Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 287

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

190 §

23.9.2020

 

§ 287

Asianro 2939/10.02.03/2017

 

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Lehtoniemi 33, kortteli 47 ja korttelit 50...61 / Lehtorinne

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 23.9.2020 190 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Saaristokaupungin Lehtoniemeen kaavoitetaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuvaa uutta rivi- ja kerrostaloaluetta. Samalla oleva loma-asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 4 lausuntoa ja 5 muistutusta. Ehdotukseen on tehty vähäisiä, lähinnä kaavamerkintöihin kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Lehtoniemessä Kuikkalammen pohjoispuolella noin kuuden kilometrin päässä Kuopion keskustasta.

 

Käsittelyvaiheet              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 17.6.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.6.–31.7.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutusten lisäksi maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. Ehdotusaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja 5 muistutusta.

 

Lausuntojen ja muistutusten takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ja liite 15 ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen johdosta pieniä teknisiä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia. Muutokset kohdistuvat kaavamerkintöjen täsmennyksiin: Noronniemenkadulla maaston jyrkkyyden vuoksi ajoyhteys on mahdollistettu puiston kautta tontille katuliittymän lisäksi. Kortteliin 61on lisätty johtorasite. Nuottatiellä on siirretty hulevesiputki tontin rajalta viereisen tontin rajalle. Kaavakarttaan on merkitty säilytettävä noro Lehtoniementien pohjoisosaan. Kaavaselostukseen on täydennetty rakennushistoriaselvityksen arvottaminen sekä lisätty liitekartta 15, Luontoarvot. Muutoksia on selostettu tarkemmin lausuntojen vastineissa.

Lausunnot ja muistutukset kohdistuivat sisällöltään teknisiin ratkaisuihin ja täydennettäviin ympäristövaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi        Alueen rakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistämällä ja täydentämällä kaupunkirakennetta. Alueen rakentaminen vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset paranevat. Kustannussäästöä tulee liikenteen kustannuksiin ja energian kulutukseen sekä haitalliset ilmastopäästöt vähenevät. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiiviset.

 

Alueen rakentaminen on kaupungin strategisten tavoitteiden ja kasvusopimuksen tavoitteiden mukaista ja tukee Saaristokaupungin elinvoimaisuutta, lisää alueen asukaslukua ja sitä kautta palvelutarjontaa ja -kysyntää. Alueen rakentaminen tarjoaa uusia työpaikkoja. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Lapsivaikutukset ovat positiiviset. Alueella on päiväkoti ja nuorisotilat sekä turvalliset pyöräily- ja jalankulkuyhteydet.

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä korttelin 52 tontteja 1-5 ja 7-10, korttelin 58 tontteja 3-4, korttelin 60 tontteja 1-6 sekä korttelin 61 tonttia 1 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Osalle maanomistajien omistamiin alueisiin liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

 

Liitteet

 

2939/2017 Seurantalomake, liite 1

 

 

2939/2017 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

 

2939/2017 Ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen, liite 14

 

 

2939/2017 Kaavan vaikutukset alueen luontoarvoihin, liite 15

 

 

2939/2017 Tonttijakokartat

 

 

2939/2017 Kaavaselostus

 

Viiteaineisto

 

2939/2017 Havainneaineisto, liite 3

 

 

2939/2017 Poistokartta Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

 

2939/2017 Lehtoniemen osayleiskaava, liite 5

 

 

2939/2017 Kasvillisuus, liite 6

 

 

2939/2017 Lehtoniemen luontoselvitys, liite 7

 

 

2939/2017 Hulevesiselvitys, liite 8

 

 

2939/2017 Meluselvitys, liite 9

 

 

2939/2017 Liikenneverkkosuunnitelma, liite 10

 

 

2939/2017 Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon meluselvitys, liite 11

 

 

2939/2017 Lehtoniemen puhdistamon hajuselvitys, liite 12

 

 

2939/2017 Valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen, liite 13

 

 

                                   Valmistelija                                  

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

28

2939/2017 Seurantalomake, liite 1

 

29

2939/2017 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

30

2939/2017 Havainneaineisto, liite 3

 

31

2939/2017 Poistokartta Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

32

2939/2017 Lehtoniemen osayleiskaava, liite 5

 

33

2939/2017 Kasvillisuus, liite 6

 

34

2939/2017 Lehtoniemen luontoselvitys, liite 7

 

35

2939/2017 Hulevesiselvitys, liite 8

 

36

2939/2017 Meluselvitys, liite 9

 

37

2939/2017 Liikenneverkkosuunnitelma, liite 10

 

38

2939/2017 Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon meluselvitys, liite 11

 

39

2939/2017 Lehtoniemen puhdistamon hajuselvitys, liite 12

 

40

2939/2017 Valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen, liite 13

 

41

2939/2017 Ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen, liite 14

 

42

2939/2017 Kaavan vaikutukset alueen luontoarvoihin, liite 15

 

43

2939/2017 Tonttijakokartat

 

44

2939/2017 Kaavaselostus

 

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa