Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 24.04.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3505/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 29

Asianro 3505/02.05.01.00/2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan avustus- ja maksupolitiikan uudistuksen lähtökohdat

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on käynnistänyt avustus- ja maksupolitiikan uudistamisen loppuvuodesta 2018. Lautakunta on pitänyt kaksi seminaaria ja kuunnellut asiantuntijoiden näkemyksiä aiheeseen liittyen. Uudistuksen tarve perustuu asukkaiden hyvinvoinnintilan vajeisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön sekä Kuopion kaupungin uuden strategian toteuttamiseen. Keskeisenä teemana on noussut esille asukkaiden elinikäisen aktiivisuuden edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä tähän työhön hyvinvoinnin edistämisen lautakunta näkee toimintaympäristön kehittämisen ja aktiivisuuden edistämisen avustus- ja maksupolitiikan avulla.

 

Kuopion strategiasta johdetut lähtökohdat

 

Kuopion kaupungin tavoitteena on tulla Hyvän elämän pääkaupungiksi. Tähän tavoitteeseen matkaa tehdään edistämällä asukkaiden mahdollisuuksia hyvään arkeen. Näihin Hyvän elämän elementteihin kuuluvat:

 

kivijalkana riittävä liikunta, lepo ja ravinto,

kanssakulkijat, kuten perhe, ihmissuhteet, erilaiset yhteisöt,

toimeentulon perusta, mikä koostuu oppimisesta, kehittymisestä, osaamisesta ja ansiotyöstä,

erilaisista innostuksen lähteistä, mitkä tarjoavat mielekästä arjen tekemistä kulttuurin, taiteen, liikunnan, urheilun ja muun harrastamisen ja ansio- tai vapaaehtoistyön parissa sekä

elinympäristö, mikä muodostuu hyvinvointia vahvistavasta luonnosta sekä aktiivisuuteen ja kohtaamiseen kannustavasta, turvallisesta ja kestävästä asuinympäristöstä, jonka suunnitteluun voi itse vaikuttaa.

 

Avustus- ja maksupolitiikan nykytila

 

Vuoden 2011 jälkeen kaikki kaupungin järjestöavustukset keskitetty samaan ”koriin”.  Näiden lisäksi kaupunki tukee toimijoita tapahtumatuilla, hoitoavustuksilla ja talkoorahalla. Lisäksi kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksia ns. pääsarjaseurojen kanssa.

 

Avustettavat järjestöryhmät ovat:

       Liikuntaseurat

       Nuorisojärjestöt

       Kulttuurijärjestöt ja –toimijat + taiteilijoiden työtila-avustukset

       Asukas- ja kyläyhdistykset

       Eläkeläisjärjestöt

       Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt

       Muut yhdistykset

 

Nykyisin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja palvelualue jakavat vuosittain yleis- ja erityisavustuksia yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Alle 10.000 € hakemuksista päätöksenteko tapahtuu viranhaltijapäätöksinä ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää yli 10.000 € hakemuksista. Vuosittain käsitellään noin 350 hakemusta. Tämän lisäksi lautakunta myöntää jääurheilun harjoitustilavuokra-avustusta alle 18 vuotiaiden toimintaan. Jääurheilun maksupolitiikka perustuu markkinaperusteiseen hinnoitteluun ja poikkeaa siten normaalista subventoidusta maksupolitiikasta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on jakanut jääurheilulle tukea vuosittain 405.000 € vuodesta 2013 alkaen.

 

Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on tukenut kaupunkialueella kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä vuodesta 2015 alkaen ESR-rahoitusmenetelmällä yhdessä Ely- keskuksen kanssa. Rakennerahaston kaikki toimintalinjat ovat olleet käytössä. Hankerahoitusmallilla on tuettu 30 kokeiluhanketta 1.631.094 eurolla, josta Ely- keskuksen osuus on ollut 1.286.399 € ja kaupungin osuus 218.237 €. Kansalaistoimijalähtöiselle paikalliselle kehittämiselle on laadittu toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020.

 

Nykyinen hyvinvoinnin edistämisen tuottamien palveluiden maksupolitiikka kohdentuu sekä yhdistyksille että yksittäiskävijöille. Suurin tuki toimijoille ja palveluiden käyttäjille tulee maksusubvention kautta. Keskimääräinen subventio maksullisten liikuntapaikkojen osalta on noin 77 % vaihdellen noin 70 % - 90 % välillä.  Suurin osa toimijoista toimii kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Yksityisten tilojen hinnoittelusta ja toimintaperiaatteista päättää toimija itse.

 

Avustus- ja maksupolitiikan uudistuksen keskeiset lähtökohdat

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on seminaarien pohjalta linjannut valmistelun lähtökohdiksi seuraavat keskeiset tekijät:

 

       Toimijoiden yhdenvertaisuus

       Painotus lasten ja erityisesti nuorten sekä ikääntyvien aktivointiin 

       Lasten ja nuorten toiminnan liittyminen koulupäivän yhteyteen

       Avustus- ja maksupolitiikalle laaditaan yhtenevät kriteerit ja mittarit

       Kehittäminen toteutetaan vaiheistettuna ja tarvittaessa siirtymäajoilla

       Kehittäminen käynnistetään liikunnan avustus- ja maksupolitiikan uudistamisella

       Uudistusprosessi toteutetaan yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa

 

Avustus- ja maksupolitiikan tehtävänä on:

 

-          Edistää kuopiolaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta

-          Edistää yhdistysten laadukasta ja monipuolista toimintaa

 

Avustus- ja maksupolitiikalla tulee saavuttaa:

 

-          Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuuden

-          Liikkumisen lisääntymisen

-          Paremman vaihtoehdon tarjoamisen päihteiden käytölle ja muille negatiivisille elintapavalinnoille

-          Vaikuttamisen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta positiivisiin kehitystrendeihin

-          Laajan mielekkään harrastamisen tarjonnan sekä yhdessä tekemisen ja valinnan mahdollisuuden

 

 Konkreettiset, mitattavissa olevat tavoitteet avustus- ja maksupolitiikalle:

 

-          Liikunnan lisääntyminen

-          Senioreiden toimintakyvyn kehittyminen

-          Yhteisöllisyyden lisääntyminen

-          Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

-          Koetun hyvinvoinnin parantuminen

 

Keskeiset kohderyhmät:

 

-          Lapset ja nuoret

-          Seniorit

 

Päätöksenteon keskeiset arviointikriteerit:

 

-          Tilavuokrien kokonaiskustannus ja subventio esille

-          Eri ikäryhmien harrastajien määrät

-          Uusien harrastajien määrät

-          Asiakastyytyväisyys

-          Toiminnan sisällölliset kriteerit

-          Vapaaehtoistoimijoiden määrä

-          Resurssiviisaus palveluiden tarjonnassa

 

Kehitettävät avustusmuodot tavoitteiden suunnassa:

 

-          Harrastuspassin kehittäminen

-          Palvelusetelin kehittäminen

-          Tilatuki yksityisten tilojen käyttöön

-          Kaupungin tilamaksujen harmonisointi lasten ja nuorten harrastamisen osalta

-          Tuki kehittämishankkeisiin

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää linjata, että avustus- ja maksupolitiikan uudistuksen valmistelussa edetään edellä mainittujen linjausten pohjalta.

 

Liitteet

5

3505/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Sirpa Niemi ja Saku Kekäläinen poistuivat kokouksesta klo 16.59 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa