Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 50

Asianro 80/00.02.03/2021

 

 

Tiedonannot 19.5.2021

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 8.4.2021 VN/2498/2021-OKM-5: Vähälevikkisen laatukirjallisuuden (ostotuki) kuntakohtainen määräraha vuonna 2021 ja yleisten kirjastojen kirjatilaukset.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.4.2021 ISAVI/5549/2018, ISAVI 358/2019: Päätös kunnalliskanteluasiasiasta.

 

Aluehallintoviraston päätös 19.4.2021 ISAVI/2763/2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

 

Aluehallintoviraston päätös 29.4.2021 ISAVI/3371/2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymien kuntien alueelle.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustuspäätös 30.4.2021: Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hankkeelle on myönnetty avustusta 1 335 650 euroa. Hankesuunnitelma on kokouksen asiakirjoissa.

 

Kaupunginhallituksen päätös 26.4.2021 § 154: Rauhalahden tekonurmikentän yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen.

 

Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille on päivitetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19 on saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162984/OKM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

Kuopion kaupunginkirjaston ja perusopetuksen yhteistyösuunnitelma 27.4.2021

 

Uudistettu laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Siinä yleisten kirjastojen tehtäviksi määritellään seuraavat asiat (6 §):

 

1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

3. edistää lukemista ja kirjallisuutta;

4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedonhankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

 

Kirjastolain 11§:ssä säädetään, että yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa. Kirjastolaissa määriteltyihin tehtäviin Kuopion kaupunginkirjasto pyrkii osaltaan vastaamaan lasten ja nuorten mediakasvatussuunnitelman laadinnan myötä. Kirjaston ja perusopetuksen välinen yhteistyösuunnitelma on osa lasten ja nuorten mediakasvatussuunnitelmaa. Suunnitelma on tehty valtakunnallisessa kirjastoyhteistyössä laadittua pohjaa hyväksi käyttäen.

 

Opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Perusopetuksen ja esiopetuksen arvoperustana ovat oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen, ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia, kulttuurinen moninaisuus ja pyrkimys kestävään elämäntapaan sekä esiopetuksessa leikki ja toiminnallisuus. Oppiminen on vuorovaikutuksellista, aktiivista toimintaa, joka tapahtuu eri yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.

 

Kirjaston ja perusopetuksen välinen yhteistyösuunnitelma toimii yleisenä ohjeena, jonka mukaan näiden kahden organisaation välistä yhteistyötä voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti molempien tavoitteet ja resurssit huomioon ottaen. Suunnitelmaa toteutetaan kaikissa Kuopion kaupunginkirjaston toimipisteissä sekä perusopetuksen kouluissa. Tavoitteena on paikallinen ja alueellinen tasa-arvoisuus kirjastopalvelujen tarjonnassa ja käytössä.

 

Yhteistyösuunnitelman keskeisinä tavoitteina ovat tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen sekä monilukutaidon tukeminen. Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösuunnitelma yhdessä Kuopion kaupungin kulttuuripolun kanssa täydentää ja tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, jonka aineistot ja palvelut tukevat opetussuunnitelman monilukutaidon tavoitetta, sekä muita laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

 

Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä perusopetuksen ja kirjaston henkilökunnan kanssa.  Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilastojen avulla ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kirjaston ja perusopetuksen toimijoista kootun yhteistyöryhmän koollekutsujana toimii kirjasto. Yhteistyösuunnitelma tulee perusopetuksen paikallisen OPS:n liitteeksi, ja kirjastolla suunnitelma on aineistona kirjastojen vuosisuunnitelmissa.

 

Kutsu: Nuorten osallisuudesta elinvoimaa -työpajat on liitteenä.

 

Viranhaltijapäätöksistä on yhteenvedot liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Liitteet

26

80/2021-5 Liikkumissuositus 7-17 vuotiaille

 

27

80/2021-5 Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma

 

28

80/2021-5 Viranhaltijapäätökset

 

29

80/2021-5 Kutsu osallisuudesta elinvoimaa työpajoihin

 

 

                                                         

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ylimääräinen lautakunnan kokous pidetään 2.6.2021 klo 16.00.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa