Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

94 §

18.12.2018

 

§ 6

Asianro 4078/05.10.00/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018 94 §

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen koordinointipalvelut

 


Kuopion vihreä valtuustoryhmä ja 28 allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki palauttaa 1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle, jolla se oli vuonna 2016.

Tausta

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun muutos otettiin Kuopiossa käyttöön elokuussa 2016 tapahtuneen lakimuutoksen mukaisesti. Samalla Kuopiossa muutettiin lapsille annettuja kertoimia Effica-päivähoitojärjestelmässä. Erityisesti muutettiin osa-aikaisille lapsille annettavia kertoimia. Kertoimien muutoksilla Kuopion käytännöt saatiin lähemmäs valtakunnan keskimääräisiä kerroinkäytäntöjä. Tämä vaikutti erityisesti pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmiin, joissa lapsiluku pieneni. Yli 3-vuotiaiden ryhmissä lapsiluku muuttui siten, että ryhmissä, joissa oli paljon ns. sopimuslapsia, ryhmäkoko myös pieneni. Ryhmässä, jossa sopimuslapsia ei juuri ollut, ryhmäkoko suureni, kun kutakin kasvattajaa kohti lisättiin kahdeksas lapsi.

Ryhmäkokoihin Kuopiossa vaikuttaa myös päiväkotikiinteistöihin liittyvät tekijät. Monessa ryhmätilassa ole ei voitu käytännössä suurentaa ryhmäkokoja, koska tiloihin ei ole saanut sijoittaa enemmän ihmisiä, johtuen mm. ilmanvaihtoon liittyvistä tekijöistä.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus otettiin Kuopiossa käyttöön varhaiskasvatuslain (12 §, 4 mom.) mukaisesti - lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Oikeutta varhaiskasvatukseen ei ole siis näissä tilanteissa lähdetty rajaamaan ja päivähoitopaikan on saanut hakemuksesta ilman erillisiä asiantuntijalausuntoja.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poiston kustannukset

Mikäli valtuustoaloitteessa esitetyt muutokset tehtäisiin Kuopiossa, asialla olisi luonnollisesti kustannusvaikutuksia. Subjektiivisen päivähoidon rajauksen poiston osalta laskelma osoittaa, että kustannusvaikutus olisi n. 1,1 miljoonaa euroa kasvua. Laskelmassa on arvioitu, että puolet tällä hetkellä osapäivähoidossa olevista lapsista siirtyisi kokopäivähoitoon. Kustannusarvio luonnollisesti kasvaa, mikäli suurempi joukko osa-aikaisista lapsista siirtyisi kokopäivähoitoon. Esitettyihin kustannusvaikutuksiin on laskettu tilakustannukset vuoden 2017 keskimääräisen toteutuman mukaisesti €/lapsi.

 

 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto

Päiväkotihoito ja perhepäivähoito

 

 

Nykytilanne (rajauksen piirissä olevat lapset)

 

 

Lapsim.

Kust./v

Osapäivähoidossa olevat lapset

430

3 102 773

Rajaus poistuu, puolet osapäivähoidossa olevista siirtyy kokopäivähoitoon

 

Lapsim.

Kust./v

Osapäivähoidossa olevat lapset

215

1 551 386

Kokopäivähoidossa olevat lapset

215

2 711 330

Maksutulojen lisäys

 

-100 601

Kokonaisvaikutus

 

1 059 344

Kustannustason muutos 2018-2019

2,37 %

27 491

Kustannusvaikutus yhteensä

 

1 086 834

 

 

Ryhmäkoon palauttamisen kustannukset

Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen v. 2016 tasolle tarkoittaisi laskennallisesti n. 3, 3 miljoonan euron kasvua. Hinta muodostuu laskennallisesti siitä, että henkilöstömäärä kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna 44 htv: llä. Lisäksi tarvittaisiin lisää tiloja uusille ryhmille, koska ryhmien sekä henkilöstön määrä kasvaisi.

 

Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päiväkotihoidossa

 

Oletuksena, että 25 % lapsista sopii nykyisiin ryhmiin

 

 

Henkilöstömäärän muutos

 

44

Palkkakustannusten muutos yht./v

 

1 302 425

Palkkakustannusten muutos 2018-2019

2,37 %

30 867

Sivukulut

20,85 %

277 991

Henkilöstömenojen lisäys/v (2019 tasossa)

 

1 611 283

Huoneistomenojen lisäys/v (kaikille lisäryhmille uutta vuokratilaa)

 

1 670 000

Kustannusten lisäys yhteensä/v

 

3 281 283

 

 

Johtopäätökset

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamista voidaan perustella sillä, että suurempi joukko lapsia saisi oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksessa ennen kouluikää. Erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten, jotka ovat mahdollisesti rajauksesta johtuen poissa varhaiskasvatuksesta, pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Toisaalta lain mukaan varhaiskasvatusta mahdollistetaan maksimissaan 20 tuntia kaikille lapsille jo nykyisin.

Vertailukaupungeista mm. Vantaa ja Lahti poistivat rajauksen elokuun alussa 2018. Jyväskylä on poistamassa rajauksen v. 2019 alusta. Oulussa ja Joensuussa asia on ensi vuoden osalta esillä päätöksenteossa parhaillaan. Muista suurista kaupungeista Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku eivät ottaneet rajausta lain mukaan käyttöön v. 2016.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. (3 §: n 4 mom.) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (3§: n 7 mom.).

Ryhmäkoon suhdeluvun pienentämisellä olisi vaikutusta päiväkotiryhmien rauhallisuuteen ja turvallisuuteen. Mitä vähemmän tiloissa on lapsia, niin sitä vähemmän on yleensä myös melua. Ryhmäkoon pienentäminen antaisi myös mahdollisuuden huomioida lapset nykyistä yksilöllisemmin. Pienemmistä ryhmistä hyötyvät eniten erityistä tukea saavat lapset. Edellä mainituista syistä johtuen ryhmäkoon pienenemisellä voisi olla positiivinen vaikutus myös työntekijöiden työssäjaksamiseen.

Yhteenvetona voimme Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa todeta, että valtuustoaloitteen esitykset vaikuttaisivat positiivisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja rajauksen poistolla olisi positiivinen vaikutus koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Kuopiossa on pystytty myös omilla toimilla vaikuttamaan positiivisesti varhaiskasvatuksen tarjontaan ja laatuun. Ryhmäkoot eivät kasvaneet kaikilta osin, samanaikaisesta kerroinkäytännön muutoksesta johtuen ja päivähoito-oikeuden rajausta on sovellettu lainsäädännön mukaisesti. Vuosittain toistettavan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ovat saaneet kiitettävää palautetta asiakkailta. Vuoden 2016 muutoksilla ei ole ollut merkittävää negatiivista vaikutusta palvelun laatuun asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto koskisi teoreettisesti nykytilanteeseen verrattuna n. 430 lasta. Ryhmäkoon pienentämisen vaikutus olisi suhteessa nykytilanteeseen n. 15 uutta lapsiryhmää.  Tämä sillä oletuksella, että lapsista 25 % sopisi nykyisiin ryhmiin.

Kokonaiskustannusvaikutus näillä valtuustoaloitteessa esitetyillä toimilla olisi laskennallisesti 4,4 miljoonaa euroa; subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto n. 1,1 M€ ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päivähoitoon n. 3,3, M€.

 

Kuopion kaupungin päiväkotien tilojen näkökulmasta aloitteen mukainen toiminta toisi painetta tilainvestointeihin. Varautuminen lisätilainvestointeihin tulisi tehdä ennen kuin palveluiden piiriin tulisi lisää lapsia.

 

                                           

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Esitys                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Liitteet

 

4078/2018 Valtuustoaloite / Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

Timo Mononen

puh. +358  44 718 4097

Tuula Nuotio

puh. +358 44 718 6134

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Jäsen Meriranta ehdotti lausunnon täydentämistä, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 

 

 


 

 

 

  

 

 

Liitteet

6

4078/2018 Valtuustoaloite / Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

 

                                                          Valmistelija                                                           

 

puh. +358 44 718 4008

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Jaakko Kosusen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kivelä, Punkki, Savolainen ja Tolppanen) ja 6 ei-ääntä (Meriranta, Berg-Väänänen, Kaartinen, Kosunen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa