Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 111

Asianro 6231/10.00.02.01/2016

 

 

Tontin 297-15-33-2 (Lohkaretie 22) vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 28.9.2016 § 150 myöntänyt Niiralan Kulma Oy:lle suunnitteluvarauksen Särkiniementien ja Lohkaretien risteysalueella sijaitsevan Sammallahden kentän alueelle. Aluetta koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan 18.1.2019 ja tontti 297-15-33-2 on rekisteröity 10.3.2020.

 

Niiralan Kulma Oy on pyytänyt lopullisen maanvuokrasopimuksen tekemistä. Tontille tullaan rakentamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemaa vuokra-asuntotuotantoa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

kuva 1: opaskartta

 

kuva 2: asemakaava

 

Tontti 297-15-33-2 on asemakaavassa osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Tontin pinta-ala on 6 151 m2.

 

Tontille ei ole asemakaavassa määritelty rakennusoikeutta numeroin tai tehokkuuslukuna vaan rakennusoikeutta on rajattu rakennusalan rajauksella sekä määrittelemällä rakennusten kerrosluku (II-I). Hakijan ilmoittamien tietojen perusteella käytettävä rakennusoikeus on 1 276 k-m2.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 297-15-33-2 enimmäishinnaksi 95 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018). Tontin vuosivuokra on 5 % sen arvosta.

 

Edellä mainituin perustein tontin perusvuokra määräytyy seuraavalla tavalla:

 

1 276 k-m2 * 95 €/k-m2 * 0,05 = 6 061 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontti 297-15-33-2 vuokrataan Niiralan Kulma Oy:lle seuraavin ehdoin:

1         Tontin vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2070.

2          Tontin perusvuokra on 6 061 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

3          Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia siten, että vähintään 1 200 k-m2 tontin asemakaavan mahdollistamasta kerrosalasta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

4          Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

5          Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus. Rakennustyöt maastossa saa aloittaa vasta sitten kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

6          Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

7          Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

8          Muutoin noudatetaan tavanomaisia tontin vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

9          Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että Maija Svärd poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa