Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.04.2019/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 99

Asianro 8740/02.05.01.00/2017

 

 

Kansalaisten maastoliikenteenvalvontayhdistys ry:n oikaisuvaatimus tapahtumatukipäätökseen LiveSports Promotion Oy

 

 

 

 

                                                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

                                                          Kaupunginhallitus

 

                                                          Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen 4.2.2019 §35 myöntää tapahtumatukea LiveSports Promotion Oy:n 16.-17.3. järjestämälle Snowcross SM-kilpailuille Kuopion pesäpallostadionilla sekä 6.7. järjestettävälle Supercross Nationals Kuopio –tapahtumalle. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että näille tapahtumille ei myönnetä lainkaan tapahtumatukia.

 

                                                          Oikaisuvaatimuksen perusteluina on, että kyseiset tapahtumat eivät istu millään tavalla Kuopion kaupungin esittämiin strategian painopisteisiin ja arviointikriteereihin sekä että kyseiset tapahtumat ovat kaupungin valtuuston 22.10.2018 §88 tavoitteiden vastaisia.

 

Tapahtumaryhmä on tapahtumatukiesitystä tehdessään arvioinut tapahtumia kaupungin strategianpainopisteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän arviointikriteeristön mukaisesti.

 

- Tapahtuman hyvinvointivaikutukset, kohderyhmänä erityisesti lapset ja nuoret. Tapahtuman väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset.

 

- Kestävä tapahtuma -osiossa arvioidaan tapahtumajärjestäjän kykyä, osaamista ja taloudellista tilannetta suunnitteilla olevan tapahtumantoteuttamiseksi sekä tapahtuman ympäristövaikutuksia.

 

- Tapahtuman aluetaloudelliset sekä matkailutulovaikutukset –osiossa arvioidaan tapahtuman tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka perustuvat tapahtumakävijöiden kulutukseen sekä tapahtumanostopalveluihin ja työllisyysvaikutuksiin.

 

- Tapahtuman imago- ja tunnettuustekijät -osiossa arvioidaan tapahtumantunnettuutta kohderyhmien keskuudessa sekä tapahtumatiedottamiseenkäytettäviä media- ja viestintäkanavia. Tavoitteena on saada näkemys siitä, miten tapahtuma soveltuu kaupungin strategisiin ja markkinoinnillisiin tavoitteisin.

- Tapahtuman uudistumiskyky. Kaupunki kannustaa tapahtumajärjestäjiäkehittämään omaa tapahtumaansa mm. huomioimalla uusia kohderyhmiä, kehittämällä tapahtuman houkuttelevuutta sekä parantamalla tapahtuman sisällön laatua.

 

 

                                                         

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupungin strategiassa on tavoite, että Kuopio on nopeimmin kehittyvä tapahtuma-, kongressi- ja matkailukaupunki. Kehittymistä on esim. tapahtumien ja tapahtumakävijöiden määrän lisääntyminen, uudet tapahtumat ja tapahtumatyypit sekä tapahtumien sisällön kehittyminen. LiveSports Oy:n tapahtumat tuovat Kuopioon uuden tapahtumatyypin, jolla on oma harrastajaryhmänsä ja seuraajansa.

 

Tapahtumien arviointikriteeristö muodostaa kokonaisuuden, jonka pohjalta pyritään muodostamaan mahdollisimman selkeä kuva tapahtuman kokonaisvaikuttavuudesta. Minkään yksittäisen arviointikriteerin toteuma-arvio ei sulje muita pois tai mene yksin muiden edelle. Tapahtumatukien tavoite on myös pitää Kuopion tapahtumakenttä monipuolisena eri kohderyhmät huomioiden lapset ja nuoret erityispainotuksella. Alkaville tapahtumille voidaa myös esittää ns. käynnistystukea edistämään uuden tapahtuman toteutusta ja pienentää tapahtumajärjestäjän riskiä.

 

Tapahtuman terveys- ja hyvinvointivaikutuksia arvioidaan laajemmin kuin vain pelkästään sairaus-terveys –akselilla. Monipuolisella tapahtumatarjonnalla halutaan parantaa mahdollisimman monen kuopiolaisen viihtyvyyttä Kuopiossa ja samalla välillisesti myös hyvinvointia. Kohderyhmät ko. tapahtumissa on yli 20 vuotiaat miehet perheineen.

 

Tapahtumajärjestäjän kykyä ja osaamista toteuttaa tapahtuma ei ollut erityistä syytä epäillä, sillä LiveSport Promotion Oy:lla on referenssejä kilpailutoiminnan järjestämisestä jo aiemmilta vuosilta. Tapahtumien taloudellinen tulos eikä yhtiön tuottavuus ole ollut sen ensimmäisinä toimintavuosina vahva. Tapahtumaryhmän tiedossa ei ole, että yhtiö ei olisi pystynyt vastamaan velvoitteistaan.

 

Tapahtumaryhmä tiedosti tukiesitystä tehdessään moottoriurheilutapahtumien ympäristövaikutukset. Lähes kaikilla tapahtumilla on ympäristövaikutuksia, niitä syntyy osallistujien ja katsojien siirtymisellä tapahtumapaikalle sekä itse tapahtuman aiheuttamista vaikutuksista, kuten voimakas ääni, pakokaasut, ilotulitukset jne. Lupaviranomaiset harkitsevat näitä vaikutuksia myöntäessään lupia tapahtuman järjestämiseen ja tarvittaessa asettavat rajoituksia toiminnalle. Tapahtuman haittoja voidaan vähentää myös sijoittamalla tapahtuma paikkaan, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muille ihmisille. Snowcross –tapahtuma järjestettiin pesäpallostadionilla, jonka sijoituksessa on huomioitu urheilutapahtumien liikenne- ja meluhaitat. Suprecross Nationals puolestaan järjestetään moottoriurheilutapahtumia varten suunnitellulla Heinijoen alueella.

 

Oikaisuvaatimuksen esittäjä toimitti liiteaineistona artikkeleita sekä tutkimusaineistoa moottorikelkkailun aiheuttamista ympäristövaikutuksista sekä kelkkailuonnettomuuksista. Ympäristövaikutuksia arvioivat lupaviranomaiset tapahtumalupia myöntäessään. Onnettomuustilastoinnista ja onnettomuuksiin johtaneiden syiden arvioinneissa ei ollut viittauksia moottorikelkkakilpailuiden vaikutuksista onnettomuuksiin.

 

Tapahtumajärjestäjällä on lupaviranomaisten myöntämät luvat toimintaan, jolloin tapahtumaryhmällä ei ollut perustetta näillä syillä esittää, että tapahtumaa ei tuettaisi. Tapahtumatukipäätöksen jälkeen mahdollisesti ilmenevät lupaviranomaisten määräykset tai kiellot huomioidaan. Jos tapahtuman järjestäminen kielletään tai sen toteuttamainen poikkeaa olennaisesti tapahtumatukihakemuksessa esitetystä, niin tuke ei makseta tai tukisummaa voidaan tarkistaa tukihakemuksen ja toteuman eroavuudet ja niihin johtaneet syyt huomioiden.

 

LiveSport Promotion Oy:n tapahtumia arvioitiin myös muiden arviointikriteerien mukaisesti. Tapahtumilla on myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia mm. järjestäjän paikallisilta palvelutuottajilta ja urheiluseuroilta ostamien palveluiden kautta. Suoraa matkailutuloa kertyy kilpailijoiden ja heidän organisaatioidensa yöpymisistä ja ruokailuista. Snowcross tapahtuman markkinointi on valtakunnallista, koska kilpailusarjaa järjestetään useammilla paikkakunnilla. Kuopio-Tahko –alueen markkinointinäkyvyys toteutuu kaikilla osakilpailupaikkakunnilla sekä IS-TV:n välityksellä lajia harrastajille.

 

Tapahtumaryhmä esittää edellä esitetyin perustein, että oikaisuvaatimus hylätään ja kaupunginhallituksen päätös 4.2.2019 myöntää LiveSport Promotion Oy:lle 12 000 euron tapahtumatuki Snowcross SM Kuopio –tapahtumalle sekä päätös myöntää 10 000 euron tapahtumatuki Supercross Nationals Kuopio –tapahtumalle pidetään voimassa.

 

 

Liitteet

10

8740/2017 Oikaisuvaatimus

 

11

8740/2017 Oikaisuvaatimuksen liitteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Markku Lind

puh. +358 17 18 2070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa