Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 75

Asianro 7116/10.03.01.00/2020

 

 

Lausunto Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, Kuopio, Tiesuunnitelma

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Kuopion kaupunkia asettamaan nähtäville tiesuunnitelman, joka koskee yhdystien 5661 (Muuruvesi - Salapuro) parantamista sekä antamaan lausuntonsa nähtävilläolon päättymisen jälkeen. Suunnitelma on ollut nähtävillä 12.2.2021-22.3.2021 välisenä aikana. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu Kuopion kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungin internet-sivuilla.

 

Suunnitelmaan ei tullut muistutuksia sen nähtävilläoloaikana.

 

Alueen kaavatilanne ja maankäyttö

 

Kuopion kaupungilla on tiesuunnitelman alueella voimassa olevia Muuruveden yleis- sekä asemakaavoja. Tiesuunnitelma-alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Tiesuunnitelma on pääosin yhdenmukainen olemassa olevien oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa. Asemakaavamerkinnöissä havaittiin puutteita joidenkin tiealueeseen rajoittuvien liittymien osalta. Puutteet kaavan liittymämerkintöjen osalta on todettu suunnitteluprosessin aikana ja ne on huomioitu suunnitelmassa.

 

Tiesuunnitelmaratkaisu                 Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut parantavat tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta sekä parantavat kävelijöiden ja pyöräliikenteen olosuhteita. Myös esteettömyyden osalta olosuhteet kohenevat linja-autopysäkkien korotusosien toteuttamisen myötä. Näkemäolosuhteiden parantamiseksi tehtävät tiealueen avartamistoimenpiteet, tien pystygeometriaan tehtävät paikalliset muutokset sekä valaistuksen parantaminen edesauttavat tiealueella liikkuvien ennakoitavuutta ja sujuvoittaa liikennettä.

 

Nopeusrajoitus maantien 567 (Riistavesi - Muuruvesi - Juankoski) liittymäalueella sekä liittymästä noin 150 metriä Muuruveden taajaman suuntaan on nykytilassa 60 km/h. Nopeusrajoitus tullaan samalla tieosalla muuttamaan tiesuunnitelman mukaisesti taajamanopeudelle 50 km/h. Nopeusrajoituksen alentamisen myötä on perusteltua lisätä suunnitelmaan suojatiet liittymän läheisyyteen maantien 5661 pohjoispuolelle suunnitellun linja-autopysäkin ja uuden, maantien eteläpuolelle suunnitelmassa esitetyn yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän välille noin paalulle 1680. Linja-autopysäkille saapuva henkilö ylittää täten Muuruvedentien kyseisellä paalulla suojatien kautta. Lisäksi kulkija ylittää myös Mesikämmenentien suojatien kautta. Liikennemerkit saadaan tällä tavoin esitettynä asennettua tien molemmin puolin. Kuopion kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin.

 

Kaupunki puoltaa tiesuunnitelman hyväksymistä vastoin voimassa olevaa Muuruveden asemakaavaa väliaikaisesti toteutettavien liittymien osalta ja hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt katuliittymien osalta. Kuopion kaupunki hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt pysyvät toimenpiteet, sekä suostuu vastaamaan uusista tiesuunnitelman mukaisista istutuksista. Kaupunki odottaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastaavan tiealueellaan tien kuivatuksen kunnossapidosta ja sen toimivuudesta. Kuopion kaupunki on vastannut kohteen valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista tähän saakka yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kaupungin kanta on, että myös kunnostamisen jälkeen toimitaan nykyisten sopimusten ja kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.

 

Liikennealueen leveys muuttuu paikoin nykyisestä ja poikkeaa täten asemakaavassa esitetystä. Poikkeavuudet on todettu hyväksyttäviksi suunnittelutyön yhteydessä. Kaupunki tulee laatimaan tarvittavat poikkeamat ja päivittämään kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi. Väliaikaisten liittymien korvaavat kaavatiet tullaan toteuttamaan kaupungin suunnittelu- ja investointiohjelman mukaisesti. Kaupunki vastaa tarvittaessa tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvien hulevesisuunnitelmien ja kaavateitä koskevien suunnitelmien laatimisesta. Kuopion kaupunki hankkii tarvittavat maa-alueet asemakaavan mukaisten katujen rakentamista varten.

 

Tiesuunnitelmassa ei ole esitetty hankkeen käyttöön erillistä maamassojen läjitysaluetta. Kuopion kaupungin hankealuetta lähinnä oleva puhtaiden maa-ainesten läjittämisalue sijaitsee Juankosken taajamassa noin 12 kilometrin etäisyydellä.

 

Kaupungin omistamien maiden luovutus

 

Kuopion kaupunki ei ole valmis luovuttamaan korvauksetta omistamaansa, maantien tekemiseen tarvittavaa maa-aluetta tietarkoituksiin, koska kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista kirjata taseeseensa myyntitappiota ko. maa-alueesta. Kaupunki on kuitenkin valmis neuvottelemaan omistamansa maa-alueen kohtuullisesta korvaustasosta.

 

Kustannusjako                                Tiesuunnitelmassa hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu 2,075 M€ euroksi (MAKU-ind. 101,80; 2015 = 100, alv 0 %), josta kunnan osuudeksi on esitetty 50 prosenttia. Lopulliset osuudet selviävät tarkkaan urakkakilpailun yhteydessä.

 

Kuopion kaupunki haluaa olla mukana hankkeen toteutuksessa ja suostuu siihen, että ELY-keskus toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana myös tiehankkeen aiheuttamien välttämättömien järjestelyiden osalta. Kuopion kaupunki osallistuu tierakentamisen kustannuksiin edellä esitetyllä tavalla ja pitää suotavana, että maantietä 5661 risteävän maantien 5662 eli Rantatien kunnostaminen toteutettaisiin maantien parantamisurakan yhteydessä. Rantatien kunnostamiskustannusten jakaminen sopii kaupungille maantien 5661 kustannusjakoa vastaavalla tavalla.

 

Vaikutusten arviointi                     Hankkeen katsotaan olevan ilmasto-, ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Hankkeella on rakentamisen ajaksi positiivinen vaikutus työllisyyteen. Toimenpiteet kohdistuvat nykyiseen maantiehen ja maanmuokkaus tapahtuu liikenne- ja tiealueen rajoissa. Liikennealueen reunaosilta poistetaan nykyistä kasvillisuutta siellä, missä se työn ja tien suoja-alueen kannalta sitä edellyttää. Liikennealueelle istutetaan uutta puustoa ympäristösuunnitelman mukaisesti tien ja uuden yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän väliselle viherkaistalle. Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden myötä liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus Muuruveden taajaman läpi paranee. Erityisesti pimeään vuodenaikaan valaistusolosuhteiden ja näkemien parantamisella sekä kevyen liikenteen väylien rakentamisella vaikutetaan merkittävästi turvalliseen liikkumiseen.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja esittää edellä kirjatun lausunnon tiesuunnitelmasta ”Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, tiesuunnitelma, Kuopio” edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle annettavaksi.

 

 

 

Liitteet

9

7116/2020 yleiskaava Muuruvesi

 

10

7116/2020 2.1T Yleiskartta Mt5661

 

11

7116/2020 3T-1 Suunnitelmakartta Mt5661

 

12

7116/2020 3T-2 Suunnitelmakartta Mt5661

 

13

7116/2020 3T-3 Suunnitelmakartta Mt5661

 

14

7116/2020 asemakaava Muuruvesi

 

15

7116/2020 asemakaavamuutos 1 Muuruvesi

 

16

7116/2020 asemakaavamuutos 2 Muuruvesi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa