Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 89

Asianro 2333/10.00.02.01/2020

 

 

Tontin 297-3-42-7 vuokraaminen asemanseudulta

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin ja Rakennusliike Lapti Oy:n välillä allekirjoitettiin 10.5.2017 esisopimus, joka koskee Kuopion Matkakeskusalueen toteuttamista, maanvuokrausta, tonttien alueille perustettavia kulkuoikeuksia ja muita rasitteita sekä tonttien mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä. Esisopimuksen mukaan tonttia 297-3-42-7 koskeva maanvuokrasopimus allekirjoitetaan 31.12.2020 mennessä.

 

Tontin sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.

 

 

Tontti 297-3-42-7 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALPY-1). Tontin pinta-ala on 3 087 m².

 

Tontille on tarkoitus rakentaa asuin-, liike- ja toimistorakennus, jonka laajuus saadun laskelman mukaan on noin 9 570,5 k-m². Kerrosalasta asuntojen osuus on 4 712,5 k-m², päivittäistavarakaupan osuus 1 625,5 k-m² ja toimistotilojen osuus on 3 232,5 k-m². Esisopimuksessa asuinkerrosalan hinnaksi on sovittu 350 €/k-m², päivittäistavarakaupan kerrosalan hinnaksi 300 €/k-m² ja toimistotilojen kerrosalan hinnaksi 250 €/k-m². Vuosittain maksettava vuokra on neljä prosenttia tontin arvosta, jolloin vuosivuokraksi saadaan 117 806 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

 

Hankkeen laajuus ja siten vuokra ovat hieman kasvaneet esisopimuksen laatimishetken tilanteesta. Mikäli hankkeen laajuus vielä muuttuu, niin vuokraa tarkistetaan sopimusehtojen mukaisesti.

 

Sopimusteksteihin tehdyt muutokset esisopimukseen verraten

 

Lopulliseen maanvuokrasopimusluonnokseen on tehty joitain muutoksia esisopimuksen liitteenä olleeseen sopimusmalliin verrattuna.

 

Maanvuokrasopimuksessa sovitaan vuokralaisen rakentamisvelvoitteesta, joka pitää sisällään mm. määräajan, jonka puitteissa tontille rakennettava rakennus on rakennettava valmiiksi. Tontin 297-3-42-7 rakentamisvelvoiteaikaa sopimuksen kohtaan 5.3.1 on pidennetty 18 kuukaudesta 36 kuukauteen vuokra-ajan alkamisesta lukien. Neuvotteluissa 18 kuukautta todettiin liian lyhyeksi rakentamisajaksi tontin 7 rakentamisen mittaluokan kokoiselle hankkeelle. Lisäksi lisättiin lauseke, jonka mukaan vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa.

 

Myös mahdollisen vahinkotapahtuman johdosta tapahtuvan uuden rakentamisen määräaikaa on pidennetty alkuperäisestä kahdesta vuodesta neljään vuoteen.

 

Maanvuokrasopimuksen kohdassa 5.3.1 sovitaan vuokralaisen velvollisuudesta omalta osaltaan toteuttaa ja ylläpitää asemakaavan edellyttämät yleiseen käyttöön tulevat polkupyörien liityntäpysäköintipaikat. Alkuperäisessä sopimusmallissa olleet 150 paikkaa oli tarkoitettu koko Kuopion Matkakeskusalueen yleiseen käyttöön tulevien polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen määräksi. Velvoite pyöräpaikkojen toteuttamiseen on osoitettu asemakaavassa, joten maanvuokrasopimuksesta ehto voidaan poistaa.

 

Maanvuokrasopimuksen kohdassa 7.1 sovittavista matkustajien odotustilojen, yleiselle jalankululle varattujen alueiden ja yleisessä käytössä olevien tilojen vapaasta käytöstä on poistettu maininta maksuttomista wc- tiloista, koska matkustajien maksuttomaan käyttöön tarkoitetut wc- tilat eivät sijoitu tontin 297-3-42-7 alueelle.

 

Aiemmin allekirjoitettu esisopimus tontin 297-3-42-7 vuokraamista koskevilta osiltaan ja kaupunkirakennelautakunnalle nyt hyväksyttäväksi esitettävä maanvuokrasopimus ovat esityslistan liitteenä.

 

Maanvuokrasopimuksen yhteydessä tehdään esisopimuksen mukainen rasitesopimus tontille 297-3-42-7 kaupunkia varten perustettavista oikeuksista yleistä kevyttä liikennettä varten. Rasitesopimus hyväksytään kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti viranhaltijapäätöksenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tontin vuokraamisella pyritään osaltaan käynnistämään rakennushanke, joka työllistää rakennusalan yritystä, aliurakoitsijoita ja rakennusalan teollisuutta. Lisäksi hankealueelle syntyy yrityksille uusia toimitiloja, joka osaltaan mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn.

 

                                                          Päätösesityksen mukaisella tontin vuokraamisella pyritään osaltaan käynnistämään rakennushanke, jolla tehostetaan nykyään vajaakäytössä olevan alueen maankäyttöä ja tiivistetään kaupunkirakennetta tuomalla asumista ja toimitiloja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavaa:

 

1         Kaupunkirakennelautakunta päättää vuokrata tontin 297-3-42-7 Kiinteistö Oy Kuopion Portti C1- ja Asunto Oy Kuopion Aseman Kärki -nimisille yhtiöille liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

2          Vuokra-aika alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2067.

3          Rakennusliike Lapti Oy valtuutetaan tämän päätöksen perusteella hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa tämän vuokrauksen kohteelle ja saamaan lupa-asiansa ratkaistuksi. Rakennustoimenpiteet tontilla saa aloittaa vasta maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

4          Maanvuokrasopimukseen saadaan kansliatoimenpitein tehdä teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia.

5          Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös saadaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

31

2333/2020 Esisopimus 2017

 

32

2333/2020 Tontin 297-3-42-7 vuokrasopimusluonnos

 

33

2333/2020 Kartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa