Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 191

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 191

Asianro 5104/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus, Tahko club / Nilsiä 297-499-333-1

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa puiston muuttaminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 1 lausunto ja 2 muistutusta. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                  Suunnittelualue sijaitsee Nilsiän Tahkolla, Syvärinkaaren, Sinikankaaren ja Ukonkaaren rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                          Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 6.5.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 14.5.–15.6.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutusten lisäksi Nilsiä Pitäjäläisessä sekä naapurikiinteistöjen haltijoille kirjeillä. Ehdotusaineistosta saatiin 1 lausuntoa ja 2 muistutusta. Muistutuksissa oli 14 allekirjoittajaa.

 

Muistutusten takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunto ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty lausunnon ja muistutusten takia muutoksia. Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, eli vastustetaan puiston muuttamista rakennusmaaksi. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta ja tehostamalla maankäyttöä. Hanke tukee Tahkon elinvoimaisuutta ja toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa parantamalla ja monipuolistamalla Tahkon matkailupalvelujen tarjontaa. Vaikutukset yrityksiin ovat positiiviset. Laadittujen selvitysten perusteella vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, luontoon ja luonnonympäristöön eivät muodostu niin merkittäviksi tai kohtuuttomiksi kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, etteivätkö ne olisi asemakaavan kautta hallittavissa.

 

 

Esitys                                           Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

 

Liitteet

12

5104/2015 Kaavaselostus

 

13

5104/2015 Ehdotusvaiheessa saadut lausunto ja muistutukset vastineineen, liite 10

 

Viiteaineisto

12

5104/2015 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

13

5104/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

14

5104/2015 Havainneaineisto, liite 3

 

15

5104/2015 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

16

5104/2015 Hulevesiviemärin siirtosuunnitelma, liite 5

 

17

5104/2015 Tahkon urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet ja lähivirkistysalueet, liite 6

 

18

5104/2015 Tahkon keskustan virkistys- ja lähiliikunta-alue, liite 7

 

19

5104/2015 Lähiliikunta-alue, liite 8

 

20

5104/2015 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen, liite 9

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa