Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.04.2019/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 98

Asianro 8740/02.05.01.00/2017

 

 

Oikaisuvaatimus tapahtumatukipäätös LiveSports Promotion

 

 

 

 

                                                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

                                                          Kaupunginhallitus

 

                                                          Yksityishenkilö on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen 4.2.2019 §35 myöntää tapahtumatukea LiveSports Promotion Oy:n 16.-17.3. järjestämälle Snowcross SM-kilpailuille Kuopion pesäpallostadionilla sekä 6.7. järjestettävälle Supercross Nationals Kuopio –tapahtumalle. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että näille tapahtumille ei myönnetä lainkaan tapahtumatukia.

 

                                                 Oikaisuvaatimuksen keskeiset perusteet ovat ko. tapahtumien kielteiset ilmastovaikutukset sekä päätöksen ristiriita kaupungin asettamien ilmastotavoitteiden kanssa. Oikaisuvaatimuksessa moititaan myös tapahtumien antamia kielteisiä toimintamalleja yllyttämällä kelkkailijoita riskialttiiseen ja huonoja kelkkailutapoja edustavaan toimintaan, joka voi johtaa onnettomuuksiin.

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että päätös tukea tapahtumaa on ristiriidassa tapahtumien vaikuttavuuden arviointikriteeristön kohtien Kestävä tapahtuma, jossa arvioidaan mm. ympäristövaikutuksia sekä Tapahtumien hyvinvointivaikutukset, jossa arvioidaan mm. väestön terveyteen kohdistuvia vaikutuksia.

 

Tapahtumaryhmä on tapahtumatukiesitystä tehdessä arvioinut tapahtumia kaupungin strategian painopisteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän arviointikriteeristön mukaisesti.

 

- Tapahtuman hyvinvointivaikutukset, kohderyhmänä erityisesti lapset ja nuoret. Tapahtuman väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset.

 

- Kestävä tapahtuma -osiossa arvioidaan tapahtumajärjestäjän kykyä, osaamista ja taloudellista tilannetta suunnitteilla olevan tapahtumantoteuttamiseksi sekä tapahtuman ympäristövaikutuksia.

 

- Tapahtuman aluetaloudelliset sekä matkailutulovaikutukset –osiossa arvioidaan tapahtuman tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka perustuvat tapahtumakävijöiden kulutukseen sekä tapahtumanostopalveluihin ja työllisyysvaikutuksiin.

 

- Tapahtuman imago- ja tunnettuustekijät -osiossa arvioidaan tapahtumantunnettuutta kohderyhmien keskuudessa sekä tapahtumatiedottamiseenkäytettäviä media- ja viestintäkanavia. Tavoitteena on saada näkemys siitä, miten tapahtuma soveltuu kaupungin strategisiin ja markkinoinnillisiin tavoitteisin.

 

- Tapahtuman uudistumiskyky. Kaupunki kannustaa tapahtumajärjestäjiäkehittämään omaa tapahtumaansa mm. huomioimalla uusia kohderyhmiä, kehittämällä tapahtuman houkuttelevuutta sekä parantamalla tapahtuman sisällön laatua.     

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupungin strategiassa on esitetty tavoite, että Kuopio on nopeimmin kehittyvä tapahtuma-, kongressi- ja matkailukaupunki. Kehittymistä on esim. tapahtumien ja tapahtumakävijöiden määrän lisääntyminen, uudet tapahtumat ja tapahtumatyypit ja tapahtumien sisällön kehittyminen. LiveSports Promotion Oy:n tapahtumat tuovat Kuopioon uuden tapahtumatyypin, jolla on oma harrastajaryhmänsä ja seuraajansa.

 

                                                          Tapahtumilla on lähes aina ympäristövaikutuksia, osallistujien ja katsojien liikkuminen tapahtumapaikalle, tapahtuman itsensä aiheuttamat vaikutukset kuten esim. ääni, osallistujien tuottama jäte ja tapahtuman itsensä aiheuttamat päästöt. Näitä vaikutuksia pyritään hallitsemaan ja vähentämään järjestämällä tapahtumat mahdollisuuksien mukaan paikoissa, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa muille ihmisille. Tapahtumajärjestäjä tarvitsee ennen tapahtuman järjestämistä asianmukaiset luvat, maanomistajan lupa, ympäristöluvat, turvallisuusluvat jne. Näitä lupia myöntävät viranomaiset ovat asiantuntijoita arvioimaan tapahtuman vaikutukset sekä määrittelemään ehdot, jotka tapahtumajärjestäjän on täytettävä voidakseen tapahtumansa toteuttaa.

 

Tapahtumaryhmä tiedosti tukiesitystä tehdessään moottoriurheilutapahtumien ilmastovaikutukset. Tapahtumaryhmällä ei esitystä tehtäessä ollut käytössä Suomen moottoriliiton kilpailusääntöjä eikä tutkittua ja yksilöityä tietoa moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista. Päätösesitystä valmistellessa todettiin, että LiveSports Promotinon Oy:llä on tapahtumien järjestämisen edellyttämät ympäristö- ja muiden lupaviranomaisten myöntämät luvat kunnossa.

 

Tapahtumajärjestäjän arvioitiin olevan toiminnassaan vastuullinen, sillä LiveSports Promotion tapahtumat järjestetään Suomen Moottoriliiton ry:n alaisuudessa ja kilpailu- ja urheilusäännöstöä noudattaen. Suomen Moottoriliitto ry puolestaan on Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapua saava lajiliitto. 

 

Tapahtuman todettiin täyttävän lupaviranomaisten ehdot ja noudattavan valtionapua saavan lajiliiton kilpailuohjeita, jolloin on perusteltua olettaa kilpailuissa käytettävien laitteiden täyttävän niille asetetut päästörajoitukset. Lajin kilpailu- ja harrastustoiminnan todettiin olevan myös hyväksyttyä ja valtionkin tukemaa toimintaa. Näillä perusteilla tapahtumaryhmä totesi, että perusteltua syytä tukihakemuksen hylkäämiseksi ei ollut.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kiinnitti huomiota myös kelkkailuonnettomuuksiin ja laittomaan maastoajoon. Valvotut kilpailutapahtumat ja säännöt sekä lajia harrastavien seurojen toiminnan voidaan yleisesti olettaa pyrkivän edistämään lajin turvallisuutta sekä harrastustoiminnan vastuullisuutta. Eri lajeja harrastavat seurat ovat toiminnassaan sitoutuneita noudattamaan lajinsa eettisiä ja muita sääntöjä. Seuratoiminnan yksi tavoite on edistää lajinsa suosiota ja harrastajamäärää sekä kehittää jäseniään lajin hallinnassa. Ei ole syytä olettaa, että Suomen Moottoriliitto ry:n alaiset urheiluseurat ja lajiharrastajat toimisivat erilaisilla lähtökohdilla kuin muiden lajien erikoisseurat.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän toimittamassa aineistossa moottorikelkkaonnettomuuksista ei ollut viittausta siihen, että kelkkailuun liittyvät urheilutapahtumat erityisesti olisivat osasyynä onnettomuuksiin tai lisäisivät onnettomuusalttiutta ja muita kielteisiä kelkkailutapoja.

 

Tapahtumaryhmä esittää edellä esitetyin perustein, että oikaisuvaatimus hylätään ja kaupunginhallituksen päätös 4.2.2019 myöntää LiveSport Promotion Oy:lle 12 000 euron tapahtumatuki Snowcross SM Kuopio –tapahtumalle sekä päätös myöntää 10 000 euron tapahtumatuki Supercross Nationals Kuopio –tapahtumalle pidetään voimassa.

 

Liitteet

9

8740/2017 Oikaisuvaatimus - Tapahtumatuet 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Markku Lind

puh. +358 17 18 2070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa