Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 3976/10.03.00.01/2021

 

 

Poikkeaminen / 297-22-2-24 / Lukkosalmentie 4 / kahden tilapäisen pressuhallin pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Kiinteistö, jota asia koskee

Kiinteistötunnus: 297-22-2-24 Lukkosalmentie 4 (Sorsasalo)

 

Hakija                                               Oy Scantarp Ab

 

Alueen hallinta                               Hakija omistaa kiinteistön.

 

Aikaisemmat päätökset

Rakennustarkastaja on myöntänyt 17.2.1997 § 67 varastohallille ja 7.12.2009 § 977 toiselle varastohallille tilapäiset rakennusluvat viideksi vuodeksi Sorsasaloon. Molempien varastohallien kokonaisala on 332 m2. Pressuhalleja ei ole purettu lupapäätöksen mukaisesti määräaikaan mennessä, vaan ne ovat olleet luvatta pystyssä/käytössä tähän päivään saakka.

 

Hakemus                                          Oy Scantarp Ab hakee nyt viiden vuoden tilapäistä rakennuslupaa kahdelle varastohallille.

 

Asiakirjat                                          Hakemus liitteineen, pääpiirustukset, rakennelausunto 16.3.2021

 

                                                         

Säännökset, joista poiketaan

 

Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viisi vuotta / maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 176 §

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne                             Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 17.6.2002 vahvistama asemakaava. Kaavamääräyksen TK-16 mukaan alue on Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueella ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Aluetta ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen tai ko. varastoalue on aidattava näkösuojan antavalla aidalla.

 

Selvitys hallin rakenteista

Varastohallit ovat 21x16 m kokoisia teräsristikoilla kannatettuja pressuhalleja. Pressuhalli ei täytä pysyvän rakennuksen ominaisuuksia.

Hallin rakenteista ulkopuoliset asiantuntijat ovat 16.3.2021 tehneet tarkastuksen. Havaintojen mukaan ristikkokehät on hyvin tehdyt, haitallista korroosiota ei havaittavissa. Ankkuroinnit on kunnossa. Pituussuuntainen jäykistys on hoidettu kiristetyillä teräsvaijereilla ja pressut uusittu ja hyvin kiristetty.

 

Kaupunkikuvallinen tarkastelu

 

Halli sijaitsee Sorsasalon teollisuus- ja varastoalueella muiden olevien teollisuus- ja varastorakennusten välissä. Alue on käyttötapansa mukaisesti teollisuusaluetta. Halli soveltuu kohtuullisesti alueen maisemaan.

 

Naapurien kuuleminen                

Naapurit on kuultu viran puolesta, naapureilla ei ole huomauttamista poikkeamisen eikä vireillä olevan rakennuslupahakemuksen johdosta.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali. Yritysvaikutuksiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan hakemuksen hyväksyminen on positiivinen, koska se mahdollistaa tilapäisen rakennuksen pysyttämisen paikallaan enemmän kuin viisi vuotta.

 

 

Esitys                                                Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy hakemuksen mukaisesti tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisen 1.7.2026 saakka.

 

Poikkeaminen myönnetään ehdolla, että hallit tarkastetaan rakennelausunnossa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti 5 v välein.

 

Muut määräykset ja ehdot

Rakennuslupapäätöksen yhteydessä edellytetään vastuuhenkilöt ja tarvittavat katselmukset.

 

Perustelu

Maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Pidempiaikainen tilapäisyys tai tilapäisyyden jatkaminen voidaan ratkaista ainoastaan poikkeamisella.

 

MRL 176 §:n mukaan tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.

 

Teräsrunkoiset pressuhallit eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 a–117 e §:ssä tarkoitettuja pysyvälle rakennukselle asetettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia kaikilta osin. Hakija on esittänyt rakennuslupahakemuksen yhteydessä terveellisuuden ja turvallisuuden kannalta olennaisimmat suunnitelmat, joita ovat rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, terveellisyys, käyttöturvallisuus ja esteettömyys.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n nojalla rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös, jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta.

 

Tilapäisen varastohallin paikallaan pysyttäminen yli viiden vuoden ajan ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ei muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. On tarkoituksenmukaista pysyttää halli paikoillaan sen tarpeen ja käyttöiän ajan.

 

Maksu                                              Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n mukainen maksu (500 euroa).

 

Sovelletut lainkohdat                    Tekstissä mainitut ja

Maankäyttö- ja rakennuslaki 23 luku

Maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

 

Toimivalta                                        Kuopion kaupungin hallintosääntö 38 §:n kohta 14 d

 

Päätöksestä tiedottaminen

 

Tämä päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle (MRL 174.4 §).

 

Hakemuksen jatkokäsittely

 

Rakennusvalvonnassa on vireillä poikkeamispäätöstä edellyttävä rakennuslupahakemus LP-297-2021-00412. Tämän poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen rakennuslupahakemuksen käsittely jatkuu viran puolesta rakennustarkastajalla, jonka toimivaltaan rakennusluvan ratkaiseminen kuuluu.

 

 

Liitteet

6

3976/2021 Hakemus, asiantuntijalausunto ja pääpiirustukset (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa