Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 246

Asianro 1234/08.00.00/2019

 

 

Kuopion pyöräväylien verkostotarkastelu

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Taustaa                                          Kuopion kaupunkistrategiassa on yhtenä keskeisenä tavoitteena kehittää yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää niin, että se tukee päästötöntä liikennettä ja edistää asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja parantaa saavutettavuutta. Tämä on keskiössä myös mm. resurssiviisaus-, joukkoliikenne- ja pyöräilyohjelmissa.

 

Kuopion kaupunki laati ensimmäisen pyöräilyohjelmansa 2018 ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.3.2019. Pyöräilyohjelmaan jatkotyöksi kirjattiin pyöräilyväylien verkostotarkastelu, jota on työstetty vuonna 2019. Pyöräilyväylien verkostotarkastelun keskeisimpiä tavoitteita on määrittää pyöräliikenteen tavoiteverkko Kuopion keskeiselle kaupunkialueelle, osoittaa tavoiteverkolle keskeiset pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet erilaisissa liikkumisympäristöissä sekä laatia keskusta-alueelle alustava verkkokuvaus, joka sisältää yksityiskohtaisempia suosituksia tavoitteellisista pyöräliikenteen järjestelyistä kantakaupungin kaduilla.

 

Tarkastelun lähtökohdat         Työn lähtökohtina ovat olleet nykyinen maankäyttö, liikkumistarpeet ja tulevaisuuden maankäytön kehittämissuunnat. Työssä on selvitetty keskustan ja aluekeskusten välisten yhteyksien toteutettavuus ja reittimahdollisuudet. Savilahden alue on tunnistettu merkittäväksi. Työssä on huomioitu aiemmin tehdyt koulu-, opiskelu- ja työmatkojen reittitarkastelut.

 

Pyöräväylien verkostotarkastelun keskeisin sisältö


Verkostotarkastelussa keskeisimpinä on työssä määritelty tavoiteverkko, jossa on määritelty Kuopion pyöräilyväylien pää- ja aluereitit. Tarkennetussa verkkokuvauksessa on määritelty jalankulun ja pyöräilyn erottelutarpeet, joka määräytyy liikennemäärien mukaan. Reiteillä, joissa jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät ovat suuret, suositellaan jalankulun ja pyöräilyn erottamista toisistaan. Pyöräteiden osalta näillä osuuksilla suositellaan punaisen asfaltin käyttöä. Tarkennetussa verkkokuvauksessa on myös esitetty vilkkaimpien risteysalueiden osalta jalankulun ja pyöräilyn erottamistarve. Harkinnan mukaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua voidaan suosia tämän lisäksi koulujen läheisyydessä.

 

Verkostotarkastelussa esitetty Kuopion ruutukaavakeskustan pyöräliikenteen ratkaisu perustuu sekaliikenteeseen. Perustelut tähän on Kuopiolle ominainen rännikatuverkosto ja kaksisuuntaisen pyöräteiden vaatima tila, joka tuskin olisi Kuopion keskustassa toteutettavissa ilman mittavia kadunvarsipysäköintipaikkojen poistoa. Sekaliikenteen turvaamiseksi ja jalkakäytävällä pyöräilyn ehkäisemiseksi suositellaan ruutukaavakeskustan nopeusrajoituksen alentamista nykyisestä 40 km/h:sta 30 km/h:iin. Yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjen toteuttamista on esitetty Puijonkadulle ja Puistokadulle. Muita verkostotarkastelun loppuraporttiin kirjattuja jatkotoimenpiteitä on pyörätieverkkosuunnitelman huomioiminen talvihoitoluokituksessa, pyöräliikenteen opastuksen kehittäminen, pyöräliikenteen pääverkon merkittävimpien puutteiden inventointi ja sujuvoittamisohjelman laatiminen sekä viisivuotissuunnitelman laatiminen tavoiteverkon toteuttamiseksi.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Kuopion kaupungin strategiassa on kirjattu tavoitteita aktiivisemman arjen ja hyvinvoivan Kuopion puolesta. Pyöräolosuhteita parantamalla luodaan edellytyksiä strategian ja eri ohjelmien mm. resurssiviisausohjelman ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteiden toteutumiselle, jalankulun ja pyöräilyn kulkumuodon kasvulle ja turvalliselle liikenneympäristölle. Pyöräväylien verkostotarkastelussa selkiytetään pyöräliikenteen asemaa osana liikennejärjestelmää. Pyöräliikenteen olosuhteita parantamalla usein parannetaan myös jalankulun olosuhteita. Suunnitelma on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Myös vaikutukset ihmisiin on positiiviset. Kävelyllä ja pyöräilyllä on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy laaditun Kuopion pyöräväylien verkostotarkastelun ohjeellisesti noudatettavaksi.

 

 

Liitteet

20

1234/2019 Loppuraportti 20.11.2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa