Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 188

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 188

Asianro 7113/10.00.02.01/2020

 

 

Sokeainkoulun aluetta koskeva yhteistoimintasopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki omistaa Linnanpellon kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 297-11-52-1. Kiinteistöllä sijaitsevat entisen sokeainkoulun rakennukset, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokaita ja nykyisessä asemakaavassa määrätty säilytettäviksi. Rakennuksista yksi on päiväkotikäytössä ja muut rakennukset ovat enimmäkseen tyhjillään tai korkeintaan tilapäisluontoisessa käytössä. Alueen sijainti ilmenee oheisista kartoista.

 

Alueen sijainti opaskartalla

kantakartta ja ajantasa-asemakaava

 

Kaupungilla on tavoitteena luopua rakennuksista. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Kuopion tilapalveluiden, asemakaavoituksen ja maaomaisuuden hallintapalveluiden kesken. Kuopion kaupunki järjesti julkisen Hilma-ilmoituksen avulla markkinavuoropuheluita, joiden tavoitteena oli löytää Sokeainkoulun alueen ja sillä olevien rakennusten kehittämiseen kumppani, joka ostaisi rakennukset, ostaisi tai vuokraisi tontit ja toteuttaisi peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet. Vuoropuheluita käytiin viiden toimijan kanssa.

 

Markkinavuoropuhelun tuloksena Rakennustyö Salminen Oy:n ja Stockpos Oy:n edustajien kanssa on ja neuvoteltu sokeainkoulun alueen kehittämiseen tähtäävä yhteistoimintasopimus, jonka tavoitteena on alueen kehittäminen ja rakennusten kehittäminen eli vanhojen rakennusten peruskorjaus, uusiokäyttö ja näitä tukeva uudisrakentaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös palveluiden saaminen alueelle ja uudisrakennusten rakentaminen puurakentamisratkaisuina. Asiaa valmistellut kaupungin työryhmä esittää yksimielisesti Rakennustyö Salminen Oy:n ja Stockpos Oy:n valitsemista sopimuskumppaniksi sokeainkoulun alueen kehittämiseen.

 

Tarkoituksena on pyrkiä asemakaavoittamaan sopimuksen kohteena oleva alue siten, että asemakaava mahdollistaisi alueen kehittämisen vanhojen rakennusten peruskorjauksen, niiden uusiokäytön ja uudisrakentamisen kautta. Tavoitteena on, että osapuolet voivat asemakaavoituksen jälkeen tehdä alueen rakennusten luovutuksesta kauppakirjan tai kauppakirjat ja tonttien luovutuksista kauppakirjat tai vuokrasopimukset. Rakennusten ja tonttien käyvät markkinahinnat kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia varten selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä. Osapuolten tavoitteena on myös mahdollistaa nykyisen päiväkodin toiminnan jatkuminen neuvottelemalla päiväkotitiloista vuokrasopimus.

 

Tarkasteltavaan alueeseen on sokeainkoulun tontin lisäksi sisällytetty nykyisen asemakaavan mukaista puistoaluetta, yleisten rakennusten tonttitontti ja autopaikkojen korttelialuetta. Rakentamisen määrä ja käyttötarkoitukset ratkaistaan asemakaavaprosessissa, sopimuksessa niistä ei voi sitovasti sopia. Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on mm. kirjata tavoitteet ja työnjako osapuolten kesken. Rakennusten myynnistä, tonttien vuokrauksista tai myymisestä ja tilavuokrasopimuksesta valmistellaan hankkeen edetessä erilliset päätösesitykset.

 

Vaikutusten arviointi                  Yhteistoimintasopimus tähtää alueen asemakaavoittamiseen sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen. Hankkeen toteutumisen yritysvaikutukset olisivat positiiviset. Lisäksi alueen asukasmäärä ja palveluiden tarjonta paranisivat. Ilmastovaikutukset olisivat myös positiiviset, koska nykyään vajaakäytössä olevan alueen käyttö tehostuisi, kaupunkirakenne tiivistyisi ja siten olevien palveluiden ja joukkoliikennereittien läheisyyteen saataisiin lisää käyttäjiä. Asemakaavoituksen yhteydessä vaikutuksia selvitetään tarkemmin.

 

 

Esitys                                           Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1         Rakennustyö Salminen Oy:n ja Stockpos Oy:n kanssa tehdään esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukainen yhteistoimintasopimus.

2          Apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus kaupungin puolesta.

3          Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

4          Sopimukseen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia tai lisäyksiä kansliatoimenpitein.

 

 

Liitteet

1

7113/2020 Yhteistoimintasopimus

 

2

7113/2020 Kartta sopimusalueen likimääräisestä rajauksesta

 

3

7113/2020 Luonnossuunnitelma

 

4

7113/2020 Kartat

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa