Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 20.02.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 7

Asianro 1333/14.06.00.00/2019

 

 

Lausunto Siilinjärven kunnan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta / Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristö

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Lausuntopyyntö

Siilinjärven kunnanhallitus on pyytänyt Savo-Pielisen jätelautakunnalta lausuntoa keskuskortteliin, linja-autoaseman ympäristöön sijoittuvan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen sekä marketin sijoittuminen keskustakorttelin alueelle.

 

Kaava-aineistot ovat kokonaisuutena nähtävillä Siilinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevat-kaavat  

 

Lausunto                                      

Savo-Pielisen jätelautakunta antaa kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaavoissa on tarpeellista ottaa huomioon jätehuoltopalveluiden aluevaraukset, jotta asukkaiden jätehuoltopalvelut ovat helposti saavutettavissa ja ne sijaitsevat alueiden käytön kannalta toimivilla paikoilla. Keskustaajamiin, palvelujen läheisyyteen on tärkeää tehdä aluevaraukset ekopisteille.

 

Ekopisteet ovat kotitalouksien käyttöön järjestettyjä hyötyjätteiden alueellisia keräyspisteitä. Ekopisteet palvelevat erityisesti pientaloja, koska rivi- ja kerrostaloyhtiöissä hyötyjätteiden keräys on järjestetty pääosin kiinteistöittäisesti. Kuitenkin myös pienet taloyhtiöt, joilla ei ole jätehuoltomääräysten mukaista velvoitetta kerätä kaikkia hyötyjätelajeja kiinteistöllä, käyttävät ekopistepalvelua. Ekopisteillä kerätään paperi, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja metalli, ja lisäksi osassa pisteitä kerätään myös muovipakkauksia ja tekstiilejä. Ekopisteiltä hyötyjätteet toimitetaan jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti materiaalina hyödynnettäväksi.

 

Suurin osa ekopisteistä on tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä, koska kuluttajapakkausten keräys kuuluu tuottajan vastuulle. Jätekukko Oy täydentää RINKI-ekopisteverkostoa omilla ekopisteillään Savo-Pielisen jätelautakunnan päättämän jätehuollon palvelutason mukaisesti. Ekopiste järjestetään kaikille sellaisille asuinalueille, joissa on lähipalvelut ja vähintään 300 asukasta, joiden pakkausjätteitä kerätään ekopisteissä. Ekopisteet pyritään sijoittamaan palvelujen yhteyteen.

 

 

Alueella, jota kaavaluonnos koskee, sijaitsee tällä hetkellä kunnallisen jäteyhtiön Jätekukko Oy:n ekopiste. Kaavaluonnoksessa ekopisteen sijoittamiselle ei ole varattu aluetta. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavatyön aikana pyritään selvittämään ekopisteverkostoa ja tarvetta kaava-alueen korvaavalle keräyspisteelle, mutta kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole tietoa asian selvittämisestä.

 

Tilavaraukset ekopisteille tulisi merkitä asemakaavoitusvaiheessa. Sopivin sijoituspaikka ekopisteelle on päivittäistavarakaupan läheisyydessä, jolloin ekopiste on käytettävissä muun asioinnin yhteydessä. Ekopisteelle voi olla hyvin hankalaa löytää sijoituspaikkaa, mikäli sille ei ole osoitettu aluetta kaavassa. Ongelmaksi on muodostunut paikoin myös se, että kiinteistön haltijat voivat irtisanoa ekopisteen sijoittamissopimuksen varsin lyhyellä varoitusajalla, mikä ei olisi mahdollista ekopistevarauksen ollessa merkittynä kaavaan.

 

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on linjattu, että kaavoituksessa on tärkeää ottaa huomioon kiertotalouden ja jätehuollon aluevaraukset, jotta uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen on mahdollista riittävän lähellä materiaalin synty- ja käyttöpaikkoja. Myös Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueen kuntien hyväksymässä jätepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi alueiden suunnittelu jätehuollon kannalta toimiviksi ja tavoitteen toteuttamisessa jätehuollon tilatarpeiden huomioon ottaminen kaavoituksessa on keskeisessä roolissa.

 

Siilinjärven kirkonkylällä on tällä hetkellä kolme ekopistettä, joista yksi on Jätekukko Oy:n ja kaksi RINKI Oy:n järjestämiä. Toinen RINKI-ekopisteistä sijaitsee Laitilantiellä asemakaavoitetun alueen itäisessä osassa. Toinen pisteistä sijaitsee varsinaisen ydinkeskustan alueella Soratiellä kauppaliikkeen parkkialueella.

 

Siilinjärven keskustan odotettu palvelutarjonnan ja väestömäärän kasvu merkitsee lisääntyvää painetta myös hyötyjätteiden vastaanottopalveluille ydinkeskustassa. Kaavan on todettu lisäävän palvelutarjontaa ja kohdistavan asukkaiden kysyntää entistä vahvemmin Siilinjärvelle. Lisäksi Kirkonkylän yleiskaava-alueella väestömäärän on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes tuhannella asukkaalla. Ekopistepalvelun ollessa puutteellista etenkin Siilinjärven pientalovaltaisessa länsiosassa, jossa ekopisteelle ei ole löytynyt sopivaa sijoituspaikkaa, hyötyjätteet ohjautuvat myös tältä alueelta kokonaisuudessaan keskustan keräyspisteille.

 

Ekopisteet Siilinjärven kirkonkylän alueella ovat paljon käytettyjä ja myös Jätekukko Oy:n Toritiellä sijaitsevan ekopisteen jätekertymä on ollut tasaista. Hyötyjätteitä on kerätty pisteeltä noin 2000 m3 vuosittain. On todennäköistä, ettei RINKI Oy:n ydinkeskustan ekopisteen nykyinen kapasiteetti tule riittämään keskusta-alueen ainoana ekopisteenä. Ei ole myöskään varmaa, että piste tulisi säilymään nykyisessä paikassaan, mikäli kauppaliikkeiden sijainnissa tapahtuu muutoksia.

 

Jätelautakunta katsoo, että Siilinjärven kirkonkylän keskuskorttelissa on tarjottava ekopistepalvelu myös tulevaisuudessa ja valmistelussa olevaan kaavaan on varattava alue ekopisteelle. Ekopisteelle tulee varata riittävästi tilaa (noin 13 x 3 metriä) ja huomioitava myös tilatarve liikennöinnille. Kaavassa on lisäksi otettava huomioon jäteauton vaatima tila kiinteistöjen jätteenkuljetuksia ja -kuormauksia hoidettaessa, kun tehdään ratkaisuja rakennusten huoltoliikennettä koskien.

 

Mikäli aluevarausta ekopisteelle ei ole mahdollista tehdä nyt valmistelussa olevaan keskuskorttelin kaavaan, tulee Siilinjärven keskustan ekopisteiden tilanne selvittää kokonaisuutena ja huolehtia, että kaavoihin saadaan tarvittavat varaukset ekopisteille.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta antaa edellä olevan lausunnon Siilinjärven kunnan keskuskorttelin, linja-autoaseman ympäristön asemakaavaluonnoksesta Siilinjärven kunnanhallitukselle.

 

Viiteaineisto

2

1333/2019 Kaavaselostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

1333/2019 Kaavakartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa