Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 63

Asianro 6876/02.05.00.00/2020

 

 

Vastine Kuopion Uimaseura ry:n esittämään näkökantaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle toiminnan hinnoittelusta Kuntolaaksossa

 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

 

Kuopion Uimaseuran tunnistaminen hallin asiakkaaksi

 

Kuopion Uimaseura esittää näkökannassaan, että heitä ei olisi tunnistettu Kuopion Kaupungin toimesta Kuntolaakson uimahallin asiakkaaksi ja ottaa esille tilasuunnittelun, jolla tarkoittanee allasalueen käytön suunnittelua eli sinne myönnettyjä vakiovuoroja, tilapäisvuoroja, sekä ensisijaisesti uimahallin yksittäiskävijäryhmille tarkoitettuja allastiloja. 

 

Kuntolaakson uimahallin, samoin kuin jokaisen kaupungin liikuntapaikan osalta, pyrimme tasapuolisuuteen kaikkien käyttäjäryhmien osalta niin liikuntapaikkakohtaisesti, kuin laajemminkin liikuntapaikkojen rajat ylittäen. Tämä tarkoittaa sitä, että niin tilojen suunnittelussa, hinnoittelussa kuin vuorojaossakin otetaan laajasti huomioon kaikki liikuntapaikkojen eri käyttäjäryhmät, sekä heidän välillä hyvin erilaisetkin tarpeensa. Kuntolaakson uimahallin osalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että pyrimme löytämään eri käyttäjäryhmille tilaa altaista kokonaiskäytön ja eri käyttäjäryhmät huomioivan allassuunnittelun kautta, painottaen jokaisen ryhmän erityistarpeita mahdollisuuksien mukaan.

 

KuUS:n kanssa käydyissä palavereissa, joita on pidetty kaupungin edustajien kanssa sekä epävirallisesti, että virallisesti kymmeniä, olemme käyneet eri käyttäjäryhmien toimintoja läpi suhteessa uimaseuran toimintaan. Näissä palavereissa on pyritty löytämään yhteisymmärrys siitä, kuinka kaikki käyttäjäryhmät pystyisivät toimimaan uudessa hallissa siten, että toiminnat olisivat mahdollisimman hyvin synkronisoituja, eikä uimaseuran tai minkään muun käyttäjäryhmän toimintaa vaikeutettaisi, tai tehtäisi mahdottomaksi. Jossain tilanteissa se tarkoittaa Uimaseuran tarpeiden ensisijalle laittamista, toisissa taas muiden kävijäryhmien preferointia siten, että kaikkien asiakkaiden tulee mahtua toimimaan hallissa omat tarpeet huomioiden. Kaupungin edustajien näkökanta Uimaseuran väitteeseen on se, että koska emme ole ensisijaisesti jokaisessa asiassa nostaneet Uimaseuran toimintaa kaiken muun toiminnan ylittäväksi, seuran edustajat ovat kokeneet tämän siten, että heidän toiveitaan ei ole kuultu.

 

Kuntolaakson uimahallin allastilojen käytön suunnittelussa lähdettiin liikkeelle allasprofiilien, altaiden varustelun (esim. portaat, rataköydet, välisillat), sekä tiedostettujen ja mahdollisten uusien asiakasryhmien tarpeista. Allasalueiden vakiovuorot, joita mm. Kuopion Uimaseura käyttää, oli yksi keskeisimmistä asiakasryhmien tarpeista, koska niiden kautta pystytään hahmottamaan hallin käyttöjä pidemmäksi ajaksi. Seurojen tarpeista vakiovuoroille käydään kaikissa liikuntapaikoissa aktiivista keskustelua, kuten tehtiin myös Kuntolaakson osalta.

 

Vakiovuorot ajalle 3.8.2020-30.5.2021 ovat olleet julkisessa haussa 31.5.2020 saakka. Vuoroista on tehty lainvoiman saanut viranhaltijapäätös 2.7.2020 (Vuokraus ja varausasiat 5 § / 2020), johon ei tullut valituksia.

 

19.7. Kuopion Uimaseura toivoi sähköpostitse kuitenkin korjauksia ja perumisia ratavuoroihin omien kustannusten minimoimiseksi ja työvuorojen sovittamiseksi vuoroihin nähden. Lisäksi seuran edustaja ilmoitti, että perumisia tulee mahdollisesti jatkossakin. Toiveisiin reagoitiin välittömästi ja seuran toivomat muutokset mahdollistettiin täysimääräisesti.

 

Hyvin pian hallin aukeamisen jälkeen havaittiin, että Kuopion Uimaseuran kilpauinnille hakemat ja myönnetyt vuorot ison altaan matalassa päässä eivät kaikilta osin olleet optimaalisella sijainnilla lähtökorokkeiden ja lippusiimojen suhteen. Asian ratkaisemiseksi käytiin useita palavereja Uimaseuran, kaupungin, YIT:n ja Caverionin edustajien välillä. Asia saatiin ratkaistuksi vuorosiirroilla ison altaan syvään päätyyn, osittain muiden hallin käyttäjien tilojen kustannuksella, sekä asentamalla uudet ylimääräiset paikat lippusiimoille. Kuopion Uimaseuran edustajat ovat ilmoittaneet 3.9. ja 4.9. pidetyissä erillisissä palavereissa, että tällä hetkellä kilpauinnin olosuhteet ovat heidän mielestään kunnossa.

 

Käymme jatkossakin Uimaseuran edustajien kanssa keskusteluja aktiivisesti myös heidän tulevien tarpeiden huomioimiseksi, kuten olemme tehneet aina niin Niiralan uimahallissa, kuin Kuntolaakson uimahallin auki ollessa.

 

Kuopion Uimaseuran osuus Kuopion uimahallien käytöstä ja maksuista

 

Uimaseura kirjoittaa näkökannassaan seuraavasti: ”Kuitenkin me olemme eniten maksava ja eniten asiakkaita tuova taho Kuopion uimahalleissa. Jäseniemme lisäksi meidän toimintamme vaikutuksesta myös jäsenten läheiset käyvät uimassa ja lisäävät näin uimahallien käyttöastetta.”

 

Pystyäksemme todentamaan eri käyttäjäryhmien asiakasmäärät ja –käyttäytymisen olemme sisäliikuntatilojen osalta seuranneet jo pidemmän aikaa kulunvalvonnan ja kassaraporttien kautta omassa tiedolla johtamisen ohjelmistossa faktapohjaisesti edellä mainittuja tekijöitä.

 

Vuonna 2019 Niiralan uimahalliin kirjautui 246 991 asiakaskäyntiä. Kokonaisseurakäyttöä näistä käynneistä oli 18 184 käyntiä, jonka lisäksi Uimaseuran lisenssikortilla (yli 18 v.) käyntikertoja oli 134 kappaletta. Yhteensä tämä 18 318 käyntikerran määrä vastaa noin 7,4 prosentin käyttöä Niiralan uimahallin kokonaiskäytöstä. Kolmen vuoden (2017-2019) otannalla osuudessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Lippumäen uimahallissa seurakäyttö muodosti vielä Niiralan uimahallia pienemmän osuuden.

 

Kuntolaaksossa hyvin lyhyen otannan perusteella (elokuu 2020) Kuopion Uimaseuran kävijämäärä verrattuna muuhun kävijämäärään on ollut huomattavasti viime vuotta alhaisempi johtuen pääsääntöisesti siitä, että seuran toiminta starttasi uudessa hallissa vasta kuun keskivaiheilla. Tarkempaa tietoa voimme tarkastella toiminnan tasaannuttua ajan kuluessa.

 

KuUS:n esittämään näkemykseen heidän jäsenistönsä läheisten uinnin ja täten uimahallien käyttöasteen nousuun emme pysty tarkasti tietoja järjestelmistämme saamaan, koska tälle ryhmälle ei ole olemassa omaa tuotetta, jota voisimme seurata. Oletus kuitenkin on, että näkemys on oikeansuuntainen ja tällä on jonkin verran myönteistä vaikutusta kokonaiskäyttöasteeseen.

 

Kuopion uimahalleista (Niirala / Lippumäki) kertyi tuloja vuonna 2019 yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa, joista 612 050 euroa kirjautui Niiralan uimahallista ja 493 329 euroa Lippumäen uimahallista. Kuopion Uimaseuran maksut samalla ajanjaksolla ovat olleet 71 554,91 euroa, vastaten täten noin 6,4 prosentin osuutta tuloista.

 

Edellä esitettyjen faktatietojen perusteella voidaankin todeta, että muut käyttäjäryhmät muodostavat ylivoimaisen enemmistön niin Kuopion uimahallien käytöstä ja kuin lipputuloistakin, toisin kuin Uimaseura näkökannassaan esittää. Tämä ei kuitenkaan vähennä Kuopion Uimaseuran merkitystä erittäin tärkeänä asiakasryhmänä ja yhteistyötahona uimahalleissamme niin kilpauinnin kuin ei-lakisääteisen uimaopetuksenkin näkökulmasta.

 

 

Vertailu muihin Kuntolaakson käyttäjäryhmiin ja urheiluseuroihin

 

Kuopion Uimaseura vetoaa kannanotossaan Liikuntalain 5 §:n pykälään ja kokee jäävänsä urheiluseuratoiminnan tukemisen osalta lainmukaisen kohtelun ulkopuolelle hinnoittelun osalta muihin saman tilan käyttäjäryhmiin verrattuna.

 

Kuitenkaan Kuopion Uimaseuralla tai sen jäsenistöllä ei ole eriävät hinnat muihin saman tilan (Kuntolaakson uimahalli) käyttäjäryhmiin verrattuna. Ratamaksujen ja muiden aluevarausten hinnat ovat kaikille seuroille yhtenevät, samoin yksittäiskävijöiden hinnoittelussa ei Uimaseuran jäseniä kohdella muihin nähden eriarvoisesti.

 

Kuopion Uimaseura vetoaa myös monipuoliseen toimijuuteensa urheiluseurakentässä ja toivoo, että heitä voisi kohdella niin urheiluseurana kuin hyvinvointia edistävänä ja ylläpitävänä toimijana laajemminkin. Sama koskee kuitenkin useita eri kaupungin urheiluseuroja, joista monet tarjoavat harrastus- ja kilpaurheilutoiminnan lisäksi monipuolisia palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi eri ikäryhmissä. Toisin sanoen kaupungissa on useita tasa-arvoisen tärkeitä seuratoimijoita, joita pyritään kohtelemaan tasapuolisesti. Esimerkiksi kaupungin liikuntatilojen suhteen Kuopion Uimaseuran käyttämien tilavuorojen subventioprosentti (76,8 %) on ollut vuonna 2019 korkeampi kuin keskimääräisesti sisäliikuntapaikoissa, joissa hintoja on subventoitu vuonna 2019 n. 68,4 prosenttia.

 

Laajemmin seuratoimintaa arvioivien ja niiden perusteella toimintaa tukevien yleisavustusten osalta Kuopion Uimaseuraa on kohdeltu tasa-arvoisesti myöntämisperusteiden mukaisesti muihin hakijoiden nähden useiden vuosien ajan, esimerkiksi vuosina 2017, 2018 ja 2019 Kuopion Uimaseura on saanut yleisavustusta toimintaansa 10 000 € / vuosi. Vuonna 2020 Kuopion Uimaseura ei kuitenkaan yleisavustusta lainkaan hakenut.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeesta, sekä allasalueiden käytöstä

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiranneke otettiin käyttöön Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluissa Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 17.6.2020 tekemän päätöksen (§45) mukaisesti ja saatiin myyntiin 15.7.2020. Ranneke tarjoaa laajamittaisesti palveluita liikunnan ja kulttuurin osalta alle 20-vuotiaille kuopiolaisille lapsille ja nuorille. Tuote on saanut laajan suosion ja elokuun loppuun mennessä niitä on myyty 880 kappaletta. (sisältäen ½ vuoden ja 1 vuoden tuotteet)

 

Kuopion Uimaseura kirjoittaa näkemyksessään, että ”Hyvinvointiranneke on myös Uimaseuran mielestä erittäin hyvä asia, mutta ikävä kyllä se aiheuttaa kovasti ongelmia ja ristiriitaisia tilanteita Uimaseuran toimintaan, sillä vuorohinnoittelulle ei tehty yhtään mitään vaikka käyttösäännöt muuten muuttuivat uimahalleissa.”

 

Kuopion kaupungin liikuntapaikoilla on ollut käytössä useita vastaavan kaltaisia tuotteita yksittäiskävijöille suunnattuna jo useamman vuoden ajan eri käyttäjäryhmille. Näistä voidaan mainita esimerkkeinä eläkeläisten hyvinvointikortti, aikuisille suunnattu kuukausikortti ja Uimaseuran jäsenillekin suunnattu Vesiurheilun valmennusryhmissä olevien kuopiolaisten urheiluseurojen jäsenten vuosikortti. Näiden tuotteiden ostajilla on ollut mahdollisuus käyttää yksittäiskävijöinä uimahalleja rajoittamattomasti tuotteen voimassaolon ajan.

 

Uimaseura jatkaa näkemyksessään: ”Hinnoittelun ongelma on se, että mikäli uimari omistaa hyvinvointirannekkeen, niin mielestämme hänen tulisi sillä rannekkeella olla tasavertainen muiden uimahallin käyttäjien kanssa. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ole, sillä Uimaseuraa velvoitetaan varaamaan tila erikseen ja maksamaan siitä lisähinta.”  Kuitenkin Kuopion Uimaseuran uimareilla on tasavertainen oikeus ostaa hyvinvointiranneke, tai mikä tahansa muu yksittäiskävijän tuote täsmälleen samaan hintaan kuin kaikilla muillakin käyttäjillä ilman lisämaksuja. Samoin aluevarausmaksut ovat hinnoitteluperiaatteissa kaikille yhtenevät.

 

Kuopion Uimaseuran näkemyksessä unohdetaan yksi kriittisen tärkeä tekijä. Yksittäiskävijät eivät missään tilanteessa saa varata alueita liikuntapaikoista pelkästään omaan käyttöönsä. Toisin kuin aluevarauksen tehneet käyttäjät, joihin Kuntolaakson uimahallin ratavaraukset kuuluvat ja joita Kuopion Uimaseura pääsääntöisesti toiminnassaan käyttää. Varaamalla radan urheiluseura tai muu käyttäjäryhmä voi siis käyttää tiettyä osaa uimahallista, jolloin muiden käyttäjien tulee väistyä aluevarauksen tehneen tahon tieltä. Sama käytäntö on kaikissa kaupungin liikuntapaikoissa.

 

Seura jatkaa näkemyksessään, että: ”Mikäli alamme harjoitella niin, että uimarimme tulevat pelkällä rannekkeella sisään, minkä vuoksi he eivät saisi harjoitella altaassa rauhassa omassa tilassaan? Muille asiakkaille kuitenkin turvataan rajatut tilat jotta kaikki mahtuvat mukaan.”

 

Kaupungin edustajien näkemys asiaan on se, että Uimaseuran edustajien kanssa käydyissä palavereissa on kerrottu yksittäiskävijöiden tuotteiden ja aluevarausten erot. Heille on myös kerrottu, että mikäli Uimaseura ei aluevarauksia tekisi, vapaata tilaa pelkästään Uimaseuran uimareille on mahdoton tasapuolisuuden vuoksi toteuttaa siten, että tilassa voisi varaamattomana aikana olla muitakin käyttäjiä. Uimaseuran näkemyksessä mainitaan vesijuoksijoiden, yksittäisten kuntouimareiden ja kerroksista hyppyjöiden tilat sellaisina tiloina, jotka heille taataan avoimeksi. Kuitenkin esimerkiksi Uimaseuran varaamien alue/ratavarausten vuoksi näitä tiloja rajataan päivittäin useaan otteeseen heidän tekemien aluevarausten rauhallisen käytön turvaamiseksi.

 

Uimaseura esittää näkemyksessään, että KuUS:n jäsenyys tarkoittaisi ns. kakkosluokan hallikäyttäjän leimaa, ja vetoaa siihen, että heille on toistuvasti kaupungin edustajien toimesta kerrottu, että ilman aluevarausta heidän radalleen voisi tulla kuka tahansa uimaan, mutta he eivät saa mennä uimaan esimerkiksi vesijuoksijoiden keskelle.

 

Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden ylläpitämissä liikuntapaikoissa kaikki käyttäjäryhmät ovat yhdenvertaisia. Jotta hallin käyttö ja eri käyttäjäryhmät, niin yksittäiskävijät kuin aluevarauksia tehneet tahotkin pystyvät toimimaan hallissa sopusoinnussa yhtä aikaa, tulee kokonaisuutta ymmärtää asiakasryhmien tarpeita laajemmin kaikkien asiakasryhmien näkökulmista. Uimaseuran näkemys asioihin on hyvin yksipuolinen ja se vaikuttaisi unohtavan kaikki muut hallin käyttäjät, jotka kuitenkin muodostavat valtaosan hallin käytöstä.

 

Kuten edellä mainittua, Kuopion Uimaseuralle on kerrottu toistuvasti, että ilman ratavarausta heille ei voida turvata vain heidän seuran käyttöönsä tarkoitettua tilaa vaan radalla voi tällaisessa tapauksessa olla muitakin käyttäjiä. Heillä ei siis olisi näkemyksessä esiin nostettua ”heidän rataa”, vaan rata olisi avoimessa käytössä kaikille hallin yksittäiskävijöille. Samoin kuin vesijuoksijoille tarkoitettu alue on käytössä kaikille hallissa vesijuoksua harrastaville yksittäiskävijöille. Myös niille Uimaseuralaisille, jotka haluavat vesijuoksua harrastaa ja jotka halliin ovat yksittäiskävijöinä tulleet. Uimaseuran uimareita tai muitakaan ei vesijuoksijoiden sekaan voida hallin viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi päästää. Sama pätee myös ns. hitaammille kuntouimareille ja nopeammille uimareille osoitettuja ratoja, joita muokataan eri tahojen ratavarausten mukaan.

 

Uimaseuran kirjoittaa näkemyksessään, että ”Mikäli haluat osallistua valmennukseen tai minkäänlaiseen Uimaseuran ohjaukseen niin siitä rangaistaan tuplamaksulla. Sama uimari voi siis tulla uimaan milloin vain ja minne vain, mutta jos altaan laidalle tulee valmentaja tai ohjaaja, yhtäkkiä et olekaan tervetullut harjoittelemaan samoilla ehdoin.”  Kuntolaakson uimahallissa, tai missään muussakaan kaupungin liikuntapaikassa ei ole olemassa tuplamaksuja. Mikäli asiakas tulee liikuntapaikkaan yksittäiskävijänä, hän maksaa yksittäiskävijän maksun. Vastaavasti varauksen tehneellä taholla on oikeus käyttää aluetta ilman erillistä sisäänpääsymaksua. Valmentajan tai ohjaajan kanssa halliin tuleminen, edellyttäen että näillä on sisäänpääsyyn oikeuttava kulkuoikeus, ei muuta käyttöoikeuksia mihinkään suuntaan. Yksittäiskävijät (myös Uimaseuralaiset) voivat uida ja vesijuosta samoin ehdoin kuin muutkin käyttäjät, samoilla maksuilla.

 

Uimaseuran maksamat tilavarausmaksut

 

KuUS kirjoittaa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle lähetetyssä kannanotossaan ratamaksujen hinnoista seuraavaa: ”Kuopiolainen, alle 18-vuotias uintiurheilija maksaa tällä hetkellä Uimaseuran ratavarauksista noin 1,4 €/harjoitustunti. Jos harjoituksia on kolme kertaa viikossa, vuodessa maksu on 336€ vuodessa (5 harjoitustuntia viikossa). Seitsemän viikkoharjoitusta tekee jo 940 € vuodessa. Pääsääntöisesti 13-vuotias uimari harjoittelee jo enemmän kuin viisi kertaa viikossa, mikäli pyrkii kilpailumenestykseen. Tila on meillä laskettu niin, että yhdellä radalla on keskimäärin 5-9 urheilijaa (kilpaurheilun osalta) ja ajankäyttö on aivan minimissä.”

 

Kuntolaakson uimahallin ratamaksu (25 metrin rata) alle 18 vuotiaille kuopiolaisen rekisteröidyn urheiluseuran harjoitusvuoroille on 7,4 € / tunti. Uimaseuran antamilla harrastajamäärille tuntitasoiseksi hinnaksi muodostuu ryhmän koosta riippuen 82 senttiä – 1,4 € tunnilta. Tämä on täysin linjassa ja tasapuolinen kaikkien muiden liikuntapaikkojen aluevarausten hintojen kanssa. Keskimäärin eri liikuntapaikkojen hinnat vaihtelevat samassa kohderyhmässä noin 50 sentin ja 1 euron välillä riippuen alueella olevien harrastajien määrästä. Mikäli alueella on vähemmän käyttäjiä kerrallaan, hinta voi nousta noin 1,5 euron ja 2,5 euron vaihteluvälille. Poikkeuksen tähän tosin tekee jääurheilu, jossa yksittäisen liikkujan kustannus harjoitustunnilta vaihtelee noin 3 euron ja 5 euron välillä erillinen jääurheilun tukijärjestelmämalli huomioiden.

 

Uimaseura kertoo maksavansa kaupungille keskimäärin 9 000 euroa tilavarausmaksuja kuukaudessa, mikä pitää paikkansa tiettyinä kuukausina vuoden aikana. Vuonna 2019 Uimaseuran kokonaismaksut kaupungille olivat 71 554,91 euroa, mikä tarkoittaa keskimäärin 6500 euron kuukausimaksuja 11 kuukauden mukaan laskettuna.

 

Uimaseura nostaa tässäkin aiheessa esille hyvinvointirannekkeen ja toivoo alennuksia aluevarauksiin hyvinvointirannekkeiden ostajille. Hyvinvointiranneketta tai muita yksittäiskävijöiden tuotteita ei voi verrata aluevarausmaksuihin, koska näihin tuotteisiin ei kuulu erillistä, omaa kohdennettua aluetta.

 

Oheisharjoittelutila ja muu oheistoiminta ratavarausmaksulla

 

Uimaseura ottaa kattavassa näkemyksessään kantaa myös oheisharjoittelutilojen ja muiden allasalueiden käyttöön, joita he eivät koe pääsevänsä käyttämään lainkaan ilman hyvinvointiranneketta tai kertamaksua.

 

Ratavaraus tai muu aluevaraus oikeuttaa kyseisen radan tai alueen käyttöön varattuna aikana ja alueet ovat hinnoiteltu näiden oikeuksien mukaan. Toisin sanoen aluevaraus ei oikeuta liikuntapaikan vapaaseen käyttöön tai varatun ajan ulkopuoliseen käyttöön. Tällaista käyttöä varten liikuntahalleissa on yksittäiskävijöiden tuotteet, jotka on hinnoiteltu niiden käyttöoikeuksien mukaan. Kuntolaakson uimahallissa sijaitsevat kuntosalit ja ryhmäliikuntatila ovat erillisen käyttöoikeuden takana ja niiden käytöstä peritään erillinen maksu. Ratavarausmaksu ei siis kata kuntosalien tai ryhmäliikuntatilan käyttöä, vaan ainoastaan varatun alueen käytön.

 

Samat käyttömaksuperiaatteet ovat käytössä kaikille hallin asiakkaille, eikä yksittäiselle taholle ole mahdollista erillispoikkeusta ilman samaa mahdollisuutta muillekin tehdä. Tämä ei tarkoita sitä, että tavoitteena oleva viiden tähden asiakaskokemus ei koske, kuten Uimaseura näkemyksessään esittää, heitä lainkaan, vaan ainoastaan asettaa Uimaseuralaiset samaan asemaan muiden käyttäjien kanssa ilman erillisiä erikoisoikeuksia. Uimaseuran toiminnanjohtaja on useammassa palaverissa itse toivonut tasavertaisia ja selkeitä toimintamalleja, joista oheisharjoittelutilan, muiden aluevarausten ja yksittäiskävijöiden tuotteiden osalta ollaan Kuntolaaksossa tasapuolisia kaikkia käyttäjiä kohtaan. Tällaista tasapuolisuutta ei olisi pelkästään Uimaseuran hintojen alentaminen, tilojen vapaa käyttö ilman niiden käyttöoikeuksia tai allasalueiden käytön muokkaaminen ainoastaan Uimaseuran tarpeiden mukaan.

 

 

Kilpavarausten hinnoittelusta

 

Viimeisenä kannanottona Uimaseura ottaa kantaa kilpailuvarausten hinnoitteluun, joka heidän mielestään ”asettaa uintiurheilun mahdottoman paikan eteen”. Esimerkkinä he nostavat esille Suomen Uimaliiton kanssa yhteistyössä järjestettävien Mastersmestaruusuintien järjestämisen lokakuussa 2020. Tilojen vuokriksi seura on arvioinut 10 454 €.

 

Kuopion kaupungilla on tapahtumien osalta olemassa selkeät käytännöt, joista on kerrottu useaan otteeseen Kuopion Uimaseuran edustajille. Jos tapahtuma järjestetään liikuntapaikkapalveluiden ylläpitämissä tiloissa, joihin Kuntolaakson uimahalli kuuluu, tapahtuman järjestäjä maksaa hinnaston mukaisen hinnan, eikä alennuksia liikuntapaikkapalveluiden osalta myönnetä, koska hallin varaus tapahtumakäyttöön laskee pääsylipputuloja, sekä heikentää muiden käyttäjien palvelutarjontaa.

 

Tapahtumajärjestäjä voi hakea tukea tapahtuman järjestämisen Kuopion kaupungin Markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun yksiköstä, joka käsittelee tapahtumille myönnettävät mahdolliset tapahtumatuet. Uimaseuraa on asiasta keskusteltaessa toistuvasti neuvottu tekemään virallinen hakemus Mastersmestaruusuintien tukemiseksi ja heille on hakemuksesta myönnetty tapahtuman järjestämiseen 10 000 euron tuki. (31.8.2020 Avustukset §42 /2020)

Kuopion kaupungin strategian mukaisesti liikuntapaikkapalveluiden toive ja halu on saada mahdollisimman laajamittaisesti erilaisia tapahtumia kaupunkiin, eikä yllä kerrottu järjestely ainakaan Uimaseuran kilpailujen järjestämistä taloudellisesti vaaranna, pikemminkin päinvastoin.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy vastineen lähetettäväksi Kuopion Uimaseura ry:lle vastauksena lautakunnalle suunnattuun näkökantaan Kuopion Uimaseura ry:n toiminnan hinnoittelusta Kuntolaakson uimahallissa.

 

Liitteet

8

6876/2020 Kuopion Uimaseura ry:n kirje hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle

 

                                                          Valmistelija                                                               

Aki Moilanen

puh. +358 44 718 2014

Seppo Juhani Happonen

puh. +358 44 718 1385

Antti Riekkinen

puh. +358 44 718 2494

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Hetti Rytsy poistui kokouksesta klo 16.55 asian käsittelyn aikana.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa