Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 112

Asianro 7413/10.03.01.00/2020

 

 

Ylimääräinen asia / Lausunto kunnallisvalitukseen / Neulamäen ja Neulaniemen uusi ulkoiluväylä ja latureitti, yleissuunnitelma

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Selostus                                           Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta on saanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 3.5.2021 lausuntopyynnön koskien lautakunnan päätöksistä 03.02.2021/§ 28 ja 17.03.2021/§ 58 jätettyä kunnallisvalitusta. Päätökset koskevat Neulamäen ja Neulaniemen uudesta ulkoiluväylästä ja latureitistä laadittua yleissuunnitelmaa.

 

Lisäksi valittaja on jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 11.5.2021 täytäntöönpanokieltoa koskevan sivuvaatimuksen liittyen laadittuun kunnallisvalitukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kaupunkirakennelautakuntaa lausumaan täytäntöönpanokieltovaatimuksesta tämän lausunnon yhteydessä.

 

Valituksessa on 4 allekirjoittajaa. Samat henkilöt tekivät myös valitusta edeltäneen oikaisuvaatimuksen. Valituksen jättäjät pyytävät Itä-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan päätökset kaikilta osiltaan lainvastaisina.

 

Lausuntopyyntö, täytäntöönpanokieltovaatimus ja valitus saatteineen on esitetty liitteenä. Seuraavissa luvuissa käydään läpi valituksen perustelut kohdittain ja annetaan vastaukset kuhunkin kohtaan.

 

Lausunto

                                                         

1.       Selostus asiasta

 

Kuopion kaupunki on laatinut yleissuunnitelman Neulamäen. Savilahden ja Neulaniemen alueille sijoittuvasta uudesta, noin 3,3 km pituisesta valaistusta ulkoiluväylästä ja latureitistä. Yleissuunnitelmaehdotus valmistui lokakuussa 2020 ja se hyväksyttiin nähtäville asetettavaksi kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 28.10.2020. Suunnitelma oli nähtävillä ajanjaksolla 5.11.2020-5.12.2020.

 

Suunnitelmaehdotuksesta jätettiin 7 kpl muistutuksia. Niihin laadittiin vastine ja suunnitelmaa muutettiin hieman niiden perusteella. Suunnitellun reitin linjausta muutettiin kahdessa kohdassa ja väyläleveyttä kavennettiin. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi muutetun yleissuunnitelman kokouksessaan 3.2.2021.

 

Hyväksytystä yleissuunnitelmasta jätettiin oikaisuvaatimus, jossa oli neljä allekirjoittajaa. Oikaisuvaatimuksen perusteella suunnitelmaa muutetiin vielä minimiojasyvyyttä pienentämällä. Muita oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimuksia ei hyväksytty. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi muutetun yleissuunnitelman kokouksessaan 17.3.2021 ja esitti että suunnitelmaa jatketaan yleissuunnitelman pohjalta rakennussuunnitelmaksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät jättivät lautakunnan päätöksistä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää valituksen johdosta Kuopion kaupunkia antamaan lausuntonsa asiasta.

 

 

2.       Selitys valituksen kohtaan 6.1. Tiedottamisessa tehtiin useita virheitä ja laiminlyöntejä

 

2.1 Kohta 6.1.1. Kuulutuksissa ilmoitettiin toimimaton muistutusosoite

 

Valituksessa on esitetty, että lehti- ja verkkokuulutuksissa on ollut virheellinen sähköpostiosoite. Tämä on totta. Osoitevirhe on valitettavasti tapahtunut.

 

Kuitenkin voidaan olettaa, että sähköpostin käyttäjän perustaitoihin kuuluu ymmärtää ohjelman antama virheilmoitus ja havaita sen perusteella, että lähetetty sähköposti ei ole mennyt perille. Virheilmoitukset perille menemättömistä viesteistä ovat melko tavallisia sähköpostin käyttäjille esim. näppäilyvirheiden, liian suurien liitetiedostojen tai toimimattomien osoitteiden vuoksi.

 

Virheen perusteella ei voi olettaa, että muistutuksia tai yhteydenottoja asiasta olisi jäänyt saamatta. Kuulutuksissa on esitetty myös muita yhteystietoja lisätietojen kysymiseen sekä postiosoite muistutusten jättämiseen. Oikea sähköpostiosoite olisi myös selvinnyt helposti asiaa tiedustelemalla.

 

Mikäli muistutus olisi tullut edellä mainitun virheen vuoksi myöhässä, tai mikäli kaupunkiin olisi oltu asiasta yhteydessä määräajan jälkeenkin, olisi kaupungin velvollisuus ollut ottaa muistutukset ja yhteydenotot huomioon asiaa käsiteltäessä. Yhtään muistutusta tai yhteydenottoa asiasta ei ole määräajan jälkeen kuitenkaan tullut.

 

2.2 Kohta 6.1.2. Verkkokuulutuksesta puuttui määräaika- ja puuttuu yhä

 

On totta, että määräaika puuttuu verkkokuulutuksesta, mutta määräajan on pystynyt tarvittaessa helposti selvittämään. 

 

Jo edellisessä kappaleessa mainittiin, että yhtään muistutusta ei ole jätetty kaupungille määräajan jälkeen. Kenenkään muistutus ei ole jäänyt huomiotta määräajan puuttumisen vuoksi, eikä sillä ole ollut vaikutusta tämä asian käsittelyyn millään tavalla.

 

2.3 Kohta 6.1.3 YS-päätöksessä väitetään kuulutuksesta todenvastaisesti

 

On totta, että päätöksessä on esitetty eri päättymispäivä kuin lehtikuulutuksessa. Tämä on pieni virhe, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta muistutusten käsittelyyn. Valtuustotalon aukioloaikana viimeinen nähtävillä olopäivä on ollut 4.12.2020. Sähköpostitse muistutuksia on voinut jättää vielä lauantaina 5.12.2020. Tuolloin niitä ei ole kuitenkaan enää tullut.

 

Sähköpostiosoiteasia on käsitelty jo kohdassa 2.1.

 

Todettakoon vielä, että yhtään muistutusta ei ole jätetty käsittelemättä, eikä niitä ole tullut määräajan jälkeen.

 

2.4 Kohta 6.1.4 Väylän mittasuhteita kaunisteltiin nähtäville laitetuissa karttakuvissa.

 

Tämä asia oli esillä jo suunnitelmaehdotuksesta annetuissa muistutuksissa ja sitä on kommentoitu kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 seuraavasti:

 

”Kahdessa muistutuksessa mainittiin, että suunnitelmakartoilta ja havainnekuvista ei käy riittävän hyvin ilmi rakentamisen todellinen vaikutus ympäristöön, koska niissä on esitetty vain rakennettavan reitin leveys, eikä raivattavan alueen leveyttä.

 

On totta, että raivattavia alueita ei esitetty suunnitelmakartoilla. Raivausleveydet on kuitenkin esitetty poikkileikkauskuvissa ja kerrottu tekstiosuudessa, joista ne on myös havaittu hyvin. Suunnitelmaa ei sikäli voi pitää harhaanjohtavana. Lopullisessa yleissuunnitelmaversiossa esitetään suunnitelmakartoilla myös arvioidut raivausleveydet.”

 

Suunnitelmilla on erilaisia esitystapoja.  Suunnitelmaehdotuksen kartoilla on esitetty rakennekerrosalueen reunat ja pientareen reunat, ei ojia tai luiskien yläreunoja. Niitä ei yleensäkään esitetä yleissuunnitelmatasoisissa kuvissa. Tarkemmat kuvat kuuluvat rakennussuunnitelmavaiheeseen.

 

Arvio raivausleveydestä on esitetty poikkileikkausten lisäksi selvästi myös yleissuunnitelmaehdotuksen tekstiosuudessa. Valituksen väitteestä poiketen raivausleveys ei ole suunnitelmassa vähintään 12 m, vaan ehdotusvaiheessa 10 m ja suunnitelmamuutosten jälkeen 9 m. Väylän kriittisiä kohtia tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmavaiheeseen ei kuulu jokaisen reitin kohdan poikkileikkauksen tarkka määrittäminen. Yleissuunnitelma antaa kuitenkin riittävän kuvan rakenteista ja reitin sijoittumisesta.

 

On mahdollista, että pientareen reunaviivan voi karttaesityksestä ymmärtää esimerkiksi ojaviivaksi, mutta on hyvin epätodennäköistä, että tämän tulkinnan vuoksi kuntalainen muuttaa kantaansa siitä, haittaako häntä merkittävästi reitin rakentaminen vai ei.

 

Arvioitu raivausleveys on esitetty lautakunnan päätöksen 3.2.2021/§28   liitteenä olevilla suunnitelmakartoilla. Sillä perusteella, että raivausarvioita ei suunnitelmaehdotuksen kartoille ollut merkitty, ei voida olettaa, että joku olisi reagoinut suunnitelmaehdotukseen eri tavalla tai jättänyt muistutusta tekemättä. Raivausleveys oli selvästi esitetty poikkileikkauksissa ja tekstiosuudessa.

 

Suunnitelmaehdotuksen esitys pyrittiin hoitamaan hyvin ja totuudenmukaisesti. Jälkikäteen voi havaita, että jotkin asiat olisi voinut tehdä paremmin, mutta ei ole mitään perusteita väittää, että tiedottamisessa olisi pyritty kaunistelemaan asiaa tai harhaanjohtamaan kuntalaisia. Mitään varsinaista virhettä asiassa ei ole myöskään tehty.

 

2.5 Kohta 6.1.5. Lähikiinteistöille ei tiedotettu erikseen

 

Tiedottamisasia oli esillä jo suunnitelmaehdotuksesta annetuissa muistutuksissa ja sitä on kommentoitu kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 seuraavasti:

 

”Kahdessa muistutuksessa kritisoitiin sitä, että alueen asukkaita ei ole osallistettu tai kuultu reitin suunnitteluvaiheessa. Esitettyä suunnitelmaehdotusta pidettiin lisäksi liian yksityiskohtaisena ja valmiina.

 

Osallistamisessa on erilaisia tapoja suunnittelukohteen luonteesta riippuen. Tämä suunnitelma on laadittu mm. sitä varten, että asukkaat voivat kertoa mielipiteensä.  Nähtävillä ollut suunnitelma on yleissuunnitelmaehdotus, johon asukkailla on ollut mahdollisuus jättää muistutuksia. Muistutuksiin vastattaessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan ihmisten ajatukset ja toiveet. Esimerkiksi tässä tapauksessa suunnitelmaa muutetaan vastineessa esitetyillä tavoilla.

 

Suunnitelmaehdotuksen yksityiskohdat eivät ole lopullisia ratkaisuja, vaan niitä voidaan prosessin edetessä muuttaa ja tarkentaa.”

 

Vallitseva käytäntö kaupungin yleissuunnitelmissa on, että tiedottaminen tapahtuu nähtäville laitettavien suunnitelmaehdotusten kautta.

 

Kiinteistökohtainen tiedottaminen ja naapurien kuuleminen liittyy yleensä lupahakemusprosesseihin. Valituksessa on viitattu lakiin rakennuslupahakemusten tiedottamiskäytännöstä. Tässä hankkeessa ei ole nähty tarvetta rakennusluvan hakemiselle. Mikäli tarve esimerkiksi rakennus- tai toimenpidelupien hakemiselle ilmenee, tarvittavat luvat haetaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan maisematyölupa.

 

Valituksessa on muutamassa kohtaa viitattu väylää lähimpänä sijaitsevaan kiinteistöön. Tarkemman tarkastelun perusteella voidaan havaita, että väylää lähimmän kiinteistön seinän ja suunnitellun väylärakenteen reunan (ulkoluiskan yläreunan) väliin jää noin 3 m etäisyys. Väylä ja rakenteet sijoittuvat kokonaan kaavan mukaiselle virkistysalueelle (V). Linjaus tulee lähelle kiinteistöä yleiskaavan rajausten vuoksi. Kiinteistön haltija ei ole tehnyt muistutusta tai valittanut linjan sijainnista.

 

Valaistus suunnitellaan tarkemmin vasta rakennussuunnitteluvaiheessa, kun linja on raivattu. Tässä vaiheessa tarkempia teknisiä ratkaisuja valaistuksen toteutuksesta ei ole tehty. Valaistus pystytään kuitenkin suunnittelemaan siten, että se ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa lähellä reittiä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille.

 

3.       Selitys valituksen kohtaan 6.2. Oikaisuvaatimuksen perusteluista valtaosa jätettiin selostamatta ja käsittelemättä

 

Koska kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 3.2.2021 §28 oikaisuvaatimus käsitteli pääosin samoja asioita kuin suunnitelmaehdotuksen muistutuksissa ja niistä annetussa vastineessa oli esitetty, viitattiin oikaisuvaatimuksen vastineessa kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjaan 3.2.2021/§28, jossa asiat on käyty läpi vastineen muodossa.

 

Valituksen tekijä ei pidä pöytäkirjassa esitetyn vastineen selostuksia riittävänä, vaan vaatii niihin täydennyksiä ja yksityiskohtaisempia vastauksia. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi oikaisuvaatimuksen kohdat ja niihin jo annetut vastaukset sekä täydennetään kohtia tarvittaessa.

 

3.1 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.1; Ei todellista tarvetta uudelle reitille

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 asiasta on kirjoitettu seuraavasti:

” Muutamissa muistutuksissa esitettiin, että reitin rakentaminen ei ole järkevä investointi ja että rahat kannattaisi käyttää johonkin muuhun.

 

Kuopion kaupungin strategiassa vuoteen 2030 on neljä näkökulmaa, joista yksi on Hyvinvoiva Kuopio. Hyvinvointiin yhtenä osana on aktiivisuuteen innostava arki, johon liittyy merkittävänä osana asukkaiden hyvien liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja ylläpitäminen. Ulkoilu- ja hiihtomahdollisuuksien parantaminen koskee suurta osaa kaupungin asukkaita.  

 

Neulamäen alueen nykyisillä laduilla on iso käyttöaste ja ne ovat Kuopion käytetyimpiä reittejä. Vaikka maasto on mäkistä, se on loivapiirteisempää kuin esimerkiksi Puijolla ja sopii sen vuoksi useamman tasoisille hiihtäjille. Reittien hiihdettävyys on viime vuosina heikentynyt Savilahden rakentamisen vuoksi. Tämä on lisännyt tarvetta uudelle latuväylälle, joka mahdollistaa jälleen alueen ympäri hiihtämisen.

 

Neulaniemen ulkoilureitistön käyttäjämäärien keskiarvo kesäisin on noin 50-100 henkilöä/vrk ja talvisin noin 150-250 henkilöä/vrk.  Uuden reitin rakentamisen arvioidaan lisäävän käyttäjämääriä siten, että ne olisivat kesäisin noin 100-150 henkilöä/vrk ja talvisin noin 300-350 henkilöä / vrk. Korona-aika on lisännyt ulkoliikunnan määrää ja kuopiolaisten terveyden kannalta on erittäin tärkeää saada käyttöön uusia ympäri vuoden käytössä olevia ulkoilureittejä, jotka on myös valaistu.”

 

Todettakoon lisäksi, että kaupunki on jo ennen suunnittelun aloittamista selvittänyt reitin tarvetta. Suunnittelutyössä toteutetaan investointiohjelmassa jo hyväksyttyä hanketta.

 

3.2 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.2 Tarvittaisiin ainakin 5 yli-tai alikulkua- Muutoin ei toimi hiihtoreittinä

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 mahdollisista yli- ja alikuluista on kirjoitettu seuraavasti:

 

” Yhdessä muistutuksessa kommentoitiin, että kustannusarvio on liian alhainen, koska siinä ei ole huomioitu mahdollisesti myöhemmin yleiskaava-alueen rakentamisen yhteydessä toteutettavia yli- ja alikulkuja.

 

Tämä suunnitelmaehdotus on ulkoilureittisuunnitelma, jossa on huomioitu yleiskaavan rajaukset. Tavoitteena kuitenkin on, että reitti rakennetaan ja tulee käyttöön useita vuosia aikaisemmin kuin kaava-alueiden rakentaminen alkaa. Kaava-alueita ei ole vielä tarkemmin suunniteltu eikä niiden rakentamisaikataulua ole määritelty. tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten ja milloin kaava-alueet rakentuvat ja rakennetaanko risteyskohtien kohdille yli- tai alikulkuja.

 

Reitin toteuttaminen ei ole riippuvainen kaava-alueen rakentamisesta. Reitin sijoittamisessa on huomioitu kaavan rajaukset, jotta reitti voi jäädä ainakin valtaosaltaan sille rakennetulle paikalle myös kaavan toteuttamisen jälkeen.

 

Kustannusarvioon ei ole järkevää huomioida tässä vaiheessa mahdollisia tulevaisuuden rakenteita, joiden mahdollisesta toteutumisesta ei ole tarkempaa tietoa. Mikäli kyseiset kustannukset aikanaan toteutuvat, esitetään ne rakentamisvaiheessa. Toimivan reitin rakentamiskustannukset esitetyssä arviossa on huomioitu.”

 

Läheskään kaikkiin ulkoilu- ja katuväylien risteyskohtiin ei rakenneta yli- tai alikulkuja, vaan on aivan tavallista, että taajama-alueella ulkoilureitit myös risteävät katuja. Ei ole mitään ohjearvoa, millä risteystiheydellä jokin reitti toimii hiihtoreittinä. Välillä hiihtäjä voi joutua ottamaan sukset jalasta, välillä rauhallisen risteyksen voi ylittää sukset jalassa. Välillä taas risteys voi olla toteutettu yli- tai alikulkuratkaisulla. 

 

Vaikka tätä suunniteltua reittiä ei toteutettaisi, kaavan rakentamisen yhteydessä alueelle tulisi joka tapauksessa ulkoilureittejä, sekä mahdollisesti myös yli ja alikulkuja. Esimerkiksi oikaisuvaatimuksessa Neulamäentien kohdalle merkityn risteyskohdan (itäisin tähtimerkintä) yläpuolella on jo yleiskaavaan merkitty alikulku, joka tullee toteutuksen jälkeen toimimaan myös ulkoilureitin alikulkuna.

 

Mahdollisten reitin kaava-alueen rakentamiselle aiheuttamien lisäkulujen ja tulevaisuuden toteutusten arvioiminen tässä vaiheessa on puhdasta arvailua, eikä se ole järkevää tai tarpeellista.

 

3.3 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.3. Rämäpäistä rahanpolttoa ja velkaannuttamista

 

Investoinnin tarpeellisuutta ja kustannusarvion oikeellisuutta on jo käsitelty tämän luvun edellisissä   kohdissa. Lisäperusteluna voidaan todeta myös, että viihtyisällä ja toiminnallisella ympäristöllä on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Kaupunginvaltuusto on investointiohjelman hyväksyessään katsonut tietyn rahamäärän suuntaamisen ulkoilureittien rakentamiseen tarpeelliseksi kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällä yleissuunnitelmalla toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöstä.

 

Kaupunkirakennelautakunta määrittelee tarkemmin yksittäiset kohteet kaupunginvaltuuston antaman menokehyksen mukaisesti. Kokouksessaan 20.1.2021 kaupunkirakennelautakunta myönsi kyseisen ulkoilureitin toteuttamiseen 500 000 euroa vuodelle 2021.

 

Kaupungille on lisäksi myönnetty hankkeen toteuttamiseen ely-keskuksen kautta valtionavustusta 26.3.2021 tehdyllä päätöksellä yhteensä 234 750 €. Tämä on noin 41 % hankkeen arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Avustuksen ehtona on kuitenkin hankkeen toteuttaminen vuoden 2021 aikana.

 

Jokaista kaupungin viher-, virkistys-, liikunta- tai kulttuuri-investointia voidaan kritisoida turhaksi esimerkiksi oikaisuvaatimuksen sanankääntein. Yksittäinen hanke on harvoin välttämätön, mutta jos kaikki jätettäisiin tekemättä, ei kaupunki kovin houkutteleva asuinympäristö olisi.


 

3.4 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.4. Yli- tai alikulkujen miljoonakustannuksista vaiettu – Toteuttaminen utopistista teknisestikin

 

Tähän kohtaan on pääosin vastattu jo aiemmassa kappaleessa, jossa vastataan oikaisuvaatimuksen kohtaan 4.2.

 

On mahdollista jatkaa yleiskaava-alueen suunnittelua ja aikanaan rakentaa aluetta suunniteltu ulkoilureitti sopivasti huomioiden.  Mitään teknisesti utopistista siihen ei sisälly. Tässä suunnitelmassa on kuitenkin kyse aivan tavallisesta ulkoilureitistä, joka sijoittuu metsään, mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle asuinalueelle, sen viher- ja virkistysalueeksi kaavoitetulle alueelle.

 

3.5 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.5. Melun ohjearvoja ylittyy-Lähiteiden liikennemelu pilaisi väylän eteläpuoliskon

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 melusta on kirjoitettu seuraavasti:

 

” Kahdessa muistutuksessa mainittiin alueen melutasot. Huomiota kiinnitettiin siihen, että puuston poisto lisää melua asuinalueella sekä siihen, että häiritsevä melu kantautuu läheisiltä liikenneväyliltä uudelle reitille ja pilaa ulkoilukokemuksen.

 

Puuston poistoa ei tässä tapauksessa tapahdu niin laaja-alaisesti, että sillä olisi merkittävää vaikutusta asuinalueen melutasoihin.

 

Liikenteen äänet todennäköisesti kantautuvat uudelle reitille, mutta melutasot eivät tule olemaan häiritsevällä tasolla. Vaikka reitti rakennetaan metsäalueelle, kyseessä on kaavoitetulle kaupunkialueelle rakennettava ulkoilureitti. Sellaisille reiteille kaupungin äänien kantautuminen on normaalia.”

 

On totta, että ohjearvoja ylittyy suunnitellun reitin alueella oikaisuvaatimuksessa kuvatulla tavalla. Ohjearvot eivät kuitenkaan ole määräyksiä, joiden perusteella ulkoilureitit täytyy suunnitella, vaan suosituksia, joita mahdollisuuksien mukaan tulee pyrkiä noudattamaan.

 

Todellisuudessa taajama-alueella ulkoileva joutuu välillä ylittämään ja sivuamaan liikenneväyliä, joissa melutaso ylittää ohjearvoja. Mikäli esimerkiksi melutaso 55 dB rajaisi ehdottomasti ulkoilureittien rakentamista, reittien rakentaminen taajama-alueilla muuttuisi hyvin vaikeaksi tai mahdottomaksi. Useimmiten joudutaan sivuamaan ja ylittämään vilkkaampiakin väyliä.

 

Keskiäänitasoilla kuvataan tilannetta, jossa melualueella oleskellaan pidempi aika melulle altistuneena. Ulkoilureitillä tyypillisesti liikutaan reittiä pitkin edeten, joten altistumisaika melulle lyhenee siirtymän myötä.

 

Suunnitellun reitin melutilannetta voidaan kuvata myös niin, että se sijoittuu noin 2,7 km matkalla alle 55 dB ja noin 1,7 km matkalla alle 50 dB melutason alueelle. Eli reitin voi myös sanoa sijoittuvan monin paikoin varsin rauhalliselle alueelle.

 

Vaikka oikaisuvaatimuksen ohjearvot on esitetty oikein, siinnä kuvatuissa melutilanteissa on vahvasti liioittelun makua. Eivät ihmiset, joka kävelevät tai pyöräilevät esimerkiksi Neulamäentien kevyen liikenteen väylällä, koe oloaan melun vuoksi auttamattoman epäviihtyisäksi tai sietämättömäksi.

 

3.6 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.6. Korni ylileveys ulkoilureitiksi (latualue 5 metriä) ei palvele ketään

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 reitin leveydestä on kirjoitettu seuraavasti:

 

”Osassa muistutuksista pidettiin suunniteltua leveyttä (latuväylä 6,0 m) liian suurena ja toivottiin väylän kaventamista.

 

Neulamäen alueen nykyiset ladut ovat suosittuja ja kahteen suuntaan hiihdettäviä. Tämän vuoksi on luontevaa ja käyttäjien toiveiden mukaista, että myös uusi reitti rakennetaan sellaiseksi.

 

Nykyisten normien mukaan kahteen suuntaan hiihdettävän ladun tulee olla vähintään 5,0 m leveä, jolloin väylällä voi olla latu-urat molempiin suuntiin ja keskellä yksi luisteluväylä. Suunnitelmaehdotuksessa oli ajatuksena rakentaa hieman minimivaatimusta leveämpi latu. Vaikka Neulamäen alueen nykyiset ladut ovat kapeampia, ei uusia reittejä kannata suunnitella ja rakentaa nykyisiä normeja kapeammiksi. Mäkiosuuksilla väylän riittävä leveys on myös turvallisuuskysymys.

 

Muistutuksien kommentit ja edellä mainituin perustelut huomioiden suunniteltua reittiä kavennetaan siten, että hiihdettävän väylän leveydeksi tulee 5,0 m. Muutos kaventaa noin 1,0 m myös esitettyjä raivausleveyksiä.”

 

Muistutuksien perusteella leveyttä kavennettiin alkuperäisestä esityksestä. Tämä ei kuitenkaan riittänyt valituksen tekijälle.

 

Nykyisillä normeilla viitataan edellisessä pöytäkirjaotteessa julkaisuun: Hakala, Janne –Hentilä, Helka-Liisa –Peltonen, Nina –Pylväs, Janne –Rautio, Timo 2006. Maastohiihdon suorituspaikat. Suomen Hiihtoliitto.

 

On totta, että ei ole mitään yleispätevää latuleveyttä tai selviä määräyksiä latujen leveyksille. Koska tässä tapauksessa on tarkoituksena rakentaa kahteen suuntaan hiihdettävä latu, on perustelua käyttää esimerkiksi edellisen julkaisun suosituksia. Lisäksi valaistulle reitille tulee tarvittaessa päästä ajamaan huoltoajoneuvoilla. Reitin leveys tukee myös sen huoltotoimintaa.

 

3.7 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.7. Väylän mittasuhteita kaunistellaan päätöksessä

 

Oikaisuvaatimuksen kohdassa 4.7. vaatimuksen tekijä on esittänyt virheellisiä väitteitä väylän leveyttä koskien. Kaupunkirakennelautakunnan oikaisupäätöksessä 17.3.2021 §58 on korjattu virheelliset väitteet.

 

3.8 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.8. Ei vahaisintakaan kauneusarvojen tajua: Väylä ruhjoisi maisemat

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 maisemasta on kirjoitettu seuraavasti:

 

”Reitin rakentaminen muuttaa jonkin verran lähimaisemaa. Vaikutukset kaukomaisemaan ovat sen sijaan vähäisiä. Alue, jolle reitti on suunniteltu, on yleis- ja asemakaavoissa kaavoitettua virkistysaluetta, jolloin sille voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä. Huomattavasti merkittävämpiä maisemamuutoksia alueella tulee tapahtumaan siinnä vaiheessa, kun yleiskaavan mukaisia asuinalueita rakennetaan.

 

On tavallista, että asutuksen lähellä sijaitsevilla virkistysalueilla sijaitsee ulkoilureittejä, eikä niitä rakentamisen jälkeen pidetä yleensä maisemaa huonontavina rakenteina. Päinvastoin monet kiinteistönvälittäjät pitävät kattavan ulkoilureittiverkoston olemassaoloa virkistysalueella asuntojen myyntivalttina.”

 

Vertailukohtaa maisemamuutokseen saa Kuopiossa esimerkiksi Puijon tai Jynkänvuoren ulkoilureiteiltä. Toteutuessaan reitti muuttaisi maisemaa vastaavalla tavalla.

 

3.9 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.9. Sivuojat ja - penkereet = Rumia kulkuesteitä

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28, jossa vastine oli esitetty, sivuojista ja penkereistä on kirjoitettu seuraavasti:

 

”Yhdessä muistutuksissa esitettiin, että reitti aiheuttaa maastoon kulkuesteen sivuojien ja pengerrysten vuoksi.

 

Maastoa ei muokata niin paljoa, että reitti muodostaisi metsään vaikeaa kulkuestettä.  Mikäli henkilö pystyy kävelemään rakentamattomassa metsämaastossa, pystyy hän myös kulkemaan rakennetun reitin poikki.

Talvisin reitillä ei voi kävellä silloin kun sillä on latu. Tuolloinkin reitin voi ylittää, jos haluaa kulkea muualla metsässä.”

 

Suunnitelman minimiojasyvyyttä pienennettiin lisäksi oikaisuvaatimuksen johdosta 0,6 metriin.

 

3.10 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.10. Jos väylä rakennetaan, itäharjanteille ei jaa ulkoilukelpoista metsää

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu mm seuraavasti:

 

”Suunnittelualue on kaavoitettua virkistysaluetta, joka on usein osittain rakennettua. Alueelle jää runsaasti puustoa ja metsää reitin rakentamisen jälkeenkin. Tavoitteena on rakentaa virkistysalueet mahdollisimman monia kuntalaisia palveleviksi. On näkökulmakysymys, onko virkistysalue parempi silloin kun se on rakentamatonta metsäaluetta vai esimerkiksi metsäistä viheraluetta, jolle sijoittuu kulkuväyliä. Pääosa ihmisistä käyttää luonnossa liikkumiseen rakennettuja ulkoiluväyliä, joten niiden rakentaminen pienentää maaston kulumista muualla. On myös niin, että rakennetut reitit helpottavat niiden kulkemista alueella, joiden liikuntakyky on rajallinen (esim. vanhukset ja liikuntarajoitteiset).”

 

Kaava-alueen mahdollisen rakentamisen jälkeenkin alueelle jää vielä metsäalueita virkistyskäyttöön. Siitä, jääkö niitä tarpeeksi, voi olla eri mielipiteitä. Pelkän väylän rakentamisen jälkeen alueelle jää vielä runsaasti metsää.

 

3.11 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.11. Liikaa korkeuseroja liian monille

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu korkeuseroista seuraavasti:

 

” Yhdessä muistutuksessa arvioitiin, että reitti tulisi olemaan korkeuserojen vuoksi suosittu vain kovakuntoisien hiihtäjien keskuudessa.

 

Alueen maasto on muodoltaan sellaista, että korkeuseroja reitillä ei voi välttää. Vaikka suunnitellulla reitillä on korkeuseroja, se on pyritty linjaamaan siten, että hyvin jyrkkiä osuuksia ei sille muodostu. Reitillä on muutama jyrkempi osuus, mutta se sopii kuitenkin monen tasoisille hiihtäjille ja ulkoilijoille. Kesäaikaisessa käytössä ei reitin jyrkkyydellä ole niin suurta merkitystä kuin talviaikaisessa käytössä. ”

 

Se, että reitti ei sovellu kaikille, ei tarkoita niiden syrjimistä, joille se ei sovellu. Tuollainen päättely johtaisi siihen, että juuri mitään ei voisi rakentaa mihinkään.

 

Reitin rakentamien kuitenkin tekee luontoon pääsyn ja metsässä kulkemisen helpommaksi paljon useammalle ihmiselle rakentamattomaan alueeseen verrattuna. Vaikka alueella on paljon korkeuseroa, suuri osa reitistä on loivapiirteistä ja sopii monen tasoiselle kulkijalle.

 

3.12 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.12. Tuntuvia haittoja ja riskejä kymmenille lähitalojen asukkaille

 

3.12.1 Kohta 4.12.1. Väylä sijoittuisi liian lähelle asuintaloja

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu väylän sijoituksesta mm. seuraavasti:

 

”Linjan sijoitukseen vaikuttavat kaavojen lisäksi maasto-olosuhteet. Reitti on pyritty linjaamaan siten, että, sen korkeusasema mukailee mahdollisimman hyvin maaston nykyistä korkeusasemaa. Lisäksi vaikeasti rakennettavia paikkoja (mm. suuria louhikkoja) on pyritty kiertämään ja huomioimaan se, että reitille syntyvät laskut ja nousut eivät muodostu liian jyrkiksi.

 

Myös maisema- ja luontoarvot ovat vaikuttaneet linjauksen suunnitteluun. Reunaehdot huomioiden kaikkia nykyisiä kiinteistöjä ei voi kiertää kovin kaukaa.

 

Suunnitelmaehdotuksesta jätetyt, reitin sijaintia koskevat muistutukset koskivat Varsitien päässä sijaitsevia rivitaloja sekä yhtä Loimutiellä sijaitsevaa omakotitaloa. Muistutuksien mukaan reitti sijoittuu liian lähelle asuinkiinteistöjä. Suunnitelmaa on tarkasteltu näiltä osin uudelleen ja väylää on siirretty mahdollisuuksien mukaan kauemmas kiinteistöistä. Linjausta muutetaan molemmissa kohdissa alkuperäisestä esityksestä.”

 

Linjausta siis siirrettiin alkuperäisestä esityksestä muistutusten perusteella. Tämä ei kuitenkaan riittänyt valituksen tekijälle.

 

Petkelkujalla sijaitsevaa, väylää lähimmäksi sijoittuvaa kiinteistöä tarkemmin tarkasteltaessa voidaan havaita, että seinän ja suunnitellun väylärakenteen reunan (ulkoluiskan yläreunaan) väliin jää noin 3 m etäisyys. Väylä ja rakenteet sijoittuvat kokonaan kaavan mukaiselle virkistysalueelle (V). Linjaus tulee lähelle kiinteistöä yleiskaavan rajausten vuoksi. Kiinteistön haltija (Kuopas Oy) ei ole tehnyt muistutusta tai valittanut linjan sijainnista. Väylän rakentaminen ei tule muuttamaan tontin valumavesiolosuhteita niin, että rakennuksen rakenteille voi aiheutua vahinkoa.

 

Ei ole olemassa mitään ohjearvoa, kuinka lähellä kiinteistöä esim. ulkoilureitti voi sijaita. Reitin läheisyyttä ei välttämättä koeta yleisesti negatiivisena asiana, vaan moni voi olla myös tyytyväinen päästessään helposti kotoaan ulkoilureitille. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty vain valittajan näkemys asiasta.

 

Ulkoilureitin läheisyys voi oikaisuvaatimuksen väitteestä poiketen jopa nostaa asunnon myyntiarvoa.

 

3.12.2 Kohta 4.12.2. Mopo- ja mönkijäkuskit ja remuporukat valtaisivat väylän

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu asiasta mm. seuraavasti:

 

” Yhdessä muistutuksessa esitettiin, että ulkoilureitin rakentaminen houkuttelisi reitille esimerkiksi mopo- ja mönkijäkuskeja, jotka aiheuttavat reitin lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille asumisterveysongelmia mm. aiheuttamansa melusaasteen vuoksi. Myös latukoneiden aiheuttama melu mainittiin. Tämän vuoksi reittien tulisi sijaita riittävän kaukana asutuksesta.

 

Taajama-alueella on varsin tavallista, että kiinteistöjen lähellä sijaitsee yleisiä ulkoilureittejä. Kaikkia kiinteistöjä ei ole reittejä linjatessa mahdollista kiertää kovin kaukaa, ja toisaalta voidaan nähdä myös hyvänä asiana, että ihmisillä on lyhyt matka kotoaan ulkoiluväylille.

 

Suojaetäisyyksiä kiinteistöjen rajoihin on reittiä linjatessa pyritty jättämään mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi linjausta siirretään muistutusten perusteella lopullisessa suunnitelmaversiossa hieman kauemmas tonttien rajoista. Reitin ja asuinkiinteistöjen väliin tulee jäämään puustoa näkösuojaksi.”

 

Moottoriajoneuvoilla ajaminen suunnitellulla reitillä tulee olemaan kiellettyä, lukuun ottamatta latukoneita ja muuta huoltoajoa. Latukoneiden ja huoltoajon mahdollinen melu tulee olemaan satunnaista ja lyhytkestoista, eikä se aiheuta kenellekään suurta häiriötä.

 

Viranomainen voi puuttua siihen, jos reittiä käytetään väärin. Hankkeen perumista ei voi perustella sillä, että mahdollisesti kohteessa voi esiintyä lainvastaista häiriökäyttäytymistä. Samalla perusteella voisi muuten perua minkä tahansa hankkeen.

 

3.12.3 Kohta 4.12.3. Rälläysmelusta aiheutuisi asumisterveysongelma

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu asiasta mm. seuraavasti:

 

”Häiriökäyttäytymisen, melun ja levottomuuden merkittävä lisääntyminen alueella uuden ulkoilureitin vuoksi ei ole todennäköistä.  Normaalia ihmisten liikkumista ja elämisen ääniä tulee sietää taajama-alueella asuessaan.”

 

Normaalilla ihmisten liikkumisella ja elämisen äänillä ei tarkoiteta ym. kohdassa moottoriajoneuvoilla ajamista ulkoilureiteillä tai muuta lainvastaista toimintaa. Ennemminkin se viittaa siihen, että uusi ulkoilureitti voi lisätä liikennettä nykyisillä kaduilla, mikäli katujen kautta pääsee kulkemaan reitille.

 

Valittajan esittämät arviot melusaasteen merkittävästä lisääntymisestä uuden ulkoilureitin vuoksi vaikuttavat reilusti liioitellulta ja vaatisivat tuekseen ainakin jonkinlaista todistusaineistoa.  Vastaavanlaisia ulkoilureittejä sijaitsee asutuksen lähellä monissa paikoissa ja se on täysin normaalia ja usein myös toivottua. Paikallisia ongelmia esim. nuorison rälläämisestä voi aina syntyä alueen infrasta riippumatta, mutta sillä perustella ei voi lähteä estämään uusien palvelujen rakentamista.

 

3.12.4 Kohta 4.12.4. Lähipihoille tai -asuntoihin kohdistuisi varkaus- ja murtoriskejä, häiriöitä ja roskaamista

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu asiasta mm. seuraavasti:

 

”Yhdessä muistutuksessa esitettiin, että uudelle reitille oikaistaisiin kulkemalla asuintalojen pihojen ja tonttien poikki.  Lisäksi aiheutuisi kotirauhan häiriintymistä ja asuntomurtojen sekä varkauksien riski lisääntyisi.

 

Ei ole odotettavissa tai todennäköistä että reitin käyttäjät kulkisivat sinne alueen asukkaiden pihojen läpi. Reitille on mahdollista päästä kaupungin omistamien katu- ja viheralueiden kautta. Ulkoilureittejä sijaitsee Kuopiossa useissa paikoissa lähellä asuinkiinteistöjä, eikä edellä mainittua ongelmaa ole ollut havaittavissa. Riittävät kulkuyhteydet on otettu huomioon kaavoitusvaiheessa.

 

Ei voida myöskään olettaa, että uusi ulkoitureitti lisäisi asuntomurtojen ja varkauksien riskiä alueella.

 

Mikäli alueen kadun päästä pääsee esimerkiksi kaupungin viheralueiden kautta uudelle reitille, voi liikenne kadulla lisääntyä jonkin verran. Tämä on kuitenkin normaalia yleisten alueiden käyttöä, joita asukkaiden tulee sietää.”

 

Ei voida olettaa myöskään, että roskaaminen alueella lisääntyisi ulkoilureitin vuoksi.

 

3.12.5 Kohta 4.12.5. Keinovalaistus = Valosaastetta lähiasukkaille

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu valaistuksesta seuraavasti:

 

”Joissain muistutuksissa pelättiin reitille rakennettavan valaistuksen muodostuvan ”valosaasteeksi” ja häiriötekijäksi.

 

Reitin valaiseminen nostaa pimeinä vuodenaikoina sen käyttöastetta merkittävästi ja on siten perusteltua. Valaistus suunnitellaan tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa ja esimerkiksi sopivat valaisinmallit valitaan silloin.

 

Valaistus suunnitellaan nykyaikaisena ulkoilureittivalaistuksena, joka ei tule häiritsemään reitin lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaita. Valaistuksen tehoa voidaan säätää tarpeen mukaan ja valaistus tullaan ajastamaan siten, että se sammuu iltaisin klo 21 yön ajaksi.”

 

Yleissuunnitteluun ei kuulu valaisintyyppien tarkempi määrittäminen. Valaistussuunnittelussa tullaan käyttämään asiantuntijoita, jotka osaavat valita alueelle sopivat valaistusratkaisut. Alueen asukkaiden kommentit ja toiveet voidaan huomioida valaistussuunnittelussa.

 

3.12.6 Kohta 4.12.6. Viimainen tuulitunneli + Tuulenkaadoista riski taloille ja asukkaille

 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa 3.2.2021/§28 on kirjoitettu asiasta seuraavasti:

 

”Kahdessa muistutuksessa esitettiin, että raivatulle väylälle voi muodostua ikävä, viimainen tuulitunneli. Reitillä voi olla tuulisempia kohtia, mutta linjauksen vaihtelevuuden vuoksi sille tuskin muodostuu mitään merkittävää tuulitunnelia. Toteutetuilla ulkoilureiteillä esitettyä ilmiötä ei ole ollut havaittavissa.”

 

”Joissain muistutuksissa pelättiin, että reitin reunoille jäävät puut voivat kaatua ja muodostaa turvallisuusriskin. Puustoa raivataan reitin ympäriltä sen verran, että kaatuvien reunapuiden riski minimoidaan. Tämän vuoksi raivattava alue noudattaa suunnitelmassa esitettyjä leveyksiä.”

 

Oikaisuvaatimuksessa sanotaan, että riittävä puuston raivaus reitin ympäriltä ei poista riskiä puiden kaatumisesta lähitalojen päälle tai pihoille. Yllä mainittua perustelua voidaan täydentää siten, että reitin rakentamisen yhteydessä kaatumiselle riskialttiit puut poistetaan myös talojen ja pihojen lähettyviltä.

 

3.13 Oikaisuvaatimuksen kohta 4.13. Jokaisessa muistutuksessa vastustetaan

 

Oikaisuvaatimuksen tässä kohdassa on vedetty lyhyt yhteenveto suunnitelmaehdotuksesta jätetyistä muistutuksista (7 kpl) ja vaatimuksen tekijän ajatuksista. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielipide tulee esille hyvin myös tässä kohdassa.

 

Ihmiset arvostavat eri asioita ja asioista voi olla perustellusti montaa eri mieltä. Kaupungin tulee suunnitelmissaan huomioida monien ihmisten toiveita ja useita näkökohtia.

 

Muistutusten tehneistä prosessia jatkoi oikaisuvaatimukseen ja edelleen valitukseen saakka neljä henkilöä kahdesta eri osoitteesta ja yhdestä rivitalosta. Kovin laajaa joukkoa valituksessa esitetyt kannanotot eivät siis koske.


 

4.       Selitys valituksen kohtaan 6.3. Selvitykset jäivät riittämättömiksi

 

4.1 Valituksen kohta 6.3.1. Melutilannetta ei selvitetty, ohjearvoylitykset sivuutettiin, terveyden edistäminen laiminlyötiin

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.5; selitys oikaisuvaatimuksen kohtaan 4.5.

 

4.2 Valituksen kohta 6.3.2. Puuttuu lähimaisemahaittojen selvittäminen

 

Vallitseva käytäntö on, että tämän suuruusluokan hankkeissa ei laadita havainnekuvia lähimaisemasta. Mittavammissa väylähankkeissa havainnekuvia tehdään yleensä kriittisistä paikoista.

 

Vastaavilla Kuopioon rakennetuilla ulkoilureiteillä saa käsityksen siitä, miten lähimaisema muuttuu. Lähimaisema muuttuu väylän kohdalla, mutta säilyy sen ympärillä.

 

 Väylän rakentaminen mahdollistaa useampien ihmisten pääsyn maisemien pariin.

 

Hankkeelle tulee hakea maisematyölupa. Viranomainen voi vaatia maisemaselvityksiä luvan hakemisvaiheessa, jolloin ne laaditaan pyydetyllä tarkkuudella.

 

4.3 Valituksen kohta 6.3.3. Ei selvitetty vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen

 

Reitin vaikutus kaukomaisemaan on arvioitu vähäiseksi.  Hankkeen toteuttamiseksi tulee hakea maisematyölupa. Tällöin viranomainen voi vaatia maisemaselvityksiä laadittavaksi.

 

4.4 Valituksen kohta 6.3.4. Yli- tai alikulkujen kustannukset ja rakennettavuus jätettiin selvittämättä

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvuissa 3.2 ja 3.4.

 

 

5.        Valituksen kohtaan 6.4. Lautakunta väisti avainperustelumme väylän tarpeettomuudesta

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvuissa 3.1 ja 3.3.

 

6.       Selitys valituksen kohtaan 6.5. Väylä on yleiskaavojen vastainen ja vaikeuttaisi niiden toteuttamista

 

Väylä ei ole yleiskaavojen vastainen. Yleiskaavan rajaukset on huomioitu suunnittelussa ja yleiskaavan laatijan kanssa on tarkasteltu linjauksen paikkaa. Tulee huomioida, että yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen, ja se voi paikoin sivuta myös esimerkiksi asuinalueita.

 

V-alueen säilyttäminen luonnonmukaisena ei tarkoita sitä, että alueelle ei saisi rakentaa ulkoilureittiä. Ulkoilureittejä rakennetaan jopa luonnonsuojelualueille.

 

7.       Selitys valituksen kohtaan 6.6. Kornille ylileveydelle (latualue 5 m) esitettiin vain murenevia perusteita

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.6.

 

8.       Selitys valituksen kohtaan 6.7. Jos väylä rakennetaan, itäharjanteille ei jää turvallisesti ulkoilukelpoista metsää

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.10.

 

9.       Selitys valituksen kohtaan 6.8. Liiallisin korkeuseroin syrjittäisiin lapsiperheitä ja iäkkäitä

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.11.

 

10.    Selitys valituksen kohtaan 6.9. Väylän sopimattomuus herkkiin metsämaisemiin sivuutettiin

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.8.

 

11.    Selitys valituksen kohtaan 6.10. Sivuutettiin haitat ja riskit kymmenille lähitalojen asukkaille

 

11.1 Valituksen kohta 6.10.1. Väylä sijoittuisi aivan liian lähelle asuintaloja

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.12.1

 

11.2 Valituksen kohta 6.10.2. Mopoilla ja mönkijöillä ajelijat valtaisivat väylän

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.12.2.

 

11.3 Valituksen kohta 6.10.3. Rälläysmelusta aiheutuisi asumisterveysongelma

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.12.3.

 

11.4 Valituksen kohta 6.10.4. Keinovalaistus tarkoittaisi valosaastetta lähiasukkaille

 

Tähän asiaan on vastattu tämän lausunnon luvussa 3.12.5.

 

12.     Selitys valituksen kohtaan 6.11. Sovelletut säännökset jätettiin yksilöimättä

 

Ulkoilureitin yleissuunnitelmalle ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty erillisiä menettelyvaatimuksia. Kuopion kaupungissa yleissuunnitelmien hyväksymisen kuuluminen kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan on määrätty hallintosäännössä.

 

Kaupungin päätöksenteko tässä asiassa perustuu Kuopion kaupungin hallintosäännön 36§ (Kaupunkirakennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta) kohtaan 7. Sen mukaan:

 

”Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen säännösten ja määräysten mukaan kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on hyväksyä kaupungin hallintaan tulevien teknisten rakennusten, rakennelmien ja laitteiden toteutussuunnitelmat sekä liikunta-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen yleissuunnitelmat.”

 

Kuopion kaupungin hallintosääntö löytyy osoitteesta: https://www.kuopio.fi/saannot-ja-ohjeet?inheritRedirect=true

 

13.     Lausuma esitetystä selvityksestä

 

Kuopion kaupungin yhtenä tavoitteena on lisätä asukkaidensa hyvinvointia. Tähän kuuluu myös asukkaiden hyvien liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja ylläpitäminen. Viihtyisällä ja toiminnallisella ympäristöllä on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Ulkoilu- ja hiihtomahdollisuuksien parantaminen koskee suurta osaa kaupungin asukkaita.

 

Kaupunginvaltuusto on investointiohjelman hyväksyessään katsonut tietyn rahamäärän suuntaamisen ulkoilureittien rakentamiseen tarpeelliseksi kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. yleissuunnitelmalla toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöstä.

 

Suunnitelmassa on kyse tavallisesta kaupungin omistamalle maa-alueelle suunnitellusta valaistusta ulkoilureitistä, joka sijoittuu metsään, mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle asuinalueelle, sen viher- ja virkistysalueeksi kaavoitetulle alueelle.

 

Retin linjaukseen ja suunnitteluun vaikuttavat monet tekijät. Suunnitteluprosessin aikana on tehty kompromisseja ja haettu sopivia ratkaisuja. Tässä selvityksessä on vastattu valittajan väitteisiin ja kysymyksiin.

 

Kuopion kaupunki ei lausunnossa manituin perusteluin ja selityksin hyväksy valittajan vaatimuksia päätöksien kumoamisesta, hankkeen perumisesta ja muutoksenhakijoille aiheutuneista kulukorvauksista.

 

Koska valituksenalaisilla päätöksillä ei ole vielä lainvoimaa ja hanke tarvitsee maisematyöluvan, Kuopion kaupunki hyväksyy valituksen sivuvaatimuksena esitetyn täytäntöönpanokiellon hankkeen valitus- ja lupaprosessien ajaksi.

 

                                                         

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon liitteineen toimitettavaksi Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

                            

                 

Liitteet

52

7413/2020 Lausuntopyyntö Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta 3.5.2021

 

53

7413/2020 Valitus saatteineen 26.4.2021

 

54

7413/2020 Valitus - Liite K - Kuopion kuntoladut 2020–2021

 

55

7413/2020 Valitus - Liite J - Neulaniemi 2004 - Kasvillisuusselvitys

 

56

7413/2020 Valitus - Liite I - Kaupunkirakennelautakunta 17.03.2021 §58 Muutoksenhakuohje

 

57

7413/2020 Valitus - Liite H - Kaupunkirakennelautakunta 17.03.2021 §58 Oikaisupäätös

 

58

7413/2020 Valitus - Liite G - Oikaisuvaatimus 22.2.2021

 

59

7413/2020 Valitus - Liite F - Kaupunkirakennelautakunta 3.2.2021 §28 Yleissuunnitelmapäätös

 

60

7413/2020 Valitus - Liite E - Muistutukset yleissuunnitelmaehdotukseen

 

61

7413/2020 Valitus - Liite D - Virheilmoitusviesti 4.12.2020 - Olematon osoite

 

62

7413/2020 Valitus - Liite C - Verkkokuulutus - Kuvankaappaus 2.12.2020

 

63

7413/2020 Valitus - Liite B - Lehtikuulutus - Viikkosavo 4.11.2020 s. 18

 

64

7413/2020 Valitus - Liite A - Kaupunkirakennelautakunta 28.10.2020 §217 Yleissuunnitelmaehdotus

 

65

7413-2020-23 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 28.10.2020 § 217

 

66

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti,ys, yleiskartta VIH 2478. 06102020

 

67

7413/2020 Neulamäen ulkoilureitin yleissuunnitelman havainnekuvat (7 kpl)

 

68

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti,ys, asemapiirros 1 ja tyyppipoikkileikkaus VIH 2478-1, 06102020

 

69

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti,ys, asemapiirros 2 ja tyyppipoikkileikkaus VIH 2478-2, 06102020

 

70

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti,ys, asemapiirros 3  ja tyyppipoikkileikkaus VIH 2478-3, 06102020

 

71

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti,ys, latuprofiili VIH 2478-4, 06102020

 

72

7413-2020-13 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 03.02.2021 § 28

 

73

7413/2020 Muistutukset, Neulamäen ja Neulaniemen uusi ulkoilureitti ja latuväylä, ys.

 

74

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 1 VIH2478-1,14012021

 

75

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 2 VIH2478-1,14012021.

 

76

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 3 VIH2478-1,14012021

 

77

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, reittiprofiili VIH2478-4, 14012021.

 

78

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, yleiskartta VIH2478, 14012021.

 

79

7413/2020 Oikaisuvaatimus - Neulamäen ja Neulaniemen ulkoiluväylän yleissuunnitelma - 22.2.2021

 

80

7413/2020 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 17.03.2021 § 58.pdf

 

81

7413/2020 Oikaisuvaatimus - Neulamäen ja Neulaniemen ulkoiluväylän yleissuunnitelma 22.2.2021

 

82

7413/2020 Muistutukset, Neulamäen ja Neulaniemen uusi ulkoilureitti ja latuväylä, ys.

 

83

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 1 VIH2478-1,01032021

 

84

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 2 VIH2478-2,01032021

 

85

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, asemapiirros 3 VIH2478-3,01032021

 

86

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, yleiskartta VIH2478, 1401202

 

87

7413/2020 Neulamäen ulkoiluväylä ja latureitti, ys, reittiprofiili VIH2478-4, 1401202

 

88

7413/2020 Täytäntöönpanokieltovaatimus 11.5.2021

 

89

7413/2020 Oikeudenkäyntikululasku

 

 

                                                         

Valmistelija        

Janne Korhonen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisen asian.

Merkitään, että annettiin tiedoksi oikeudenkäynnin kululasku.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa