Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.07.2021/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8862/2020 Valtuustoaloite

 

 

§ 258

Asianro 8862/11.03.00/2020

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Ilmastohätätilan julistaminen Kuopiossa

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

                                                         

Valtuutetut Kaisa Kantele, Laura Meriluoto, Irja Sokka ja Rauno Taskinen sekä 15 muuta valtuutettua ovat 9.11.2020 allekirjoittaneet aloitteen koskien ilmastohätätilan julistamista Kuopiossa.

 

Aloite                                               ”Useat maailman valtiot ja kaupungit ovat julistaneet ilmastohätätilan. Myös Euroopan parlamentti on tehnyt vastaavan julistuksen. Suomessa kaupungeista Helsinki on oman julistuksensa jo tehnyt.

 

Ilmastohätätilan julistamisella on vahva symbolinen merkitys. Se auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta sekä toimien kiireellisyydestä. Julistus itsessään ei aiheuta välttämättä heti uusia toimia, mutta

kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja parhaimmillaan tukee jo aloitettuja toimia.

 

Kuopio on tehnyt johdonmukaista työtä ilmastotoimien eteen. Olemme asettaneet hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030. Olemme saaneet vastikään erinomaisen uuden ilmastopoliittisen ohjelman. Ilmastotoimien

tärkeys tulee selvästi esille niin kaupunkimme strategiassa kuin eri ohjelmissa. Kuopio haluaa olla ilmastotoimissaan myös Itä-Suomen kärjessä.

 

Ilmastohätätilan julistaminen olisi luonteva seuraava askel Kuopion tekemässä ilmastotyössä.

 

On tärkeää, että kaupunki viestii aktiivisesti kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille, että otamme ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti. Aktiivinen ja selkeä viestintä ilmastotoimista myös vähentää ilmastokeskustelun kärjistymistä tarpeettomasti. Ilmastohätätilan julistaminen ei muuta kansalaisten tai viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia eikä sitä voi eikä tule käyttää kenenkään perusoikeuksien rajoittamiseen. Ilmastohätätilan julistaminen on viesti niin kuntakentällä kuin kansainvälisesti siitä, että Kuopioon vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Aloite on kustannusneutraali.

 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopio julistaa ilmastohätätilan”.

 


 

Lausunto                                          Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Ilmastohätätilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on tarve välittömien toimien avulla hidastaa tai pysäyttää ilmastonmuutos, ja sen myötä tapahtuvat mahdollisesti palautumattomat vahingot ympäristölle. Ilmastohätätilan julistamisella halutaan tuoda esille valtioiden ja kaupunkien aktiivista roolia globaalin ilmastokriisin ratkaisemisessa.

 

YK:n pääsihteeri on kehottanut 12.12.2020 maailman valtionjohtajia julistamaan ilmastohätätilan, kunnes maat ovat saavuttaneet hiilineutraaliuden. Euroopan parlamentti on julistanut ilmastohätätilan marraskuussa 2019. Euroopan parlamentin päätöslauselman tavoitteena on vauhdittaa valtioiden ja kaupunkien toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päätöslauselma ei kuitenkaan velvoita EU-jäsenmaita, vaan se pitää hyväksyä erikseen jäsenmaiden ministerineuvostoissa. Myös useat valtiot, kuten Espanja, Iso-Britannia, Kanada ja Ranska ovat julistaneet ilmastohätätilan. Vastaava julistus on tehty myös yli 1000 kaupungissa ja kunnassa ympäri maailman.

 

Suomen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Helsinki on julistanut ilmastohätätilan syksyllä 2020. Myös useissa muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa on tehty valtuustoaloitteita ilmastohätätilan julistamiseksi.

 

Kuopion kaupungin strategian yhtenä neljästä päätavoitteesta on resurssiviisas Kuopio. Tavoitetta toteutetaan joulukuussa 2017 hyväksytyn Kuopi-on resurssiviisausohjelman avulla. Ohjelma muodostuu kuudesta teemakokonaisuudesta, jotka sisältävät toimenpiteitä esimerkiksi energian tuotantoon ja kulutukseen, liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kulutukseen ja materiaalikiertoihin liittyen. Resurssiviisausohjelman määrittämien toimien avulla kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä. Ohjelman myötä kaupunki on esimerkiksi vaihtanut keskeisen kaupunkialueen rakennusten kaukolämpösopimukset puukaukolämpöön ja hankkinut rakennuksiin uusia aurinkovoimaloita sekä ottaa joukkoliikenteessä käyttöön sähkö- ja biodieselbusseja.

 

Kuopio on osaltaan tehnyt pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kuopion ensimmäinen ilmastostrategia valmistui vuonna 2003 ja vuonna 2009 hyväksyttiin ilmastopoliittinen ohjelma vuoteen 2020 asti. Uusin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2020–2030 hyväksyttiin syksyllä 2020 kaupunginvaltuustossa. Ohjelman mukaisesti Kuopion tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastopoliittinen ohjelma sisältää myös ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman. Jo nyt on huomattu ilmastonmuutoksen tuomien sään ääri-ilmiöiden lisääntyneen, kuten rankkasateiden aiheuttamat kaupunkitulvat, myrskytuulien aiheuttamat sähkökatkot ja puiden kaatumiset.

 

Kuopio seuraa vuosittain alueen kasvihuonepäästöjen määrää. Kasvihuonekaasupäästöjen tulee laskea vuoden 2018 tasosta 173 kt CO2-ekv., jotta kaupungin hiilineutraalisuustavoite saavutetaan vuonna 2030. Kaupunki selvittää parhaillaan ilmastojohtamisen työkaluja, joilla parannetaan avointa ja lähes reaaliaikaista ilmastotoimien ja -tavoitteiden etenemisen seurantaa.

 

Kuopio on mukana useissa kansallisissa edelläkävijäkaupunkien verkostoissa, joissa Kuopio on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja toteuttamaan resurssiviisaustoimia. Esimerkiksi Fisu-kuntien verkostossa Kuopio tavoittelee yhteistyössä 10 muun kunnan kanssa hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutuksen tasoa. Lisäksi Kuopio on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki ei julista ilmastohätätilaa. Kaupunki tiedostaa, että ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen on vakava ja kiireellinen asia, johon jokaisen tulee osallistua, niin kaupunkien kuin niiden asukkaidenkin. Kuopiossa vallitsee verrattain hyvä yhteisymmärrys ilmastopoliittisten tavoitteiden suunnasta, ja kaupunkiorganisaatio on sitoutunut niin resurssiviisausohjelman kuin il-mastopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Laajalla kuntalaisten sitouttamisella tavoitteeseen on mahdollista päästä. Tuore ilmastopoliittinen ohjelma osoittaa tavoitteiden suunnan. Kaupunki toimii edelleen esimerkkinä ja sitä kautta innostaa kaupunkilaisia ilmastoviisaaseen elämäntapaan ja toimiin.

 

Viiteaineisto

2

8862/2020 Valtuustoaloite

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Ahonen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                              Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Harri Auvisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat jäsen Virtasen tekemän palautusehdotuksen kannalla, äänestävät Ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä, joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa