Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 56

Asianro 3145/03.06.02/2021

 

 

Vahingonkorvaushakemus / jääkiekko lentänyt autoon

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

 

Lakimies on 5.5.2021 §:ssä 3 tekemällään päätöksellä hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen, koska hakijan ajoneuvon vaurioituminen ei ole johtunut kaupungin tuottamuksellisesta toiminnasta eikä kaupunki ole muutoinkaan vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa ko. vahingosta.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan pyytänyt lakimiehen päätöksen muuttamista sekä tehdyn hakemuksen hyväksymistä. Hakija on muuttanut aiemmin tekemäänsä vaatimusta siltä osin, että auton korjauskulujen ylittävä korvaus vaaditaan maksettavaksi hakijan tilille. Toissijaisesti hakija on vaatinut, että hänen tililleen suoritetaan 500,00 euron kertakorvaus. Hakija on katsonut, että hakemuksessa kerrottu vahinko on kaupungin vastuulla, koska vahingolla on suora syy-yhteys jääkiekkokaukalon rakenteisiin. Oikaisuvaatimuksen mukaan jääkiekkokaukalon 2,8 metrin korkuinen suoja-aita ei ole riittävä aidan yli lentävien kiekkojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi, joten vahinko on syy-yhteydessä kaupungin tuottamukselliseen toimintaan. Hakijan ajoneuvon vaurioituminen on johtunut em. syystä, joten kaupunki on vastuussa ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että jääkiekkokaukalon sijainti ja sen rakentaminen perustuvat olemassa olevaan asemakaavaan ja alueen suunniteltuun maankäyttöön ja rakentamiseen, joten tältä osin ei ole tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan jääkiekkokaukalon 2,8 metrin korkuinen suoja-aita ei ole riittävä aidan yli lentävien kiekkojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi, joten vahingolla on suora syy-yhteys jääkiekkokaukalon puutteellisiin, virheellisiin tai lainvastaisiin rakenteisiin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole kerrottu tarkemmin perusteita, miksi jääkiekkokaukalon ei täyttäisi sille asetettavia vaatimuksia.

 

Lakimies toteaa, että lainsäädännöllä ei ole asetettu vaatimuksia jääkiekkokaukaloiden reuna-aitojen korkeudesta, joten ko. jääkiekkokaukalon reuna-aitaa ei voida pelkästään oikaisuvaatimuksen tekijän esittämän väitteen perusteella pitää puutteellisena, virheellisenä tai lainvastaisena. Edelleen jääkiekkokaukalon rakenne on ehjä ja se toimii suunnitelmien mukaisesti, joten tältäkään osin ei ole tapahtunut virhettä, laiminlyöntiä tai lainvastaisuutta. Vielä voidaan todeta, että jääkiekkokaukalo tai sen rakenteet eivät sijaintinsa tai rakenteiden laadun vuoksi aiheuta konkreettista tai välitöntä vaaraa tai kohtuutonta haittaa lähiympäristö, erityisesti hakijan tonttialueelle tai tämän omistuksessa olevalla ajoneuvolle. Näin ollen tältäkään osin ei ole tapahtunut virhettä, laiminlyöntiä tai lainvastaisuutta.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on väittänyt, ettei kyseessä voi olla yksittäisen jääkiekkokaukalon käyttäjän toiminnasta, koska hän on löytänyt pihaltaan useita kiekkoja. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ei ole kuitenkaan esitetty luotettavaa selvitystä siitä, miten tai kenen toimesta ko. löydetyt jääkiekot ovat kulkeutuneet hakijan tonttialueelle.

 

Vahinkojen korvaamisen osalta on olennaista, että vahinkoa kärsinyt taho näyttää vahingon aiheutuneen ja osoittaa luotettavasti vahingosta vastuussa olevan tahon. Kaupungin ei voida katsoa olevan vastuussa hakijan tonttialueelle kulkeutuneista tai sieltä löytyneistä jääkiekoista pelkästään siihen perustuen, että kaupunki on kaavoittanut ko. alueen ja yllä- ja kunnossapitää hakijan tontin läheisyydessä olevaa jääkiekkokaukaloa.

 

On yleisen elämänkokemuksen mukaista olettaa, että urheilukentän tai jääkiekkokaukalon alueella tai niiden lähiympäristössä voi tapahtua käyttäjien taholta erinäisiä vahinkoja ja tapaturmia. Mainitut vahingot ovat yleensä syy-yhteydessä urheilukentän tai jääkiekkokaukalon käyttäjien havaintovirheisiin, laiminlyönteihin tai joskus kyseessä on voi olla myös ns. tapaturma (esim. jääkiekko osuu johonkin ja ponnahtaa ennalta arvaamattomasti eteenpäin tai toiseen suuntaan).

 

Kaupungilla ei ole käytännössä mahdollisuutta eikä edes lakiin perustuvaa velvollisuutta valvoa käyttäjien toimintaa ko. jääkiekkokaukalossa. Edelleen kaupungilla ei myöskään ole oikeutta rajoittaa sitä, kuka jääkiekkokaukaloa oikeastaan käyttää, sillä kyse on yleisellä alueella sijaitsevasta liikunta- tai virkistysalueeksi kaavoitetusta jääkiekkokaukalosta. Kaupunki on kuitenkin pyrkinyt jääkiekkokaukalon omistajana huolehtimaan osaltaan alueen turvallisuudesta, kun se on rakentanut alueelle tarvittavan valaistuksen ja myös tarvittavia suojarakenteita. Näin ollen kaupunki on osaltaan huolehtinut ko. alueen omistajan vastuulle kuuluvista velvoitteista ja kunnossapidosta, eikä tältä osin ole tapahtunut virhettä, laiminlyöntiä tai lainvastaisuutta.

 

Lakimies toteaa, että vaikka kaupunki ei ole aiheuttanut hakijan hakemuksessa kertomaa vahinkoa, kaupungin toimivaltaan kuuluu harkita se, tuleeko ko. alueen olosuhteita tai sen turvallisuutta parantaa nykyisestä. Tältä osin asia voidaan ratkaista kaupungin toimivaltaisessa viranomaisessa. Edellä todettu ei kuitenkaan muuta toiseksi sitä, että kaupunki ei ole vahingonkorvauslain tai muunkaan lain nojalla vastuussa hakijan kertomasta vahingosta.

 

Hakemuksessa kerrottu vahinko ei ole syy-yhteydessä yksin kaupungin tahalliseen tai tuottamukselliseen toimintaan. On mahdollista, että ko. vahingon osalta kyse on inhimillisestä tapaturmasta.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että ko. vahinko olisi syy-yhteydessä jääkiekkokaukalon virheellisiin tai puutteellisiin suunnitelmiin tai jääkiekkokaukalon suojarakenteiden toteuttamisen virheisiin tai puutteellisiin ja siksi kaupunki ei ole vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa hakijan kertomasta vahingosta. Hakija ei ole edes väittänyt, että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa hakemuksessa kerrotusta vahinkotapahtumasta.

 

Edellä lausuttuun perustuen tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana sekä lakimiehen päätös pysyttää voimassa.

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                            Esitän hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle, että hakijan tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

Viiteaineisto

1

3145/2021-5 Oikaisuvaatimus

 

2

3145/2021-5 Viranhaltijapäätös

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                           Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Hetti Rytsy saapui kokoukseen klo 16.09 asian esittelyn aikana.

 

Mika Mäkäräinen poistui kokouksesta klo 16.15 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa