Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 02.06.2020/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 7

Asianro 4137/14.06.00.03/2020

 

 

Sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueen päivittäminen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Sekajätteen kuljetusaluetta koskeva päätöksenteko

 

Jätelain 35.1 §:n mukaisesti kunnan on huolehdittava siitä, että sen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistöittäisesti. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastia tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta, joka on joko kiinteistökohtainen tai usean kiinteistön yhteinen (kimppa). Lain 35.4 §:n mukaan kunta (kunnan jätehuoltoviranomainen) voi kuitenkin päättää, ettei kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

 

Savo-Pielisen jätelautakunta on päättänyt sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueesta marraskuussa 2015, jolloin aiemmin perusnoutoalue-nimellä määritellyn kuljetusalueen nimi muutettiin jätelain mukaiseksi. Ennen Savo-Pielisen jätelautakunnan perustamista perusnoutoaluerajaukset tehtiin kussakin osakaskunnassa itsenäisesti, ja vuonna 2012 aluetta täydennettiin jätelautakunnan päätöksellä siten, että koko toimialueelle saatiin yhtenäisin kriteerein rajattu kuljetusalue. Tämän jälkeen alueeseen on tehty vähäisiä, yksittäisiä teitä koskevia muutoksia Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikön päätöksillä.

 

Kuljetusalueeseen kuuluvat tiet ja alueelta poikkeaminen

 

Sekajätteen kiinteistöittäisellä kuljetusalueella jätteiden keräys- ja kuljetusolot ovat tavanomaiset. Kuljetusalueeseen kuuluvat kaikki kuntien kunnossapitämät taajamien kadut ja tiet sekä kaikki valtion ylläpitämät yleiset tiet. Lisäksi alueeseen on liitetty ympäri vuoden hyväkuntoiset ja riittävän leveät yksityistiet, joilla on riittävästi vakituista asutusta ja jotka ovat joko läpiajettavia tai joilla on jäteautolle kääntöpaikka. Kääntöpaikan tulee olla riittävän kantava ja laaja raskaalle kalustolle. Liittäminen kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen edellyttää aina tieisännän hyväksyntää, koska yksityistienpitäjä vastaa tien kunnosta niin, että jäteauto voi liikennöidä tiellä kaikkina vuodenaikoina turvallisesti. Sekajätteen kiinteistöittäinen kuljetusalue on Kuopion karttapalvelussa (http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRvGU).

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle on rajattu alueet, joiden keräys- ja kuljetusolot ovat normaalia hankalammat. Sekajäteastioiden tyhjennykset voidaan kuitenkin hoitaa kiinteistöiltä myös kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolella poikkeamamaksulla sellaisista paikoista, joihin jäteautolla on mahdollista ajaa. Jos jäteautolla ei päästä ajamaan toimivasti ja turvallisesti kiinteistöittäisen kuljetusalueen ulkopuolelle, on kiinteistön haltijan järjestettävä jätteenkeräyspaikka kuljetusalueeseen kuuluvan tien varteen taikka liityttävä kiinteistöjen yhteisen jäteastian (kimppa-astian) tai aluekeräyspisteen käyttäjäksi.

 

Sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueen ulkopuolelle ajettaessa määrätään jäteastian tyhjennyshinnan lisäksi reittipoikkeamamaksua. Matka mitataan yhteen suuntaan ja maksu määrätään jokaiselta alkavalta 500 metriltä. Maksulla katetaan osa kustannuksista, joita aiheutuu hankalammista kuljetusolosuhteista. Lisäksi maksun tarkoituksena on ohjata jäteastioita lähemmäksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueeseen kuuluvia, hyväkuntoisia teitä sujuvan jätehuollon varmistamiseksi.

 

Sekajätteen kuljetusalueen päivittämistarpeet

 

Jätelautakunta on hyväksynyt hyötyjätteiden (biojäte, metalli, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset) kiinteistöittäisen kuljetusalueen luonnoksen kokouksessaan 28.11.2019 § 19. Hyötyjätteiden kiinteistöittäisellä kuljetusalueella määritellään se, millä alueilla hyötyjätteiden keräyksen voi järjestää kiinteistökohtaisella jäteastialla tai usean kiinteistön yhteisellä jäteastialla (kimppa). Hyötyjätteiden kuljetusalueeseen ollaan ottamassa mukaan tiiviisti rakennetut alueet ja näiden alueiden väliset keskeiset tieyhteydet

 

Hyötyjätteiden kuljetusalueen määrittelyn yhteydessä on todettu, että sekajätteen kuljetusaluetta on tarvetta tietyiltä osin tarkistaa. Sekajätteen kuljetusalueesta on puuttunut joitakin sellaisia keskeisten taajama-alueiden ja loma-asuntoalueiden teitä, jotka täyttävät kuljetusalueeseen liittämisen edellytykset. Tiet, jotka liitetään hyötyjätteiden kuljetusalueeseen, liitetään myös sekajätteen kuljetusalueeseen, jos niitä ei ole siihen vielä aiemmin liitetty. Suurin osa kuljetusalueen täydentämistarpeista koskee Tahkon loma-asuntoaluetta Kuopion kaupungissa.

 

Kuuleminen ja muutokset kuulemisen johdosta

 

Yksityisteitä ei liitetä kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen ilman tiekunnan hyväksyntää, joten sekajätteen kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen liitettäviltä yksityisteiden tienpitäjiltä on pyydetty kirjallinen hyväksyntä liittämisestä. Kuulemispyyntöjä lähettiin yhteensä 78 yksityistietä koskien, ja hyväksyntä alueeseen liittämiseen saatiin 75 tien osalta. Tiet kuultiin samanaikaisesti myös hyötyjätteiden kuljetusalueeseen liittämisestä.

 

Tahkon alueen yksityisteiden isäntiä ei oltu aiemmin kuultu sekajätteen kiinteistöittäisiin kuljetuksiin liittyen, vaikka sekajätteen kuljetuksia on hoidettu alueella kiinteistöittäisesti. Nyt tieisäntien hyväksynnät kuljetusalueeseen liittämiselle pyydettiin kuljetusalueeseen soveltuviksi katsotuilta Tahkon yksityisteiltä, jotta sekajätteen kuljetukset voivat jatkua näillä teillä entiseen tapaan ilman reittipoikkeamamaksuja.

 

Vanhatietä (Kuopion kaupunki / Muuruvesi) esitettiin liitettäväksi sekajätteen kuljetusalueeseen numeroon 4 saakka, mutta yksityistien yhteyshenkilöltä ei saatu hyväksyntää liittämiseen. Lisäksi Vaittilantien (Kuopion kaupunki / Hiltulanlahti) osalta todettiin, että tie on siirtynyt kunnan ylläpitoon ja tie liitetään sekajätteen kuljetusalueeseen ilman tieisännän kirjallista hyväksyntää.

 

Valmistelun aikana selvitettiin myös Myllykiventien (Kuopion kaupunki / Kurkimäki) liittämistä sekajätteen ja hyötyjätteiden kuljetusalueeseen. Tien liittämiselle kuljetusalueisiin ei kuitenkaan todettu olevan edellytyksiä tien haastavien olosuhteiden vuoksi. Näin ollen Myllykiventietä ei liitetä sekajätteen kuljetusalueeseen.

 

Kuljetusalueen päivittäminen jatkossa

 

Sekajätteen kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen on mahdollista tehdä yksittäisiä teitä koskevia muutoksia Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikön päätöksillä. Tiekunnan on mahdollista hakea kirjallisesti tien liittämistä kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen, mikäli kaikki liittämisen edellytykset täyttyvät.

 

Vaikutusten arviointi               Sekajätteen kuljetusaluetta täydennetään nyt keskeisten taajamien ja loma-asuntoalueiden osalta. Kuljetusalueeseen lisättävien yksityisteiden ja -tieosuuksien kiinteistöjen haltijoille vaikutukset ovat positiiviset, koska olosuhteidensa puolesta kuljetusalueeseen liittämisen edellytykset täyttävät tiet tulevat liitetyksi alueeseen eikä jäteastiatyhjennysten yhteydessä määrätä jatkossa lisäpalvelumaksuja.

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueeseen täydennykset jätelain 35 §:n nojalla liitteiden mukaisesti. Alueeseen lisätään 75 yksityistietä. Aluerajausta aletaan noudattaa heti. Aluerajaus astuu voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

 

Sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueen päivitetty rajaus annetaan jätelain 38 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi pitämällä kuljetusalueen kartta ja lista alueeseen liitetyistä yksityisteistä ja -tieosuuksista nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) ja Kuopion kaupungin verkkosivuilla 5.6.–11.7.2020. Lisäksi tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Sekajätteen kiinteistöittäinen kuljetusalue on saatavilla myös nähtävillä pitoajan jälkeen Kuopion kaupungin karttapalvelussa (http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRvGU).

 

Päätös lähetetään tiedoksi kaikille sekajätteen kiinteistöittäiseen kuljetusalueeseen liitettyjen yksityisteiden ja -tieosuuksien tienpitäjille.

 

 

Liitteet

6

4137/2020 Sekajätteen kuljetusalueeseen lisättävät yksityistiet ja -tieosuudet

 

                                                    Valmistelija                                                     

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

Päätös                                        Esittelijä muutti esitystään siten, että siitä poistetaan kohta: "Aluerajaus astuu voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta". Lautakunta hyväksyi sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueen päivittämisen esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa