Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 189

Asianro 3876/10.02.06.02/2019

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Kaupunkirakennelautakunnan päätös 14.8.2019 § 143 / 3876/2019 Osoitenumerointi ja tien nimeäminen / Uuhimäenpolku

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valitus 9.9.2019 Kuopion kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 14.8.2019 § 143. Päätöksessä on käsitelty oikaisuvaatimusta osoitenumeroinnista ja tien nimeämisestä Uuhimäenpolulla. Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valituksen johdosta.

 

                                                         

Esitys                                              Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta antaa seuraavan lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle:

 

Rakennusten osoitteista päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi. Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006 (s. 12) mukaan laki- tai asetustasoisia säädöksiä ei ole olemassa, muutoin kun kadunnimien antamisesta asemakaavassa (MRA 895/1999) 24 §), nimikilven ja pylvään osalta (MRL 161–163 §) sekä rakennuksen osoitenumeron maastoon merkitsemisestä (MRA 84 §). Lakien ja asetusten puuttumisen vuoksi Suomen kunnat käyttävät osoitteiden antamisessa edellä mainittua Kuntaliiton julkaisemaa ohjetta niiltä osin, kuin laissa tai asetuksissa muuta ohjeistusta ei ole annettu. Kuopion kaupungissa on pääsääntöisesti noudatettu kyseistä ohjetta. Näin ollen tien nimien antaminen perustuu maan tapaan, joka luetaan kirjoitetun lainsäädännön ohella ns. vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Näin ollen kaupunkirakennelautakunta on ollut toimivaltainen tekemään valituksenalaisen päätöksen.

 

Valituksen tehneet katsovat Kuopion kaupungin päätöksen rikkovan antamiaan nykyisiä osoitteita, jotka kaupunki on virallisesti itse aikoinaan antanut neljälle valituksen kohteena olevalle rakennetulle tontille.

 

Kuopion kaupunki vastaa alueensa virallisesta osoitejärjestelmästä ja osoitenimistöstä ja toisinaan olemassa olevia osoitteita joudutaan muuttamaan erinäisistä syistä. Nykyisen osoitekäytännön sekä Kuntaliiton kunnille antaman ohjeistuksen mukaan ”Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.” (Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006, s 15) Lisäksi Kuopiossa pääsääntöisesti sovelletaan haja-asutusalueella etäisyyteen perustuvaa osoitenumerojärjestelmää, jossa osoitenumerot perustuvat nimetyn tien alkupisteen ja nimetyltä tieltä eroavan kiinteistön pihaan johtavan ajoliittymän väliseen etäisyyteen. Osoitenumero ja sijaintitieto määräytyvät siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero (=10-jakojärjestelmä). Tällöin parittomat numerot tulevat tien oikealle puolelle ja parilliset vasemmalle puolelle. (Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006, s 17)

 

Uuhimäentien nykyiset osoitenumerot, joihin valituksessa vedotaan, on aikanaan määritetty perustein, jotka eivät vastaa nykyistä osoiteohjetta. Tässä tapauksessa kunnan toimesta on pyritty antamaan nimeämättömälle tielle osoitenimi ja osoitenumerot edellä mainitun ohjeen mukaisesti. Uuden rakennuspaikan osoitteen antamisen yhteydessä on pyritty varmistamaan nykyisen osoitejärjestelmän sekä opastuksen selkeys.

 

Valituksen mukaan kaupunki katsoo virheellisesti tien johtavan neljälle osoitteelliselle rakennuspaikalle ja niiden väliin tulleelle rakennuspaikalle. Valituksen tehneen mukaan kyseessä on virhe, koska rakentamaton tontti sijaitsee Uuhimäentie 42 yläpuolella. Lisäksi kuvattu tieyhteys ei valituksen mukaan jatku kuvan mukaisesti vasemmalle yläviistoon, vaan päätyy Uuhimäentien asunnon 42 pihaan.

 

Uuhimäentien osoitenumeroiden 42:n ja 44:n väliin ei voi laittaa numeroa 46 koska se rikkoisi entisen rakennuspaikkoja kasvavassa numerojärjestyksessä kiertävän osoitenumeroinnin. Epäjärjestykseen sijoitettujen osoitenumeroiden on todettu olevan harhaanjohtavia ja osoitteita on jouduttu korjaamaan tien käyttäjien omasta pyynnöstä.

 

Nimettävä tie Uuhimäenpolku on sijoitettu oikein kartalla ja sijainti on katsottu asemapiirroksen, peruskartan ja ilmakuvan 2017 perusteella (Liite 1). Ei ole poikkeuksellista, että nimetty tie ulottuu pihapiiriin, jos tie johtaa suoraan piharakennusten keskelle. Tämä on Kuopiossa yleinen tapa esittää osoitenimi ja siihen liittyvä tien sijainti kartalla.

 

Uuden rakennuspaikan rakennuslupahakemukseen liitetty asemapiirros (Liite 2) on ollut viimeisin käytettävissä oleva kartta rakennuspaikkojen ajoyhteyksistä osoitteita määrittäessä. Osoitenumeroinnin kannalta tarkastellessa uuden rakennuspaikan ajoliittymä sijoittuu olemassa oleville Uuhimäentien osoitenumeroille 42 ja 44 johtavien ajoliittymien väliin. (Liite 3) Rakennusten ja rakennuspaikkojen sijainnin järjestys maastossa ei ole aina sama kuin ajoliittymien sijainnin perusteella määritettävä osoitenumeroiden järjestys.

 

Valituksen tehneet ovat sitä mieltä, että nykyisen osoitenumeroinnin muutos ei vastaa tarvettaan. Alueella käyneet pelastuslaitoksen henkilöt ovat asukkaiden mukaan löytäneet apua tarvitsevat nykyisillä osoitteilla hyvin.  Valituksen tehneet korostavat sitä, että ovat huolehtineet osoitenumeromerkintöjen näkyvyydestä maastossa.

 

Kaupungin päättämät osoitenumeroinnin muutokset ovat tarpeellisia. Kyse ei ole pelkästään vanhojen osoitenumeroiden paikantamisesta maastossa. Uusi rakennuspaikka tarvitsee yksilöivän ja yksiselitteisen osoitteen virallisissa rekisteritiedoissa, jotta mahdollisen hätätilanteen sattuessa uusi rakennuspaikka löytyy osoitteen perusteella. Osoitteen antaminen on tehty kunnan käytäntöjen sekä Kuntaliiton antaman edellä mainitun julkaisun mukaisesti.

 

Hallinto-oikeuteen osoitetun valituksen mukaan uudelle rakennuspaikalle ei ole vielä tarkoitus alkaa rakentaa.

 

Uusi osoite määritetään kiinteistölle, kun kiinteistönomistaja sitä pyytää tai rakennuslupa- hakemus saapuu rakennusvalvontaan. Rakentamisen aikataululla ei ole osoiteasiassa merkitystä.  Rakennuspaikan yksilöivää osoitetta tarvitaan rakennuksen suunnittelun asiakirjoissa ja mahdollisen rakentamisen alkaessa, kun rakennuspaikalle opastetaan työntekijöitä, tavarantoimittajia tai mahdollisen hätätilanteen sattuessa pelastushenkilöstöä.

 

Valituksessa on huomautettu uutena asiana, että Pohjois-Savon seutukaavassa 2030 Puolustusvoimat ovat määritelleet alueidensa turvasektorit, joihin kuuluu myös uudelleen nimettävä tie. Valituksessa kysytään, onko rakennusoikeus tarkistettu ja hyväksytetty myös uuden suoja-alueen vaatimusten mukaisesti.

 

Rakennusoikeuden tarkistaminen ja hyväksyttäminen eivät kuulu osoiteasioiden käsittelyyn, eikä niitä ole myöskään Uuhimäenpolun osoiteasian yhteydessä käsitelty.

 

Sen sijaan edellä mainittuja asioita käsitellään muun muassa rakennusluvassa. Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan uudelle rakennuspaikalle on haettu rakennuslupaa 18.3.2019 ja rakennuslupa on myönnetty 16.4.2019 (Liite 4). Rakennusluvan liitteenä on 21.3.2017 tehty suunnittelutarveratkaisu (Liite 5). Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 2 vuotta, minkä aikana rakennuslupa on laitettava vireille ja tässä tapauksessa rakennuslupa on laitettu vireille ennen 2 vuoden määräajan päättymistä. Suunnittelutarveratkaisussa on selvitetty Puolustusvoimien sekä Säteilyturvakeskuksen kanta ko. kiinteistön rakentamiseen. Kumpikaan ei nähnyt estettä rakentamiselle. Rakennusvalvonnan mukaan voimassa olevan suunnittelutarveratkaisun pohjalta voidaan myöntää rakennuslupa.

 

Puolustusvoimien turva-alueen raja ei estä tien nimeämistä.

Valituksen tehneet kirjoittavat, että ”Kaupunki tällä päätöksellä tekee turhaa byrokraattista lisätyötä jonka päätöksen hylkääminen vähentää paljon osaltaan kaupungin työn määrää.”

 

Osoitteen muuttuminen tai korjausten tekeminen ei aiheuta ns. turhaa työtä kaupungille, sillä valtakunnallisesti osoitejärjestelmästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi. Osoiterekisterin ja -järjestelmän selkeyden ylläpitämiseen on viime vuosina kiinnitetty huomiota kasvavassa määrin.

 

Jos valituksenalainen päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta, jää uuden rakennuspaikan osoite edelleen ratkaistavaksi. Jos uuden rakennuspaikan osoite pitää järjestellä muuten kuin tien nimeämisellä, tulee joka tapauksessa joidenkin olemassa olevien osoitenumeroiden muuttaminen tarpeelliseksi, jotta uudelle rakennuspaikalle saataisiin selkeän osoitejärjestelmän mukainen osoitenumero.

 

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen valitusosoituksen mukaan ”Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on lainvastainen”.

 

Edellä lausuttuun perustuen kaupunki katsoo, että valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja tai perusteita, jotka osoittaisivat, että valituksenalainen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöstä tehtäessä olisi ylitetty toimivalta tai että päätös olisi muutoin lainvastainen.

 

Kaupunki toteaa lisäksi, että kunnallisvalitusta ei saa tehdä ns. tarkoitusmukaisuusperusteella.

 

Lausunnon liitteenä olevat asiakirjat toimitetaan hallinto-oikeuteen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

3

3876/2019 Kiinteistöinsinöörin päätös 3.6.2019 (ei julkaista Internetissä)

 

4

3876/2019 Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006

 

5

3876/2019 Kuulemiskirje_Uuhimäentiestä eroavan tien nimeäminen ((ei julkaista Internetissä)

 

6

3876/2019 Kuulemisaikana saapuneet palautteet (ei julkaista Internetissä)

 

7

3876/2019 Tiedote 18.4.2019 (ei julkaista Internetissä)

 

8

3876/2019-4 Oikaisuvaatimus (ei julkaista Internetissä)

 

9

3876/2019-5 Oikaisuvaatimus (ei julkaista Internetissä)

 

10

3876/2019-6 Oikaisuvaatimus (ei julkaista Internetissä)

 

11

3876/2019-7 Oikaisuvaatimus (ei julkaista Internetissä)

 

12

3876/2019-10 Lausuntopyynnön ja valituksen Liitteet (ei julkaista Internetissä)

 

13

3876/2019-10 Lausuntopyyntö ja valitus (ei julkaista Internetissä)

 

14

3876/2019 Kaupunkirakennelautakunnan päätös 14.8.2019

 

15

3876/2019 Liite 1. Tien sijainti ja pituus ilmakuvalla (ei julkaista Internetissä)

 

16

3876/2019 Liite 2. Rakennusluvan mukainen asemapiirros (ei julkaista Internetissä)

 

17

3876/2019 Liite 3. Kiinteistöjen liittymien sijoittuminen (ei julkaista Internetissä)

 

18

3876/2019 Liite 4. Rakennuslupa (ei julkaista Internetissä)

 

19

3876/2019 Liite 5. Suunnittelutarveratkaisu (ei julkaista Internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tuija Helminen

puh. +358 44 718 5515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa