Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6649/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 58

Asianro 6649/03.03/2019

 

 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Tiivistelmä laista                        Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 astui voimaan 1.3.2019 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166. Lain painopisteinä ovat taiteen ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus sekä taiteen ja kulttuurin edistäminen osana asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja terveyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Lailla halutaan tukea kaikkien väestöryhmien osallistumista ja mahdollisuuksia kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

 

Kunnan tehtäviin kuuluvat yhdenvertaisen kulttuurin ja taiteen saatavuuden, harrastamisen ja kansalaistoiminnan edistäminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön ja identiteetin tukeminen ja kehittäminen. Lisäksi kunnan tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia eri alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä ammattimaiseen taiteelliseen työhön ja toimintaan.

 

Toteuttamisen lähtökohtina ovat mm. kulttuurinen moninaisuus, asukaslähtöisyys, demokratia sekä kestävä kehitys. Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. Lain tavoitteiden edistämiseksi ja kunnan tehtävien toteuttamiseksi kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa hakemuksesta kunnalle tai muulle toimijalle kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle. Kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa.

 

Kulttuuritoimintaa koskevan tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista vastaa kunta. Kulttuuritoiminnan toteutumista tulee arvioida julkisesti osana kuntastrategian arviointia ja seurantaa. 

 

Kunnan tulee kulttuuritoimintaa järjestäessään ottaa huomioon toiminta, joka perustuu yleisistä kirjastoista annettuun lakiin (1492/2016), taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998), museolakiin (729/1992), teatteri- ja orkesterilakiin (730/1992) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998).

 

Kulttuuritoiminta Kuopiossa

 

Kuopion kaupungin kulttuurilaitokset (kaupunginkirjasto, kaupungin museot, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, Kino Kuvakukko), yleinen kulttuuritoiminta, järjestöavustukset, taiteen ja kulttuurin aluekeskukset (mm. ITAK, ISAK, VB-valokuvakeskus), kulttuurijärjestöt (mm. Tanssiteatteri Minimi, ANTI, Kuopio Tanssii ja Soi, Vestäjät ry, RIISA, Ars Libera) sekä muut kulttuurialan yritykset ja järjestöt, ammattitaiteilijat, kulttuuri- ja taidealan koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijat muodostavat laadukkaan ja monipuolisen kulttuuritoiminnan kokonaisuuden.

 

Kulttuurihistoriallinen museo ja Taidemuseo ovat hakeneet alueellista kehittämistehtävää alueena Pohjois-Savo ja Luonnontieteellinen museo on hakenut kehittämistehtävää alueena koko Itä-Suomi (4 maakuntaa). Kansalaistoiminnan palvelut on hakenut alueellista kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää alueena Pohjois-Savo. Kuopion kirjastolla on ollut alueellinen kehittämistehtävä vuodesta 2018. Kuopion kaupunki on mukana Saimaa ilmiö - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –valmistelussa. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuuritoiminta sekä taide ja kulttuuri yleisesti ovat osana Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelmaa.

                                                           

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi lain kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.

 

Liitteet

1

6649/2019 Vaikutusten arviointi

 

2

6649/2019 Kulttuuritoimintalaki

 

Viiteaineisto

1

6649/2019 Yleinen kulttuuritoiminta - suuntaviivoja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja täydensi päätöstä yksimielisesti seuraavasti:

 

Kulttuuritoimintaa koskevan tiedon tuottamista, kulttuuritoiminnan arviointia ja myös aineellista kulttuuritoimintaa kehitetään.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa