Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 195

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4521/2019 Viranhaltijapäätös

 

 

§ 195

Asianro 4521/03.06.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on päätöksellään 24.7.2019 §:ssä 30 hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien auton vaurioitumista. Hakijan mukaan hänen ajoneuvonsa on vaurioitunut kaupungin päättämän ja yrityksen tekemän ajoneuvon siirron vuoksi. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan hänelle ajoneuvon korjauskulujen ja sijausauton sekä hänelle yrittäjänä aiheutuneiden työajan menetysten (3 tuntia) osalta yhteensä 867,00 euroa hakemuksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

                            

Lakimiehen päätöksestä selviää, että asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä vahingon aiheutumisen tarkasta ajankohdasta tai siitä, että ajoneuvon vauriot olisivat syy-yhteydessä kaupungin tuottamukselliseen toimintaan.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut lakimiehen päätöksen kumoamista ja tehdyn vahingonkorvaushakemuksen hyväksymistä. Hakijan mukaan hän oli todennut ajoneuvon vauriot sen jälkeen, kun kaupunki oli siirtänyt ajoneuvon. Hakijan mukaan ajoneuvon vauriot ovat aiheutuneet, koska autoa on siirretty ahtailla parkkipaikoilla, kun autossa on ollut rattilukko päällä. Hakija on katsonut, että pitkittäissuuntaiset naarmut ovat aiheutuneet kaupungin toimien vuoksi ja siksi tehty korvaushakemus tulee hyväksyä.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Asiassa on riidatonta, että hakijan omistamassa ajoneuvossa on todettu hakemuksessa kerrotut vauriot.

 

Asiassa on riidanalaista se, onko ko. vahinkotapahtuma syy-yhteydessä ajoneuvon siirtämisen yhteydessä tapahtuneeseen kaupungin tuottamukselliseen toimintaan vai ei ja onko kaupunki muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta vai ei.

 

Hakijan toimittamasta valokuvasta ilmenee, että ajoneuvon takapuskurin läheisyydessä sijaitsee pitkähkö (noin renkaan mittainen) pituussuuntainen naarmu, joka sijaitsee noin 10-15 senttiä lokasuojan reunuksen yläpuolella. Naarmu on yhtenäinen ja se on rikkonut auton maalipinnan ja valkoinen pohjamaali osin näkyvissä.

 

Pelkästään se seikka, että hakija on todennut ajoneuvossa vaurioita (naarmu ajoneuvon lokasuojan yläpuolella) kaupungin siirtopäätöksen perusteella tehdyn lähisiirron jälkeen, tämä ei luotettavasti osoita, että mainitut vauriot ovat aiheutuneet yksin ajoneuvon siirtämisen virheisiin, puutteisiin tai muihin laiminlyönteihin liittyen. On mahdollista, että ajoneuvon vauriot ovat aiheutuneet jo ennen ajoneuvon siirtämistä tai että ajoneuvoa on vaurioitettu ilkivallan yms. syyn vuoksi vasta ajoneuvon siirron jälkeen.

 

Lakimies on korvauspäätöksessä todennut, että kaupungin puolesta siirron suorittanut H24 Palvelut Oy on lausunnossaan ilmoittanut, ettei ajoneuvon siirtämisessä ole tapahtunut mitään tavanomaisesta siirtämisestä poikkeavaa. Yritys on kertonut, miten ajoneuvoa on heidän taholtaan käsitelty ja miten ajoneuvo on siirretty. Yrityksen selvityksen mukaan ajoneuvoa siirretään aina peräpäästä, eikä siirtotoimenpiteitä suoriteta miltään osin ajoneuvon kyljistä (sivuista). Mainittu yritys on toiminut alalla pitkään, eikä sen toiminnasta ole tullut aiemmin mitään negatiivista palautetta. Lisäksi yrityksellä on voimassa asianmukaiset vastuuvakuutukset, joista sen toimintaan liittyvät vahingot tulisi korvattavaksi.

 

Pysäköintivirhemaksupäätöksen yhteydessä sekä lähisiirtopäätökseen liittyen ja ennen ajoneuvon siirtämistä on otettu valokuvat ajoneuvosta. Valokuvista ilmenee myös siirtopaikan olosuhteet ja se, että siirtopaikalla ei ole näkyvillä ulkopuolista estettä, joka olisi voinut vaikeuttaa tai estää ajoneuvon siirtämistä. Ajoneuvo on ollut pysäköitynä keula edellä ko. pysäköintialueella. Selvitysten mukaan ajoneuvon siirto on suoritettu auton peräpäästä käsin. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä oikaisuvaatimuksessa kerrotulla rattilukolla, koska sen päällä olemisen ei voida katsoa vaikeuttaneen siirron toteuttamista tai aiheuttaneen ajoneuvoon hakemuksessa kerrottuja naarmuja/maalivaurioita.

 

On yleisen elämän kokemuksen mukaista olettaa, että ajoneuvon siirtoa vieressä tekevän kuljettajan tulisi kuulla ja jopa omin silmin havaita, mikäli siirrossa olisi tapahtunut jotain poikkeavaa. Näin ei ole kuitenkaan todettu ko. ajoneuvon siirron osalta tapahtuneen. Ajoneuvossa myöhemmin todetut vauriot lisäksi poikkeavat laadultaan myös niistä vahingoista, joita voidaan katsoa aiheutuvan, mikäli ajoneuvon kytkemisessä siirtoajoneuvoon tai sen lavalle aiheutuisi virhe tai muu vahinko, koska tällöin voidaan olettaa aiheutuvan myös näkyviä lommovaurioita ajoneuvon peltiin. Näin ei ole kuitenkaan ko. ajoneuvon osalta todettavissa.

 

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon kärsineellä on näyttötaakka vahingon aiheutumisesta ja siitä vastuussa olevasta tahosta. Näin ollen tapauksessa esitetyin perusteluin ei voida yksiselitteisesti todeta, että ajoneuvon vauriot olisivat syy-yhteydessä yksin kaupungin siirtopäätöksen jälkeen kaupungin puolesta suoritettuun ajoneuvon siirtoon tai siirron yhteydessä tehtyihin virheisiin tai muuhun huolimattomaan toimintaan. Asiassa ei ole myöskään esitetty luotettavaa selvitystä vahingon aiheutumisen tarkasta ajankohdasta tai siitä, mikä oli aiheuttanut hakemuksessa kerrotun ajoneuvon vaurioitumisen. Asiassa ei ole edes väitetty, että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta.

 

Edellä lausuttuun perustuen tehty korvausvaatimus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana ja näyttämättömänä.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään ja lakimiehen tekemä päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

33

4521/2019 Oikaisuvaatimus

 

34

4521/2019 Viranhaltijapäätös

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa