Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 43

Asianro 1537/10.03.00.00/2021

 

 

Keskijänniteilmajohdon (20 kv), maakaapelien (20, 0,4 ja 1 kv), kahden puistomuuntamon ja kahden jakokaapin sijoittaminen kiinteistöjen 174-426-6-64, 174-426-6-52, 174-426-6-65, 174-426-6-53, 174-426-1-66, 174-426-1-68 ja 174-426-2-59 alueelle

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Kiinteistöt                                        Kotikulma 174-426-6-64

Tattariharju 174-426-6-65

Runnipuro 174-426-1-66

Honkaranta 174-426-1-68 

Honkalampi 174-426-2-59

Omistajat liitteenä olevassa hakemuksessa

 

                                                          Leppäkivi 174-426-6-52

                                                          Ahola 174-426-6-53

                                                          Omistaja liitteenä olevassa hakemuksessa

 

Hakija                                               Savon Voima Verkko Oy

 

Toimenpide                                    

Sähköjohtojen ja puistomuuntamoiden sijoittaminen 4.2.2021 päivätyn hakemuksen ja maanomistajan kuulemisen jälkeen korjatun suunnitelman VE3 mukaisesti.

                            

Hakemus                                          Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 11.9.2020 päivätyn Jouni Sergusgin/ELTEL NETWORKS OY:n laatiman liite 2 VE1 suunnitelman mukaisesti.

 

Sijoitus kiinteistöllä Leppäkivi 174-426-6-52, Kotikulma 174-426-6-64 ja Tattariharju 174-426-6-65 on suunniteltu sijoitettavaksi 20 kV keskijänniteilmajohto osittain metsä- ja peltomaalle sekä Koiramäentien ja Mutkientien varteen. Ilmajohtoa varten tarvitaan 10 m:ä leveä puuton johtoalue.

 

Maakaapelireitit (20 kV/1 kV/0,4 kV) sijoittuvat tilojen Leppäkivi 174-426-6-52, Ahola 174-426-6-53, Runnipuro 174-426-1-66, Honkaranta 174-426-1-68 ja Honkalampi 174-426-2-59 alueille. Maakaapelointi tarvitsee 3 metriä leveän johtoalueen.

Lisäksi tilojen alueelle sijoittuu kaksi haaroituskaappia ja kaksi puistomuuntamoa.

Tarkemmin johdot ja rakenteet on esitetty liitteessä 2 olevassa VE1 suunnitelmakartoissa.

VE1 kustannukset 34799 €

 

Hakija on esittänyt suunnitelman, jossa ilmajohdot on korvattu maakaapeloinnilla. Kyseinen muutos edellyttää kahden yhdysjohdon lisärakentamista tarvittavan rengasyhteyden saamiseksi.

VE2 kustannukset ovat 160930 €

 

Sovellettavat lainkohdat               Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä säädetään asiasta seuraavasti: 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

 

 

Hakemuksen käsittely

                                                         

Savon Voima Verkko Oy on hakenut 4.2.2021 päivätyllä hakemuksella ja 11.2.2021 toimitetulla VE2 täydennyksellä hakenut lupaa sijoittaa tarvittavat ilmajohdot ja maakaapelit laitteineen hakemuksessa esitetyn suunnitelman VE1 mukaisesti.

Linjojen sijoittamisesta ei ole päästy maanomistajien kanssa sopimukseen.

 

Maanomistajien vastineet

                                                          Maanomistajat ovat toimittaneet hakemuksesta vastineensa 16.3.2021.

Maanomistaja on todennut Savon Voima Verkko Oy:n hakemuksen VE1 toteuttaminen aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa niin peltoviljelyn kuin metsän käytön osalta. Metsänkäytön osalta ilmajohdoiksi suunniteltu kaapelointi estää Koiramäentien hyödyntämisen metsänhakkuissa kiinteistöjen Kotikulma 6:64 ja Tattariharju 6:65 alueilla. Ilmajohdon alla ei ole mahdollisuutta suorittaa puunkorjuuta ja varastointia.

Edellä mainittujen tilojen osalta Koiramäentien käyttömahdollisuuden poistuminen tässä tarkoituksessa aiheuttaa kohtuuttoman haitan. Kiinteistöjen Kotikulma 6:64, Tattariharju 6:65 ja Leppäkivi 6:52 alueilla ilmajohto aiheuttaa peltoviljelylle kohtuutonta haittaa. Kartassa 1 on havaittavissa, että suunniteltu pylväslinja muuttaa aiemman esteettömän pellon reunan usean metrin leveydeltä nykyisille suurille koneille käyttökelvottomaksi. Nykyinen linjojen sijainnin aiheuttama haitta on vähäinen verrattuna uuteen suunnitelmaan. Kekellä peltoa olevan pylvään pystyy jouhevasti väistämään kummaltakin puolelta pylvästä.

Maanomistajat pitävät Savon Voiman esittämää kustannusvertailua liioiteltuna ja esitettyä rengasyhteyttä tarpeettomana.

Maanomistajan mielestä Koiramäentien varressa 20 kV voisi korvata 1 kV maakaapelilla.

Maanomistajat katsovat, että Koiramäentien ja Mutkientien varressa tasapuolisuusperiaate ei toteudu, koska muualla vastaavissa kohteissa Savon Voima Verkko Oy esittää maakaapelointia.

Maanomistaja vaatii, että kiinteistöjen Kotikulma 6:64, Tattariharju 6:65 ja Leppäkivi 6:52 alueilla kaapelointi tulee toteuttaa maakaapelointina, jotta vältytään kohtuuttomalta ja tarpeettomalta pysyvältä haitalta.

Liitekarttaan maanomistaja on tehnyt useita muutosesityksiä kaapelointien linjauksista ja puistomuuntamoiden ja haaroituskaappien sijainnista.

 

Hakijan vastine

                                                         

                                                          Maanomistajan väite metsätaloudelle aiheutuvasta haitasta

 

Hakija esittää, että Koiramäentien varteen sijoitetaan 20 kV ilmajohto siten, että se risteilee tien molemmilla puolin, jolloin metsätalouden harjoittamisen mahdollisuudet turvataan.

 

Maanomistajan väite peltoviljelylle aiheutuvasta haitasta

 

SVV:n mukaan saneerauksessa on tavoitteena siirtää sähköverkko teiden varsille, eikä pellon reunassa olevat pylväät vaikeuta kohtuuttomasti maanviljelyä. Saneerauksen myötä keskeltä peltoa poistuu purettavien linjojen myötä merkittävä määrä pylväitä. Kotikulma 6:64 ja Leppäkivi 6:52 tilojen alueelle tulisi uutta keskijänniteilmajohtoa noin 330 m (4-5 pylvästä). SVV:n mukaan saneerauksen myötä peltopylväiden määrä maanomistajien kiinteistöjen alueella vähenee.

Mutkientien varrella olevien peltojen osalta Kotikulma 6:64, Leppäkivi 6:52 ja Tattariharju 6:65 tilojen alueelle SVV esittää, että saneeraus toteutetaan 1 kV maakaapelilla, jolloin avojohtoa jäisi Leppäkivi 6:52 kiinteistön kohdalle kahden pylväsvälin verran. Kotikulma 6:64 ja Tattariharju 6:65 tilojen alueella joudutaan raivaamaan taimikkoa kolmen metrin leveydeltä, lisäksi kaivamisessa on huomioitava jo olemassa oleva kaapeli.

 

Maanomistajan väite kustannuslaskelmien liioittelusta

 

SVV:n mukaan kustannukset perustuvat VE2 (maakaapelointi vaihtoehto) aiheuttamiin kustannuksiin. VE2 toteuttaminen edellyttää, että sähköä voidaan syöttää verkkoon kahdesta suunnasta. Tämä taas edellyttää sähköverkon rengasmaista toteutusta. VE2 on suunniteltu saneeraustavoitteet täyttäväksi, kokonaisuus huomioiden tasapuoliseksi. Saneeraus suunnitelmissa on maanomistajia kohdeltu tasapuolisesti sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti.

 

VE2 kustannusarvio on laskettu Energiaviraston yksikkökustannuksilla.

 

SVV on esittänyt korjatun suunnitelman VE3, jossa maanomistajan esittämät toiveet on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan:

Koiramäentien varrella oleva sähköverkko toteutetaan haaramaisena keskijänniteilmajohtona. Pylväät on suunniteltu tien reunaan, mutta mikäli pylväät on suunniteltava keskemmälle peltoa, on ne suunniteltava erikseen maastossa maanomistajan suostumuksella ja johtoalueen leveys ulotettava tien reunaan asti. Keskijännitejohdon linjauksella tien molemmin puolin voidaan estää puun varastointihaitan muodostuminen.

Kilovoltin ratkaisu ei kyseisellä haaralla ole toimiva ratkaisu ko. haaran/alueen suuremman tehontarpeen vuoksi. Mutkientien kohdalla kiinteistöjen Kotikulma 6:64, Leppäkivi 6:52 ja Tattariharju 6:65 kohdalla sähköverkon saneeraus toteutettaisiin kilovoltin maakaapeliratkaisuna.

VE 3 kustannukset 45000 €

 

SVV:n vastaukset maanomistajan karttoihin tekemiin muutosesityksiin:

 

Kartta 2

Entinen pienjännitekaapeli jätetään ja haaroituskaappi siirretään maanomistajan toiveiden mukaisesti tien varteen.

 

Kartta 3

Kaapelointi toteutetaan maanomistajan esityksen mukaisesti

 

Kartta 4

Nykyiset ilmajohdot jää, ei muutoksia nykyiseen tilanteeseen.

 

Kartta 5

Puistomuuntamon sijaintia ei voi muuttaa maanomistajan esityksen mukaisesti, koska muuntamon takana olevien kiinteistöjen sähkön laatu ei täytä enää vaatimuksia. Muuntamon paikka on alkuperäisen suunnitelman mukainen, mutta kaapelointi toteutetaan maanomistajan esityksen mukaisesti.

 

Kaavatilanne                                   Tilan Runnipuro 1:66 alueella on voimassa Muuruveden taajamayleiskaava, kaavamerkintä MA, maisemallisesti arvokas peltoalue, AM, maatilantalouskeskus, MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai maisemallisia arvoja.

Tilan Honkaranta 1:68 tilan alueella on voimassa Akonveden ja Vehkalahtien yleiskaava, kaavamerkinnät M ja MT, maa- ja metsätalousvaltainen alue ja maatalousvaltainen alue.

Muiden kiinteistöjen alueella ei ole kaavaa

 

Luontoarvot                                    Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita.

 

                                                         

Esitys                                                Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa sähköjohdot 4.2.2021 päivätyn hakemuksen ja maanomistajan kuulemisen jälkeen korjatun suunnitelman VE3 mukaisesti.

 

Perustelut                                       Johdon sijoittaminen ei vaikeuta kaavan toteutusta.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Koska VE2 (maakaapelointi) on 3,6 kertaa kalliimpi kuin VE3, on perusteltua hyväksyä VE3 hakemuksen mukaisesti.

 

VE3 vaihtoehdossa on otettu maanomistajien ehdotuksista huomioon kaikki, jotka on olleet toteutettavissa siten, että sähköverkon laatuvaatimukset täyttyy. Koiramäentien varteen maakaapelin rakentamista ja puistomuuntamon siirtoa kartalla 5 ei ole pystytty toteuttamaan maanomistajien toiveen mukaisesti.

 

Johdon ja pylväiden sijoittaminen peltoalueelle haittaa viljelyä, vaikeuttaa pellon muokkausta, sadon korjaamista ja rikkakasvien torjuntaa ja on siten jatkuva haitta viljelylle. Peltoalueelle joudutaan sijoittamaan 20 kV ilmajohtoa noin 330 m. Pylväät sijoitetaan pellon reunaan teiden varteen, joten suunnitelmassa viljelyhaitat on pyritty minimoimaan.

 

Puun varastointi ja kuormaus ei ole sallittua linjan alla tai lähellä. Avojohdon rakentaminen tien molemmille puolille mahdollistaa puun varastoinnin ja kuormauksen molemmilla puolilla tietä. Avolinjan aiheuttamat rajoitukset on otettava huomioon linjan läheisyydessä työskenneltäessä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 § määrätään, että jos johdon sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Kuopiossa rakennusvalvontaviranomainen on ympäristö- ja rakennuslautakunta, jolla on lain mukainen toimivalta päättää asiasta.

 

Avojohdon sijoittaminen tien varteen on säävarman sähköverkon tavoitteiden mukainen; vikatilanteissa vauriokohdan löytäminen ja korjaaminen on nopeampaa. Korjausmiehistö ja -kalusto saadaan toimitettua kohteeseen huonoissakin olosuhteissa.

 

Maksut                                             Tästä päätöksestä peritään hakijalta rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 1000 euroa.

 

Rekisteröinti                                   Päätöksen saatua lainvoiman, se lähetetään maanmittauslaitokselle merkittäväksi kiinteistörekisteriin.

 

 

Liitteet

3

1537/2021 Täydennetty hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

4

1537/2021 Maanomistajien vastine (Ei julkaista internetissä)

 

5

1537/2021 SVV vastine, suunnitelmakartat VE3 ja kustannuslaskelma (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Antti Kankkunen

puh. +358 44 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että ympäristötarkastaja Sokura poistui asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa