Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 20.02.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 6

Asianro 1329/14.06.00.00/2019

 

 

Lausunto Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Lausuntopyyntö                  

Juuan kunnan kuntarakennelautakunta on pyytänyt Savo-Pielisen jätelautakunnalta lausuntoa kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla annettavia paikallisia, ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä säännöksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat jätelain 91 §:n nojalla jätelautakunnassa annettavat jätehuoltomääräykset sekä maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n nojalla annettava rakennusjärjestys

 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioiden ehkäistä ympäristön pilaantumista ja taata kunnan asukkaille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuinympäristö. Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään nyt lainsäädäntömuutosten vuoksi. Lisäksi määräyksiä selkeytetään aikaisemmasta.

 

Lausunto määräyksistä

 

Savo-Pielisen jätelautakunta antaa määräyksistä seuraavan lausunnon, jossa otetaan kantaa vain jätteitä ja jätehuoltoa koskevaan sääntelyyn:

 

Yleistä määräyksistä

                            

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset tukevat ja täydentävät toisiaan. On tärkeä varmistaa, että nämä kunnalliset määräykset muodostavat keskenään loogisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. Suomen Kuntaliiton oppaassa Kunnan ympäristönsuojelumääräykset on linjattu, että lähtökohtaisesti ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristön pilaantumisen estämiseksi luotuja kunnallisia normeja, kun taas jätehuoltomääräykset koskevat kunnassa toteutettavaa jätehuoltoa.

 

Tarkka rajanveto jätteitä koskevan sääntelyn ja ympäristönsuojelusääntelyn välillä on sikäli haastavaa, että jätteistäkin voi aiheutua ympäristön pilaantumista, mitä ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään estämään. Kuntien yhteistyönä toteutettavan jätehuollon kannalta toimivinta joka tapauksessa olisi, että jätteitä ja jätehuoltoa koskevat säännökset olisivat kattavasti jätehuoltomääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla sopivissa kohdin viittaukset jätehuoltomääräyksiin. Jätelautakunta pitää hyvänä sitä, että Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa on tuotu 3 §:ssä yleisesti esille, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten, kuten jätehuoltomääräysten, rinnalla ja niiden kanssa.

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2017. Tällä hetkellä jätehuoltomääräyksiin tehdään päivityksiä. Määräysten valmistelussa on tehty yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijoiden kesken, minkä lisäksi niistä on pyydetty ympäristönsuojeluviranomaisten lausunnot. Näin sekä jätehuoltomääräysten että Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelussa voidaan ottaa huomioon määräysten keskinäinen johdonmukaisuus ja ristiriidattomuus. Suurimmaksi osaksi jätteitä koskevat säännökset on jätetty pois Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Jätehuoltoa koskee ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa lähinnä jätevesilietteisiin liittyvä sääntely.

 

Jätevesilietteitä koskeva sääntely

 

Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:ssä säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Tämä sääntely sisältää määräyksiä jätevesilietteiden ja kuivakäymäläjätteiden käsittelystä. Jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet ovat jätettä, joten niitä koskien on annettu säännöksiä myös Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymissä jätehuoltomääräyksissä. Lietteitä ja kuivakäymäläjätteitä koskeva sääntely on jätehuoltomääräysten 39–41 §:ssä.

 

Jätelautakunta pitää erittäin hyvänä, että ympäristönsuojelumääräyksissä on selkeästi säännelty se, että vesikäymälän rakentamisen edellytyksenä on jätevesilietteiden kuljetuksen ja käsittelyn asianmukainen järjestäminen. Jo jätevesijärjestelmän rakentamisvaiheessa on tärkeää varmistaa, että järjestelmä on sellaisessa paikassa, josta jätevesien käsittelyn yhteydessä syntyvät lietteet voidaan tyhjentää raskaalla kuljetuskalustolla.

 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen kohdan 5.6 mukaan saostuskaivojen, umpisäiliöiden ja vastaavien säiliöiden lietteitä saa tyhjentää vain sellainen yrittäjä, jolla on toimintaan asianmukaiset luvat. Lietteet on toimitettava säännöksen mukaan jätevedenpuhdistamolle tai muuhun terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään paikkaan. Jätelautakunta muistuttaa, että asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle, joten tällaiset lietteet saa toimittaa vain kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikaan eli kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Lietteitä saa kuljettaa ainoastaan sellainen toimija, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen kohdassa 5.6 annetaan määräyksiä lietteiden omatoimisesta käsittelystä. Säännöksen mukaan haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön haltija voi tyhjentää ja levittää omalle pellolle omassa käytössä olevan asuin- ja lomarakennuksen jätevesilietteet asianmukaisen käsittelyn jälkeen. Jätehuoltomääräyksissä lietteiden omatoimisesta käsittelystä on tätä yksityiskohtaisempaa sääntelyä. Sääntely sisältää myös velvoitteen ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle lietteiden omatoimisesta käsittelystä.

 

Jätelautakunta ehdottaa, että jätehuoltomääräyksiin nähden päällekkäinen jätevesilietteitä koskeva sääntely poistetaan ympäristönsuojelumääräyksistä ja niissä viitataan tältä osin jätehuoltomääräyksiin. Jos asiasta on osin toisistaan poikkeavaa sääntelyä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä että jätehuoltomääräyksissä, voi sääntelykokonaisuus olla kuntalaiselle epäselvä. Jätehuoltomääräykset ovat yhtenäiset jätelautakunnan toimialueen 16 kunnassa ja on tärkeää, että kaikissa alueen kunnissa noudatetaan samaa sääntelyä.

 

Määräyksistä tiedottaminen

 

Kuntalaisten tiedonsaannin kannalta olisi perusteltua, että ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotettaessa tuodaan esille myös voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Jätelautakunta ehdottaa, että Juuan kunnan verkkosivuille järjestetään kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten yhteyteen linkki jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan verkkosivuille (www.jatelautakunta.fi/maaraykset).            

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta antaa edellä olevan lausunnon Juuan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta Juuan kunnan kuntarakennelautakunnalle.

 

Viiteaineisto

1

1329/2019 Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa