Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 253

Asianro 2823/10.02.03/2020

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Nilsiä, Sääskiniementie

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavanmuutoksen tarkoituksena on kaavoittaa nykyinen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (Ely-keskuksen) hallinnassa oleva Sääskiniementien liikennealue katualueeksi väillä Tahkon keskusta ja Suvelantien risteys, jolloin se siirtyy kaupungin omistukseen ja kadunpidon piiriin. Alueelle tarvittavat liikennejärjestelyjen muutokset tehdään jatkossa katusuunnitelmana. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Tahkolla Sääskiniementien tiekiinteistön pohjoisosassa. Alue käsittää tiekiinteistön viimeisen 1,8 kilometrin alueen sekä osan Aholansaaren yleisestä pysäköintialueesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavanmuutoksen tarve on tullut esille Tahkon keskustan yleissuunnitelmaan ja kaavamuutoksiin liittyvien liikennejärjestelyjen muutosten suunnittelutyön yhteydessä. Muutosten nopean toteuttamisen takia alue on muutettava katualueeksi, jolloin tiealue siirtyy kaupungin omistukseen ja liikenneturvallisuutta lisäävät toimenpiteet voidaan tehdä katusuunnitelmana.

 

Kaavoitustilanne                             Kaava-alue on pääosin yleisen tien aluetta (LT, LYT). Kaavamuutos koskee myös osaa yleisestä pysäköintialueesta (LP), osaa lähivirkistysalueesta (VL), osaa katualueesta ja osaa korttelista 248 (RM, RM-4).

 

Nykyinen tilanne                            Kyseinen tiealue on ELY-keskuksen liikennevastuualueen hallussa. Tiealueen länsipuolella on Tahkon vanha golf-kenttä ja itä- sekä pohjoispuolella loma-asuntoalue. Kaavamuutosalueen eteläosassa on itäpuolella Tahko Spa ja Event-Park ja länsipuolella Sokos Hotel. Alue on väljästi rakentunutta ja alueelle suunnitellaan uutta Tahkon keskustaa. Tiealueella on ajoneuvoille tarkoitettu liikenneväylä sekä ajotien itäpuolelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä.

 

Maanomistus                                  Tiealue on valtion omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksella muutetaan liikennealue katualueeksi siten, että sen yhteyteen merkitään tarvittavat liittymäkieltomerkinnät. Katualue nimetään Sääskiniementieksi, jolloin aiemmat osoitenumerot voidaan säilyttää.

 

Käsittelyvaiheet                              Koska kaavatyö on vähäinen asemakaavan muutos, sen vireilletulo- ja valmisteluvaihe on yhdistetty MRA 30 §:n mukaisesti. Kaavatyöstä on ilmoitettu osallisille kirjeellä 4.11.2020 ja heillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa 18.11.2020 mennessä. Aineistosta saatu lausunto on selostuksen liitteenä.

 

Kaupunkirakennelautakuntaa tiedotettiin asiasta 28.10.2020

 

Jatkotoimenpiteet                          Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen             Kaupunginhallitus

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavanmuutoshanke ei aiheuta liikenteellisiä muutoksia alueelle. Kadunpitäjäksi muuttuu ELY-keskuksen tienpidon sijasta kaupunki. Alueella tehdään katuturvallisuutta lisäävä muutoksia, tiealueen muututtua kaduksi. Tien katualueeksi kaavoittamisen yhteydessä katu nimetään käytössä olevien osoitteiden mukaisesti Sääskiniementieksi.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, Kuopion Vedelle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat - sekä Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueille sekä Pohjois-Savon liitolle. 

 

 

Liitteet

9

2823/2020 Kaavaselostus

 

10

2823/2020 Asemakaavan muutoksen seurantalomake

 

11

2823/2020 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

12

2823/2020 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

13

2823/2020 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja vastineet

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sonja Tilaeus

puh. +358 44 718 5432

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa