Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 243

Asianro 1190/10.02.03/2018

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Opistotien ja Hannes Kolehmaisen kadun ympäristö

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuintilojen rakentaminen Kuopion keskustan läheisyyteen. Lisäksi tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja yhteyksiä. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan kaupunginosassa, Opistotien, Karjalankadun, Hannes Kolehmaisen kadun ja Kuopio-hallin rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 9.10.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 14.10.–13.11.2019. Ehdotusaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja muistutus.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa ja muistutuksessa otetaan pääosin kantaa Savonian päärakennuksen purkamiseen ja radan eteläpuolen rakennusten sopeutumiseen viereiseen RKY-alueeseen. Lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty kaksi muutosta. Nimistötoimikunnan lausunnon johdosta Savoniankujan nimi on muutettu paikan historiaa paremmin kuvaavaksi Opistokujaksi. Kuopion Veden kanssa käydyn neuvottelun johdosta AH-tontilla 23-5 olevaa johtorasitetta on laajennettu 0,5 metrillä viereiselle tonttialueelle. Muilta osin kaavaehdotus säilyy ennallaan. Muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville

 

 

Vaikutusten arviointi                Uusi asuinrakentaminen tukee keskustan ja sen läheisyydessä sijaitsevien palveluiden säilymistä ja vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta sekä Kuopion keskustan asemaa kaupunki- ja palvelurakenteessa. Rakentaminen monipuolistaa ja lisää asuntotarjontaa hyvien liikenneyhteyksien, keskustan palveluiden sekä monipuolisten liikunta- ja virkistyspalveluiden läheisyydessä. Alueelle sijoittuu uutta kaikenikäisille tarkoitettua asuinrakentamista sekä asukkaiden hyvinvointia tukevaa hoiva- ja palveluasumista. Tämä edesauttaa ja palvelee myös vanhusväestön ja muiden hoivapalveluita tarvitsevien ryhmien sijoittumista alueelle lähelle muitakin keskusta-alueen palveluita. Alueelle voidaan toteuttaa myös lapsiperheille soveltuvia asuntoja ja alueelle ollaan toteuttamassa myös kaksi päiväkotia, mikä edesauttaa lapsiperheiden muuttamista alueelle.

 

Nykyisin julkisessa käytössä olevien oppilaitos-, uimahalli- ja keilahallialueiden muuttaminen asuinalueiksi vaikuttaa huomattavasti alueen kaupunkikuvaan. Asuinalueille sijoittuva korkea rakentaminen muuttaa alueen hahmoa kaukomaisemassa ja korkea rakentaminen vaikuttaa asuntojen kaukomaisemanäköaloihin. Savonian päärakennuksen purkaminen hävittää lopullisesti rakennukseen mahdollisesti liitetyt kulttuurihistorialliset ja muut arvot.

 

Kaavamuutos on Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää entisestään kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin ja mahdollistaa liikenneverkkojen kehittämisen niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin olosuhteiden parantamisen kautta. Ratkaisu vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Pohjoisosan kortteleiden 6-23 ja 24 osalta kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

1

1190/2018 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

1190/2018 kaavaselostus ilman liitteitä

 

3

1190/2018 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

4

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 1-2 ja 4

 

5

1190/2018 kaavaselostuksen liite 3.1 -3.4

 

6

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 5-7

 

7

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 8-11

 

8

1190/2018 kaavaselostuksen liite 12

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa