet ja kasvattaa luototuksen pääomaa vastaaman todellista tarvetta.

 

 

Vaikutusten arviointi           

 

 

Esitys                                         Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

                                                      Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

-        Kuopion kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta ja hyväksyy päivitetyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ja

 

-        sosiaalisen luototuksen luottopääoma voi olla enintään 300.000 euroa.

 

 

 

Liitteet

 

Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet.pdf

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Tanja Bäck

 

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                       Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 


 

 

Liitteet

13

6650/2018 Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että

- Kuopion kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta ja hyväksyy päivitetyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ja

- sosiaalisen luototuksen luottopääoma voi olla enintään 300.000 euroa.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa