Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019/Pykälä 154

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 154

Asianro 6791/08.00.00/2019

 

 

Savilahti opiskelijapysäköinnin järjestäminen ja periaatteet

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Selostus                                         Savilahden kaupunginosaan on vuodesta syksystä 2019 lähtien sijoittumassa kolmen asteen opetustoimintoja, kun SAKKY:n ammattiopiston siirtää pääosan opetustoiminnoistaan alueelle ja Savonian ammattikorkeakoulun keskittäessä opetustoimintansa entistä vahvemmin Savilahteen Itä-Suomen yliopiston nykyisten opetustoimintojen lisäksi. Tulevaisuudessa Savilahden alueella toimivien kolmen oppilaitoksen yhteisopiskelija määrä on noin 15 000 opiskelijaa. Yleisesti Savilahden pysäköintiä on selvitetty laajasti alueen ensimmäisten asemakaavamuutosten ja uusien asemakaavojen yhteydessä. Näiden jo laadittujen selvitysten yhteydessä on tiedostettu yhdessä alueen toimijoiden kesken, että alueen pysäköinnin järjestäminen on haasteellista ja edellyttää tarkempaa selvitystä niin lopputilanteen kuin rakentamisen aikaisen tilanteen osalta.

 

Kokonaisuutena Savilahden liikenne- ja pysäköintihaasteen ratkaiseminen vaatii monenlaisten keinojen yhdistämistä. Liikenteen osalta päätavoitteena on, että liikkuminen on kestävän kehityksen mukaisesti jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen painottuvaa. Keinoina liikkumisen kehittämiseksi ovat joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien edistäminen mm. verkostollisesti sekä uusien toimintatapojen ja asenteiden omaksuminen. Lopputilanteessa Savilahden ydinalueelle ei alueelle asetettujen maankäytöllisten tavoitteiden mukaisesti ole tilaa järjestää laajoja pintapysäköintikenttiä, vaan pysäköinti pyritään ratkaisemaan pääosin rakenteellisin ratkaisuin (pysäköintitalot, kortteli-/tonttikohtaiset ratkaisut jne.). Pysäköinnin ratkaiseminen vaatii tehokkuutta yhteiskäyttöisyyden sekä erilaisten vaihtoehtojen kautta. Savilahden pysäköintijärjestelmä on suunniteltu olevan alueen valmistuttua 2030-luvulla ns. 5-tasoinen malli:

1.        Kiinteistökohtainen pysäköinti (uudet kaavanmukaiset autopaikkavelvoitteet)

2.        Uudet yhteiskäyttöiset pysäköintilaitokset (uudet kaavanmukaiset autopaikkavelvoitteet)

3.        Savilahden alueella tai sen reunamilla/läheisyydessä toteutettava yhteiskäyttöinen pintapysäköinti (yleinen asiointipysäköinti)

4.        Savilahden jo olemassa olevien laitosten ja pysäköintialueiden laajempi käyttöönotto, mikäli niissä on tilaa (yleinen asiointipysäköinti)

5.        Liityntä-/etäpysäköinti kauempana (yleinen asiointipysäköinti)

 

Edellä mainittujen lähtökohtien perusteella kaupunki on selvittänyt erillisillä selvityksillä vuoden 2019 alkupuoliskolla tarkemmin kuinka Savilahden alueella on mahdollista järjestää alueen rakentamisen aikaisesti ja lopputilanteessa kestävästi ja tarkoituksen mukaisesti oppilaitosten opiskelijapysäköintiä. Opiskelijapysäköinnin osalta on tiedostettu, että pysäköinti ei voi kokonaisuudessaan perustua hintatasoltaan kalliimpaan rakenteelliseen pysäköintiin, vaan tarvetta on edullisemmalle maantasopysäköinnille. Lisäksi selvityksissä on tutkittu ns. liityntäpysäköinnin potentiaalia ja mahdollisuutta osana Savilahteen suuntautuvan työ- ja opiskeluperäisten matkojen pysäköintijärjestelmää.

 

Nykytilassa opiskelijapysäköinti on maksullista Itä-Suomen yliopiston kiinteistöllä ja Technopoliksen alueella Savilahdessa. Maksun suuruus on ollut Technopoliksen alueella 10 - 20 €/kk pintapysäköintipaikoilla ja yliopistolla 13 €/kk pintapysäköintipaikoilla. SAKKY:n nykyisillä toimipisteillä opiskelijapysäköinti on ollut tähän asti maksutonta.

 

Perustelut                                     Lähtökohtana myös opiskelijapysäköinnin osalta on pysäköinnin maksullisuus Savilahden alueella. Maksullisuus toimii omalta osaltaan liikkumistapaa ohjaavana tekijänä ja toisaalta maksullisen pysäköintiluvan hankkivat vain ne opiskelijat jotka ehdottomasti tarvitsevat autoa alueella asiointiin, mikä edes auttaa rajallisten pysäköintipaikkojen kapasiteetin riittävyyttä. Pysäköintiluvan maksun suuruudesta on käyty yhteisneuvotteluita alueen oppilaitosten kanssa. Yhteisesti on todettu maksun tarpeellisuus ja että maksun tulee olla linjassa koko Savilahden alueella siten, että opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu toteutuu.

                            

Technopoliksen alueella käynnissä olleet oppilaitosten lisärakennustyöt ovat osin valmistumassa ja uusien lisärakennusten rakennustyöt ovat käynnistymässä. Edellä mainitut rakennustyöt ovat poistaneet käytöstä Technopolikselle aiemmin vuokrattuja maa-alueita, minne on sijoitettu ensisijaisesti opiskelijapysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja. Yhteensä ensisijaisesti opiskelijapysäköintiin tarkoitettuja paikkoja on poistunut käytöstä noin 160 ap. Myös Savilahden alueen ensimmäiset asemakaavat, jotka mahdollistavat mm. SAKKY:n oppilaitosrakentamisen ovat saaneet lainvoiman ja näin ollen Varikon alueen ensimmäisten uusien rakennusten rakennustyöt ovat käynnistymässä syksyllä 2019.

 

Alueen opiskelijamäärät lisääntyvät Technopoliksen alueella jo syksystä 2019 alkaen noin 500 opiskelijalla. Tästä määrästä SAKKY:n opiskelijoita on noin 20 % ja muut ovat Savonian opiskelijoita. Tämä lisää tarvetta yhdessä Technopoliksen alueelta poistuneiden nykyisten opiskelijapysäköintipaikkojen kanssa uusien opiskelijapysäköintipaikkojen muodostamisesta alueella.

 

Kaupungin laatimassa Savilahden opiskelijapysäköinti -selvityksessä on tunnistettu useita alueita, joita voidaan hyödyntää joko väliaikaisena tai lopputilanteen pysäköintialueina. Osa alueista sijoittuu Savilahden ydinalueelle ja osa sijoittuu Savilahden reuna-alueelle. Lisäksi selvityksessä on huomioitu Savilahden reuna-alueelta ja kauempana sijaitsevia nykyisiä pysäköintialueita jotka sijoittuvat yksityisten toimijoiden alueelle. Näiden osalta on käyty alustavia vuoropuheluita toimijoiden kanssa ja selvitetty mahdollisuutta hyödyntää alueita osana opiskelijapysäköintiä. Alueet sijoittuvat eri etäisyydelle oppilaitoksista ja näin ollen selvityksen aikana on muodostettu alustavia vyöhykkeitä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa mm. pysäköinnin maksullisuuden porrastaminen etäisyyden mukaan.

 

Yhtenä vaihtoehtona pysäköinnille on tutkittu myös liityntäpysäköintiä. Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan matkaketjua missä matkan alkuosuus voidaan ajaa esim. henkilöautolla ja loppumatka kohteeseen matkataan joukkoliikenteellä. Yleisesti liityntäpysäköintipaikat pyritään sijoittamaan keskusta-alueiden ulkopuolelle joukkoliikennereittien varrella sijaitseville pysäköintialueille missä pysäköinti on lähtökohtaisesti ilmaista. Potentiaalisimmat liityntäpysäköintialueet sijaitsevat etelänsuunnassa Kolmisopessa ja pohjoisessa Päivärannassa. Liityntäpysäköinnin osalta selvityksessä on todettu, että kysyntä on tässä vaiheessa vähäistä ja näin ollen hyvän liityntäpysäköinnin edellyttämät, kustannusvaikutuksiltaan merkittävät investoinnit mm. joukkoliikenteeseen eivät ole ajankohtaisia. Liityntäpysäköinnin kokeilua voidaan kuitenkin harkita järjestettäväksi mikäli se voi tukeutua nykyiseen joukkoliikenteen vuorotarjontaan ja pysäköintipaikkojen järjestämisessä voidaan tukeutua nykyisiin pysäköintialueisiin.

 

Opiskelijapysäköintiin Savilahden alueella varattuja alueita joudutaan tulevina vuosina järjestelemään uudelleen rakentamisen etenemisen mukaan. Näin ollen alueen opiskelijapysäköinti mukautuu vähitellen lopputilanteen mukaiseen tilanteeseen missä edullisia maantasopysäköintipaikkoja oppilaitosten läheisyydessä on vähäisessä määrin ja siirtymä nykytilanteen kaltaisesta liikkumisesta ja pysäköinnistä tulevaan tilanteeseen on hallittu ja vaiheittainen. Lähivuosien muiden väliaikaisten pysäköintipaikkojen ja lopputilanteen opiskelijapysäköinnin toteuttamisesta kaupunki laatii erillisen kustannus- ja toteuttamismallin yhteistyössä alueen toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Esitys on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska esityksen mukaiset toimenpiteet kannustavat kestävän kehityksen mukaiseen liikkumiseen jalan, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Esitys on yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Savilahden alueella oppilaitosten oppilaspysäköintiin varaudutaan syksystä 2019 alkaen seuraavasti:

·          Opiskelijapysäköintiin varatuilla kahdella ensimmäisen vaiheen pysäköintialueelle (liite 1.) pysäköintipaikat varataan opiskelijakäyttöön siten, että pysäköinti on sallittu suunnitelmien mukaisesti, aikavälillä 1.8.–31.5. arkisin ma-pe klo. 7 - 16 vain opiskelijapysäköintitunnuksella.

·          Savilahden opiskelijapysäköintilupa on maksullinen. Maksun suuruus ensimmäisen vaiheen pysäköintialueilla lukuvuodelle 2019/2020 on 15 €/kk ja lupa voidaan myöntää Savonian ammattikorkeakoulun tai SAKKY:n ammattiopiston opiskelijalle.

·          Savilahden opiskelijapysäköintilupa perustuu rekisteritunnukseen ja on ajoneuvokohtainen.

·          Pysäköintiluvan voi lunastaa Savilahden kampusalueelta Technopoliksen tiloissa sijaitsevilta asiakaspalvelupisteiltä.

·          Kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvonta ottaa pysäköintialueet valvontaan.

 

Lisäksi esitän Savilahden opiskelijapysäköinnin yleisistä periaatteista seuraavasti:

·          Opiskelijapysäköintiluvan maksua ja aikarajoituksia voidaan tarkistaa vuosittain yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa viranhaltijapäätöksellä.

·          Opiskelijapysäköinti pyritään järjestämään vyöhykkeittäin siten, että maksu alenee mitä kauempana pysäköintipaikka sijaitsee. Vyöhykkeiden maksut määrätään erillisellä viranhaltijapäätöksellä.

·          Opiskelijapysäköintiin varattuja alueita järjestellään tulevaisuudessa rakentamisen etenemisen mukaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.

 

 

Liitteet

3

6791/2019 Liite 1. Ensimmäisen vaiheen opiskelijapysäköintialueet

 

4

6791/2019 Liite 2 Savilahden oppilaitosten opiskelijapysäköinti

 

5

6791/2019 Liite 3 Savilahden liityntäpysäköinti

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa