Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 102

Asianro 5104/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus, Tahko Club / Nilsiä 297-499-333-1

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa puiston muuttaminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Nilsiän Tahkolla, Syvärinkaaren, Sinikankaaren ja Ukonkaaren rajaamalla alueella.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille kiinteistön omistajan Ikitahko Oy:n hakemuksesta 18.6.2015. Kaavatyö sisältyi vuoden 2016 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 20.5.2016. Omistusvaihdoksen myötä 1.3.2018 hakijaksi on vaihtunut Settler Development Oy ja kaavoituksen käynnistämissopimus on päivitetty uuden hakijan nimiin.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa Tahko on matkailupalvelujen aluetta (RM). Tahkon osayleiskaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM) ja alueen vieritse kulkee kokoojakatu Syvärinkaari. Nilsiän kunnanhallituksen hyväksymässä rakennuskaavassa alue on varattu puistoalueeksi (VL). Puiston läpi kulkee maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

 

Nykyinen tilanne                            Alueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä vaan alue on rakentamatonta entistä peltoa. Alueella ei ole puustoa eikä pensaita. Aluetta ympäröi alppimajatyyliset loma-asunnot.

 

Maanomistus                                  Alueen omistaa Settler Development Oy.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa puistoalue kaavoitetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Tontin rakennusoikeus on 2 300 k-m2 ja kerrosluku on II (3/4). Autopaikkanormi on 1 ap/60 k-m2.

 

Käsittelyvaiheet                              Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 8.6.2016. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 20.6.–12.8.2016. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana yksi lausunto ja neljä mielipidettä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 29.6.2016. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 18.6.2015 ja päivitetty 1.3.2018.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 1.3.2017. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 6.3.–10.4.2017 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 20.3.2017. Aineiston nähtävänäolosta on lähetetty tiedote naapurikiinteistöjen edustajille 3.3.2017. Valmisteluaineistosta on jättänyt lausunnon Kuopion Vesi ja laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä sekä mielipiteen kuusi kiinteistöosakeyhtiötä sekä 11 allekirjoittanutta yksityistä henkilöä sekä erillinen 31:n allekirjoittama nimilista. Vastineet lausuntoon ja mielipiteisiin on selostuksen liitteessä 9.

 

Jatkotoimenpiteet                          Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen             Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta ja tehostamalla maankäyttöä. Hanke tukee Tahkon elinvoimaisuutta ja toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa parantamalla ja monipuolistamalla Tahkon matkailupalvelujen tarjontaa. Yritysvaikutukset ovat positiivi

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

1

5104/2015 Kaavaselostus

 

2

5104/2015 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

3

5104/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

4

5104/2015 Havainneaineisto, liite 3

 

5

5104/2015 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

6

5104/2015 Hulevesiviemärin siirtosuunnitelma, liite 5

 

7

5104/2015 Tahkon urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet ja lähivirkistysalueet, liite 6

 

8

5104/2015 Tahkon keskustan virkistys- ja lähiliikunta-alue, liite 7

 

9

5104/2015 Lähiliikunta-alue, liite 8

 

10

5104/2015 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen, liite 9

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa