Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 56

Asianro 8989/10.03.01/2013

 

 

Muutoksenhaku ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hylkäämistä (28.3.2019 § 25)

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

PÄÄTÖKSENTEKO

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on hylännyt kokouksessaan 28.3.2019 § 25 Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman äänin 52. Aiemmassa kokouksessaan 18.10.2019 § 74 ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman yksimielisesti. Lautakunnan aiemmasta päätöksestä oli tehty 12 oikaisuvaatimusta, mihin kaupunkiympäristön palvelualue / kaupunginmetsänhoitaja on antanut vastineet. Lautakunnan 28.3.2019 § 25 tekemää Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman hylkäävää päätöstä ei ole perusteltu lainkaan.

 

Alun pitäen Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin reittisuunnitelma on valmisteltu Pohjois-Savon ELY-keskuksen (aiemmin Pohjois-Savon alueellinen ympäristökeskus) toimesta ja Nilsiän kaupungin aloitteesta vuosien 2006–2010 välisenä aikana. Vuosina 2012–2014 hanketta edistettiin Koillis-Savon ja Kuopion seutukuntien alueille toimineen MOVIRA-hankkeen (Moottorikelkkareittien virallistamishanke) toimesta. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta käsitteli Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelmaa kokouksessaan 23.1.2014 ja päätti äänin 5–6, että lautakunta ei esitä laadittua moottorikelkkareittisuunnitelmaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Kuopion kaupunginhallitus kuitenkin käytti asiassa otto-oikeuttaan ja kaupunginhallitus on laittanut Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hyväksymisen vireille ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 3.2.2014 § 46.

 

JUURUSVESI – SUURI-PIEKSÄ MOOTTORIKELKKAREITIN VALMISTELUN ARVIOINTIA JA LAUTAKUNTIEN ROOLIT REITISTÖN VALMISTELUSSA

 

Kuten asian aiemmasta käsittelyhistoriasta ilmenee, on Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin reittisuunnitelman valmistelu ollut erittäin monivaiheista ja käsittely on kohdannut voimakasta vastustusta alusta pitäen. Tätä todistavat myös tuohon aikaan Nilsiän kaupungin palveluksessa olleet valmistelussa mukana olleet ja sitä läheltä seuranneet viranhaltijat maankäyttöinsinööri Jukka Räsänen ja ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen. Valmistelun aikana on perustettu myös erillinen moottorikelkkailua vastustava Maastoliikennevalvontayhdistys ry. Yhdistys on perustamisen jälkeen osaltaan pyrkinyt hidastamaan ja/tai estämään kyseisen Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin ja muidenkin moottorikelkkareittien hyväksymistä. Vastaavanlaisen yhdistyksen perustamista ei ole muualla Suomessa tapahtunut. Yhdistys on omalta osaltaan vaikuttanut maanomistajien vastustukseen Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin valmistelussa.

 

Moottorikelkkareittien virallistamisprosessissa reittisuunnitelman hyväksyminen ympäristölautakunnassa on osa moottorikelkkasuunnitelman valmisteluprosessia ennen varsinaista reitin virallistamistoimitusta. Reitin pitäjän (Kuopion kaupunki / nyk. Kaupunkirakennelautakunta) tehtävänä on valmistella reittisuunnitelma maastoliikennelain tavoitteiden mukaisesti ja hakea reittisuunnitelman hyväksymistä. Reitin pitäjän rooli on tehdä tarkoituksenmukaisharkintaa ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan rooli on tehdä laillisuusvalvontaa maastoliikennelaissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Reitin pitäjä harkitsee esim. reitistön laajuuden ja tarpeen ja ympäristö- ja rakennuslautakunta valmistelun sekä reittisuunnitelman lainmukaisuuden. Reitin pitäjän ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee molempien pitäytyä omissa rooleissaan. Huomionarvoista on, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee tehdä omat päätöksensä maastoliikennelaissa ja asetuksessa määritellyillä kriteereillä.

 

JUURUSVESI – SUURI-PIEKSÄ MOOTTORIKELKKAREITIN TARVE JA REITTISUUNNITELMAN LAADINTA

 

Maastoliikennelaissa ja -asetuksessa on määritelty ne kriteerit, millä edellytyksissä moottorikelkkareitin voi perustaa, miten moottorikelkkareitti tulee suunnitella/valmistella ja mitä kaikkea moottorikelkkasuunnitelman tulee sisältää. Esityslistan liitteeksi (Liite 3 Maastoliikennelain 1710/1995 ja -asetuksen 10/1996 moottorikelkkailureittisuunnittelua ja reitin perustamista koskevat säännökset) on laadittu kooste maastoliikennelaista ja asetuksesta niiltä osin, mitkä koskevat moottorikelkkareittisuunnitelman laadinnan edellytyksiä sekä laadintaa.

 

Pohjois-Savossa on Trafin tilaston mukaan yli 10500 moottorikelkkaa, joista Kuopiossa on yli 3500 kpl. Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitti on osa valmisteilla olevaa maakunnallista moottorikelkkareitistöä. Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelma muodostaa yhden osan Kuopion ja Tahko välisestä yhteydestä. Kyseinen yhteys, niin kuin koko maakunnallinen muu reitistökin, muodostuu useammasta moottorikelkkareittisuunnitelmasta. Koko maakuntaa kattavan reittisuunnitelman valmistelu ja käsittely samalla kerralla ei ole tarkoituksenmukaista. Liitekartassa 2) on esitetty Kuopio – Tahko välisen reittiosien valmistelun/rakentamisen nykyvaihe.

 

Kuopion ja Tahkon yhteyden välillä on moottorikelkkaura myös Siilinjärven kunnan alueella, minkä muuttaminen moottorikelkkareitiksi odottaa tarkempaa maankäytön suunnittelua Toivalan alueella. Kyseinen moottorikelkkareittisuunnitelma Uuhimäki – Rissalan risteys tulee hyväksyttäväksi maankäytön suunnitelmien selkiydyttyä (liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen puh. 1.4.2019). Kuopio – Tahko välisen yhteyden luominen osana maakunnallista moottorikelkkareitistöä luo perustan maastoliikennelain 16 §:n mukaiselle tarpeelle muodostaa moottorikelkkareitti yleistä kulkuyhteyttä ja yleistä virkistyskäyttöä varten. Yhteys rakentuu vaiheittain eri osien hyväksymisen ja rakentamisen seurauksena.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN 28.3.2019 § 25 ARVIOINTIA

 

Valmistelijan näkemyksen mukaan Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin perustamisen yleiset edellytykset täyttyy. Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelma on valmisteltu maastoliikennelaissa ja –asetuksessa edellytetyllä tavalla ja suunnitelmassa on esitetty laissa ja asetuksessa edellytetyt asiat eli suunnitelma täyttää moottorikelkkareittisuunnitelmalle asetetut sisältövaatimukset.  Moottorikelkkareittisuunnitelmasta ei myöskään aiheudu alueen maanomistajille tai haltijoille huomattavaa haittaa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on aiemmassa kokouksessaan 18.10.2019 §74 hyväksynyt Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman yksimielisesti. Päätöksestä tehtyjen oikaisuvaatimusten perusteella toisessa käsittelyssä 28.3.2019 § 25 lautakunta on hylännyt esittelijän tekemän ehdotuksen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymisestä äänin 5–2. Lautakunnan tekemässä päätöksessä ei ole esitetty perusteluita sille, miltä osin laadittu moottorikelkkareittisuunnitelma on maastoliikennelain tai -asetuksen vastainen tai millä muilla maastoliikennelain mukaisilla perusteilla Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelmaa ei tule hyväksyä.

 

Lautakunnan ensimmäisen ja toisen käsittelyn välillä moottorikelkkareittisuunnitelmaa ei ole muutettu muutoin kuin maanomistajien tekemien ehdotusten ja toivomusten pohjalta siihen suuntaan, mitä maanomistajat ovat toivoneet. Valmistelijan näkemyksen mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan olisi pitänyt hyväksyä Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelma lautakunnan esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

 

Juurusvesi – Suuri-Pieksä reittiyhteys on tärkeä osa Kuopio – Tahko välisen moottorikelkkareittiyhteyden luomiseksi. Kyseisen moottorikelkkareittisuunnitelman valmistelussa on ollut lukuisia erilaisia vaiheita ja näkemykset reitin tarpeellisuudesta sekä lainmukaisuudesta vaihtelevat maanomistajien ja valmistelijoiden kesken. On tärkeää, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan asiaa koskeva päätös saatetaan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, että saadaan selvyys tehdyn ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen sekä laaditun suunnitelman lainmukaisuudesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Moottorikelkkareittien virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja. Virallistamisen myötä reittien taso nousee, jolloin ajaminen keskittyy aikaisempaa paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille reiteille. Moottorikelkkailun valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla reiteillä. Reittien kehittäminen helpottaa reittien ylläpitoa ja tukee alueella toimivien moottorikelkkailuun liittyvien yrityksien toimintaa.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että kaupunkirakennelautakunta valittaa ja hakee Itä-Suomen hallinto-oikeudelta muutosta ympäristö- ja rakennuslautakunnan 28.3.2019 § 25 tekemään päätökseen vaatien, että:

         Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan 28.3.2019 § 25 tekemän päätöksen ja pitää voimassa kyseisessä kokouksessa olleen esittelijän ehdotuksen.

Perusteluina muutoksenhaulle kaupunkirakennelautakunta toteaa, ettei ympäristö- ja rakennuslautakunta ole perustellut tekemäänsä päätöstä millään tavalla. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta toteaa, että Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin perustamisen yleiset edellytykset täyttyy. Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelma on valmisteltu maastoliikennelaissa ja –asetuksessa edellytetyllä tavalla ja suunnitelmassa on esitetty laissa ja asetuksessa edellytetyt asiat eli suunnitelma täyttää moottorikelkkareittisuunnitelmalle asetetut sisältövaatimukset.

 

 

Liitteet

9

8989/2013 1 Ote luvan hakijalle Kuopion kaupungille

 

10

8989/2013 2 Urat ja reitit kartta_valituksen liite ALK 02042019

 

11

8989/2013 3 Maastoliikennelain tiivistys 01042019 ALK

 

12

8989/2013 4 Ympltkssa 18112018 hyväksytty suunnitelma liitteineen 1_5

 

13

8989/2013 5 Reittisuunnitelman tienylityslausunnot

 

14

8989/2013 6 Maanomistajaluettelo (ei julkaista Internetissä)

 

15

8989/2013 7 Oikaisuvaatimukset (ei julkaista Internetissä)

 

16

8989/2013 8 Hakijan vastine liitteineen (ei julkaista Internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että esittelijä teki esitykseensä seuraavan lisäyksen: Päätetään valtuuttaa kaupunginmetsänhoitaja tekemään valitus ko. asiassa.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen ja suunnitteluinsinööri Anna-Liisa Koponen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa