Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.02.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7260/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä
  7260/2016 liite 1 Asemakaavan seurantalomake
  7260/2016 liite 3 Havainneaineisto
  7260/2016 liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta
  7260/2016 liite 5/1 Savilahden ympäristömeluselvitys
  7260/2016 liite 5/2 Ammuslataamon melumallinnukset
  7260/2016 liite 6 Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta
  7260/2016 liite 7/1 Kuopion yliopisto Canthia Snellmania Nestekaasulaitoksen riskianalyysi
  7260/2016 liite 7/2 Kuopion yliopisto Snellmania Nestekaasulaitoksen riskianalyysi
  7260/2016 liite 8 Kuopion Ammuslataamon RHS sivut 1-40
  7260/2016 liite 8 Kuopion Ammuslataamon RHS sivut 41-85
  7260/2016 liite 9 Kuopion kampusalueen RHS
  7260/2016 liite 10/1 Sähköverkkoa koskevat selvitykset
  7260/2016 liite 10/2 Savilahden sähköasema, asemapiirustus
  7260/2016 liite 11 Savilahden pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelma
  7260/2016 liite 12/1 Savilahden liikenneverkko ja toimivuustarkastelu
  7260/2016 liite 12/2 Valtatie 5 Savilahden ramppi aluevaraussuunnitelma
  7260/2016 liite 12/3 Liikenteen simulointitarkastelut, yhteenveto
  7260/2016 liite 13 Savilahden hulevesien hallinta
  7260/2016 liite 14 Jätevedenpumppaamon ja pysäköintilaitoksen integroiminen
  7260/2016 liite 15/1 Infraverkostot, uudisrakennuskohteet
  7260/2016 liite 15/2 Vesihuollon yleissuunnitelma
  7260/2016 liite 15/3 Hulevesien hallintasuunnitelma
  7260/2016 liite 15/4 Kaukolämpöverkon yleissuunnitelma
  7260/2016 liite 15/5 Kaukokylmäverkon yleissuunnitelma
  7260/2016 liite 16 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys
  7260/2016 liite 17 Savilahden geoenergiapotentiaaliselvitys
  7260/2016 liite 18 Joustava pysäköintinormi, rakennuslupavaiheen soveltamisohje
  7260/2016 liite 19 Savilahti-ohje, versio 1
  7260/2016 liite 20 Rakennustapaohje
  7260/2016 liite 21 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen
  7260/2016 liite 2/1-2/9 Asemakaava ja asemakaavan muutoskartta , merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset
  7260/2016 liite 22 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen
  7260/2016 Sitovat tonttijaot

 

 

§ 39

Asianro 7260/10.02.03/2016

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15...24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten, opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten sijoittaminen Savilahdentien länsipuolelle, toimisto- ja liikerakennusten sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen ja moottoritieliittymän toteuttaminen Savilahdentien ja moottoritien väliselle alueelle. Lisäksi mahdollistetaan sähköaseman ja voimalinjojen siirto sekä varataan alueet muille oleville toiminnoille. Asemakaavaehdotuksen tarkoituksena on kaavoittaa osa Savilahden vesialueesta. Kaavan yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvat tontit 13-1-4, 13-2-17…24, 13-23-2. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausuntoja ja muistutus. Ehdotukseen on tehty muutamia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä aluerajoihin liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Savilahdessa vt 5:n ja Savilahden vesialueen välissä, Niuvantien ja Neulaniementien välisellä alueella.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 15.8.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 20.8.-21.9.2018. Aineisto toimitettiin tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon liitolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Museovirastolle, Fingrid Oyj:lle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Liikennevirastolle, DNA Oy:lle, TeliaSonera Finland Oyj:lle sekä Kuopio-konsernin asiaan liittyville tahoille. Lausunnon ehdotusaineistosta antoivat Kuopion Vesi, Fingrid Oyj, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Museovirasto. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Itä-Suomen yliopisto jättivät yhteisen muistutuksen.

 

Kaavan merkittävyyden sekä lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyjen kannanottojen vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on saatujen lausuntojen ja muistutuksen pohjalta tehty täsmentäviä muutoksia, jotka koskivat melumääräys-, paineenkorotus- ja jätteenkeräyspistemerkinnän sanamuotoja, maantien alueen ja ajoneuvoliittymän likimääräisen sijainnin merkintöjä, rakennusmassojen korkomerkintöjen pyöristämistä, oppilaiden pyöräpysäköintimerkinnän tarkistusta sekä joitakin aluerajauksia. Tehdyt täsmentävät muutokset ilmenevät tarkemmin selostuksen liitteestä 22. Muutokset eivät ole olennaisia.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaava toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunki-rakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä tehokkaasti mm. olemassa olevia palveluja, joukkoliikenneyhteyksiä ja olevaa infrastruktuuria. Kaavalla parannetaan joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen edellytyksiä sekä hillitään ajoneuvoliikenteen ja pysäköintipaikkatarpeen kasvua.

 

Kaava mahdollistaa uutta toimitila- ja liikerakentamista, mikä mahdollistaa uusien yritysten ja työpaikkojen sijoittumisen alueelle. Työpaikkamäärän ja asukasluvun lisääntyessä palveluntarjonta ja kysyntä lisääntyvät. Rakennusaikana syntyy uusia työpaikkoja ja alueen tiivistyminen hyödyttää alueen yrittäjiä. Hankkeen myötä alueelle tulee asukkaita. Monipuolinen maankäyttö elävöittää aluetta ja mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä asukkaiden, oppilaitosten, yritysten ja tutkimustoiminnan kesken. Alueelle voi toteuttaa perheasuntoja ja päiväkotitoimintaa.

 

Hankkeen kustannukset infraverkostojen osalta ovat n. 24 milj. €. Kau-pungille tulee tuloja mm. maankäyttökorvauksien, kiinteistöverojen ja tontinvuokra- ja myyntitulojen muodossa. Asuin-, liike- ja työpaikkarakentaminen mahdollistaa kaupungin kasvun, mikä vaikuttaa positiivisesti verotuloihin.

 

Kaavaratkaisulla ei ole juurikaan vaikutuksia luonnonympäristöön, koska alue on lähes kokonaisuudessa rakennettua ympäristöä. Ratkaisussa on huomioitu arvokkaat luonto- ja kulttuurihistorialliset kohteet. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia kaupunkikuvaan ja alueen viihtyisyyteen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 1 tonttia 4, korttelin 2 tontteja 17…24 ja korttelin 23 tonttia 2 koskevan sitovan tonttijaon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset ei ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Suomen Yliopistokiinteistöjen omistamaan alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

7

7260/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

8

7260/2016 liite 1 Asemakaavan seurantalomake

 

9

7260/2016 liite 2/1-2/9 Asemakaava ja asemakaavan muutoskartta , merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset

 

10

7260/2016 liite 22 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

11

7260/2016 Sitovat tonttijaot

 

Viiteaineisto

1

7260/2016 liite 3 Havainneaineisto

 

2

7260/2016 liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

3

7260/2016 liite 5/1 Savilahden ympäristömeluselvitys

 

4

7260/2016 liite 5/2 Ammuslataamon melumallinnukset

 

5

7260/2016 liite 6 Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta

 

6

7260/2016 liite 7/1 Kuopion yliopisto Canthia Snellmania Nestekaasulaitoksen riskianalyysi

 

7

7260/2016 liite 7/2 Kuopion yliopisto Snellmania Nestekaasulaitoksen riskianalyysi

 

8

7260/2016 liite 8 Kuopion Ammuslataamon RHS sivut 1-40

 

9

7260/2016 liite 8 Kuopion Ammuslataamon RHS sivut 41-85

 

10

7260/2016 liite 9 Kuopion kampusalueen RHS

 

11

7260/2016 liite 10/1 Sähköverkkoa koskevat selvitykset

 

12

7260/2016 liite 10/2 Savilahden sähköasema, asemapiirustus

 

13

7260/2016 liite 11 Savilahden pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelma

 

14

7260/2016 liite 12/1 Savilahden liikenneverkko ja toimivuustarkastelu

 

15

7260/2016 liite 12/2 Valtatie 5 Savilahden ramppi aluevaraussuunnitelma

 

16

7260/2016 liite 12/3 Liikenteen simulointitarkastelut, yhteenveto

 

17

7260/2016 liite 13 Savilahden hulevesien hallinta

 

18

7260/2016 liite 14 Jätevedenpumppaamon ja pysäköintilaitoksen integroiminen

 

19

7260/2016 liite 15/1 Infraverkostot, uudisrakennuskohteet

 

20

7260/2016 liite 15/2 Vesihuollon yleissuunnitelma

 

21

7260/2016 liite 15/3 Hulevesien hallintasuunnitelma

 

22

7260/2016 liite 15/4 Kaukolämpöverkon yleissuunnitelma

 

23

7260/2016 liite 15/5 Kaukokylmäverkon yleissuunnitelma

 

24

7260/2016 liite 16 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys

 

25

7260/2016 liite 17 Savilahden geoenergiapotentiaaliselvitys

 

26

7260/2016 liite 18 Joustava pysäköintinormi, rakennuslupavaiheen soveltamisohje

 

27

7260/2016 liite 19 Savilahti-ohje, versio 1

 

28

7260/2016 liite 20 Rakennustapaohje

 

29

7260/2016 liite 21 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa